1. februar - 21. maj 2013

21.05.13:

 

Nordfynsk landsbypedelordning
under forberedelse

 

På mødet i onsdags mellem Landdistriktsrådet Nordfyn og Nordfyns Kommune var landsbypedelordninger første punkt på dagsordenen.

Følgende var sat op som oplæg til diskussion:

Forskønnelse af byen og lokalområdet (pasning af  mindesmærker, grønne områder, beplantning ved byporte, gadekær, indsamling af affald og flagning på flagdage m.v.)

Græsslåning på boldbaner og andre grønne områder. (Prisgæt pr. boldbane: mand og maskine 400 pr. time 30 gange pr. år, 12.000 kr. pr. bane årligt.)

Uddeling af velkomstmateriale til nye borgere i området.

Renholdelse af badestrande.

Snerydning og anden form for beredskab.

Indkøbshjælp eller andre sociale opgaver i forhold til unge og ældre.

Forudsætning for aftale:
Opgaven skal være definerbar og mulig at prissætte.

Noteret i referatet fra mødet:

Lokalrådene opfordres til at komme med konkrete forslag dels til opgaver, som ikke udføres af kommunen i dag - dels opgaver, som kunne tænkes overtaget fra kommunen.

Landdistriktsrådet laver et opgavekatalog med eksempler på disse opgaver.

Opgaverne prissættes ud fra hvilken type opgave, der er tale om.

Da der er tale om en forsøgsordning, er det mere vigtigt hvilke opgaver forsøgsbyerne ønsker at løse, end hvor mange penge der følger med.

Overtager et lokalområde en konkret opgave fra kommunen, kan besparelsen harved gives til lokalsamfundet, som så selv kan disponere over midlerne, så længe opgaverne udføres efter borgernes ønsker.

I Morud har de f.eks. "Ka selv gruppen" som består af 12 pensionister, der allerede udfører opgaver, som ikke løses af kommunen i dag.

Formålet er primært at forskønne, udvikle og styrke lokalområderne og derved trække flere borgere til Nordfyn og samtidig give kommunen mere værdi for pengene. Men det må ikke koste rigtige arbejdspladser.

Landdistriktsrådets beslutning:

Landdistriktsrådet drøfter 2 til 3 mulige lokalområder, der er potentielle til at deltage i forsægsordningen med landsbypedelordningen.
Udfordringen er ikke at finde opgaver, men at sætte rammer og begrænsninger i forhold til sund fornuft og faglig vejledning.
Landdistriktsrådet indkalder til møde med kommunen, når dette er afklaret.

21.05.13:

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt følgende orientering:

 

Pulje til landsbyfornyelse
klar til uddeling

 

Aftalen om Vækstplan DK har sikret 400 mio. kr. til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i små byer og det åbne land – nu kan de 70 mest trængende kommuner søge.

Regeringen lægger op til en massiv forskønnelse og oprydning i landdistrikterne de kommende to år. 70 kommuner kan nu søge de første 200 millioner i Pulje til Landsbyfornyelse.

Pengene kan bruges fra 2014 og sammen med kommunernes eget bidrag på 40 procent vil det gøre en væsentlig forskel i udsatte landsbyer, der kæmper med tomme eller dårlige bygninger, nedslidt bymiljø og generelt forfald.

”Med den nye pulje, som vi har døbt Pulje til Landsbyfornyelse, giver vi kommunerne en markant økonomisk håndsrækning til at fortsætte arbejdet med at fastholde landdistrikterne som attraktive steder at bo. Puljemidlerne kan bruges til at støtte istandsættelse, nedrivning og fjernelse af skrot og affald eller til at opkøbe ejendomme til nedrivning eller istandsættelse, hvis der er brug for det.” siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har opgjort, at der er 70 kommuner, der har byer med færre end 3.000 indbyggere eller åbent land, som kan få andel i de i alt 400 mio. kr. Det er stort set alle kommuner uden for hovedstadsområdet, og midlerne uddeles efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler de enkelte kommuners procentvise andel af det totale behov for nedrivning og istandsættelse af dårlige huse. Nogle af de meste trængende kommuner som Guldborgsund og Lolland kan søge op mod 10 millioner hver i statslige midler, men også en mindre ramme som 1,5 million til Middelfart eller Læsø kan gøre en forskel.

”Når jeg er ude i landet, så kan jeg jo se, hvor stor en forskel det gør for en landsby, at man har fjernet de værste rønner. Ingen har lyst til at flytte til et sted i forfald, og  når kommunerne bruger pengene klogt, kan vi se, at de kan vende udviklingen, så landsbyen igen bliver attraktiv at bo i,” siger Carsten Hansen.

Puljen til landsbyfornyelse betyder, at der nu, ud over de årlige 75 millioner kr. fra byfornyelsesmidlerne, som de mindre byer har fortrinsret til, er yderligere 400 millioner kr. øremærket til en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne. Hertil kommer den ordinære ramme til bygningsfornyelse, som også kan anvendes i de små byer, hvis kommunen prioriterer det.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop opdateret vejledningen ”Udvikling af landsbyer – en værktøjskasse” med de seneste ændringer af byfornyelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Værktøjskassen er en guide til kommunerne over brugbare værktøjer og muligheder for at understøtte en ønsket udvikling af de udsatte landsbyer.

På hjemmesiden livogland.dk kan man læse mere om ministeriets rejsehold og gode råd til at lave en kommunal landdistriktsstrategi.

 

15.05.13:

 

Regional- og landdistriktspolitisk
redegørelse 2013

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i dag for regeringen offentliggjort en regional- og landdistriktspolitisk redegørelse, som særligt interesserede kan studere via dette link:

http://www.mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/regional-_og_landdistriktspolitisk_redegoerelse_2013.pdf 

11.05.13:

 

Nordfynstema viderebringer meget gerne denne information fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og anbefaler varmt, at Nordfyns Kommune deltager i det tilbudte kursus.

 

Kursus om kommunale landdistriktspolitikker

 

Skal din kommune have en ny landdistriktspolitik – eller trænger den nuværende landdistriktspolitik til et serviceeftersyn? Det er temaet for et kursus, som ministeriet udbyder sammen med Center for Landdistriktsforskning og LandLabDK.

Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere og andre interesserede og forløber over to dage med tre måneder i mellem – første del d. 12. juni i Koling og anden del d. 25. september i Slagelse.

Det et to intensive dage, der stiller spørgsmålene: Kan en mere vidensbaseret tilgang til landdistriktspolitikken for eksempel være med til at løse de kommende velfærdsudfordringer gennem inddragelse af nærdemokrati og aktivt medborgerskab? Og kan de rigtige strategiske partnerskaber være med til at sikre en mere helhedsorienteret og effektskabende landdistriktsindsats?

Det er gratis at deltage i kurset og deltagere skal tilmelde sig senest d. 29. maj 2013.

Læs mere om kurset, tilmelding og program (PDF)

Læs nyheden på livogland.dk

 

11.05.13:

 

Fokus på de nordfynske landdistrikter

 

Det lidt tættere samarbejde mellem Nordfyns Kommune og de nordfynske lokalsamfund er under udvikling.

På onsdag mødes repræsentanter for Nordfyns Kommune med medlemmer af det nordfynske landdistriktsråd på rådhuset i Søndersø for at drøfte sager af fælles interesse.
Alle lokalråd er inviteret.

På dagsordenen står kort fortalt følgende punkter:

Landsbypedelordning
Udviklingsplan for landsbyer
Blomstrende landsbyer
Velkomst til tilflyttere
Overdragelse af klubhuse på forsøgsbasis
Informationstavler ved byporte

Umiddelbart efter dette møde holder Landdistriktsrådet bestyrelsesmøde på Søndersø Rådhus.

Her skal der laves opsamling og konklusioner på mødet med Nordfyns Kommune, og Landdistriktsrådets årsmøde 6. juni skal planlægges.

04.05.13:

 

 

Fra Dagli´Brugsen til LokalBrugsen

 

Omtrent samtidig med den ny lukkelovs ikrafttræden i efteråret 2012 forlød det, at Coop Danmark ville satse på at gøre omkring 100 af landets mindste Dagli´Brugser til LokalBrugser.

Indtil da havde det ellers ligget i luften, at de små LokalBrugser efterhånden ville uddø.

Men også mindre Dagli´Brugser landet over skulle nu ”reddes” ved at blive LokalBrugser.

Coops ledelse vurderede dengang, at Dagli´Brugser med en omsætning på omkring 10 mio. kr. om året eller derunder med fordel kunne ændre status til LokalBrugser på mindre krævende konceptvilkår.

Senest er det kommet frem, at Coop ved nytænkning vil give kunderne i LokalBrugsen direkte indflydelse på varesortimentet og indretningen i nærbutikken.

Der lægges op til, at en tredjedel af varerne bliver de samme i alle de mindre brugser, og at beboerne i lokalsamfundet bestemmer de øvrige to tredjedele.

Det ny koncept er ført ud i livet enkelte steder, og flere nuværende Dagli´Brugser vil følge efter med ny status, hvor guleroden kan være øget kundeindflydelse.

Coop lægger ikke skjul på, at konverteringen fra Dagli´Brugser til LokalBrugser skal rette op på den kendsgerning, at Coop har mistet markedsandele til andre store aktører på det danske dagligvarevarked bl.a. på grund af den ændrede lukkelov.

Dog forventes det ikke, at alle mindre brugser kan reddes.

Derfor er mange dagligvarebutikker – og lokalsamfund - på landet stærkt afhængige af, at beboerne i lokalområdet er loyale over for ”den lokale”. 

02.05.13:

 

Bytte bytte købmand

 

Der er kundegrundlag til stede i landdistrikterne, det viser en undersøgelse fra 2012. Derfor går borgere og lokale dagligvarebutikker sammen om at bevare detailhandelen i landdistrikterne med penge fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

I Ringkøbing-Skjern viser et forsøgsprojekt om detailhandel i landdistrikterne fra 2011-2012, at der et kundegrundlag til stede i landdistrikterne. Resultater fra projektet viser desuden, at det er muligt at forbedre den lokale dagligvarehandels økonomi og overlevelse, hvis borgerne tager ejerskab.

Derfor skal en række lokalsamfund i Ringkøbing-Skjern Kommune aflive myter om, at den lokale dagligvarehandel ikke kan overleve. Gennem et gensidigt samarbejde mellem borgere og dagligvarebutikker styrkes købmændenes overlevelsesgrundlag i de enkelte lokalsamfund.

”Det er vigtigt at have lokalt fællesskab og samlingspunkter, og her er købmandsbutikkerne meget vigtige. Men for at vi kan bevare de lokale købmænd og dermed sikre service og arbejdspladser, må alle tage ejerskab til lokalområdet. Det er projektet i Ringkøbing-Skjern et godt eksempel på”, siger Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter.

Detailhandelen i landdistrikterne har det økonomisk svært, og mange mindre lokale dagligvarebutikker må dreje nøglen om. Konsekvenserne er bl.a. færre lokale arbejdspladser og forringet serviceniveau, ligesom det naturlige mødested omkring købmanden forsvinder.

Projektet om fremtidens detailhandel i landdistrikterne er anden del af et forsøgsprojekt, hvor lokal frivillig deltagelse og engagement i lokalsamfundet bliver redningen for en række dagligvarebutikker. Projektet løber fra april 2013 til december 2014 og munder ud i en værktøjskasse, der kan inspirere andre lokalsamfund og deres lokale dagligvarebutik. 

Læs også Nordfynstemas leder "Coop, landsbysamfundet og privatøkonomien her og nu".

Link: http://www.nordfynstema.dk/60284199

30.04.13:

 

Landsbyordning og nyt skolenavn vedtaget

Også Kommunalbestyrelsen fulgte Familieudvalgets indstilling vedrørende etablering af Landsbyordning ved Hårslev Skole, idet Jens Otto Dalhøj (I) dog fastholdt det forbehold, han fremførte i sagen, da den blev behandlet i Økonomiudvalget.

På kommunalbestyrelsesmødet tilsluttede man sig desuden, at Krogsbølle Skole får navneforandring.

Fremover bruges navnene "Kystskolen, afdeling Krogsbølle" og "Kystskolen, afdeling Løkkemark".

27.04.13:

 

9 millioner til projekter
i landdistrikterne

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter giver har givet tilsagn om støtte til 32 projekter i landdistrikterne. Støtten tildeles projekter, der bidrager til udviklingen og væksten i landets yderområder.

Ministeriet sætter i år særligt fokus på projekter, der støtter turismen i landdistrikterne. Af projekter, der har fået tildelt støtte, er fx en app, som skal gøre det nemmere for turister at finde attraktioner på landet, samt flere projekter der arbejder med lokalt producerede fødevarer og en friluftsdatabase, der skal udbrede kendskabet til maritime friluftsoplevelse i Det Sydfynske Øhav.

Fælles for turismeprojekterne er, at de bidrager til at sætte gang i vækst og udvikling i landdistrikterne.

”Turismen er særlig vigtig for landdistrikterne, fordi den bidrager betydeligt til væksten og dermed udviklingen i mange landdistrikter. Flere af de støttede projekter hjælper netop til at forbedre lokalområdernes vækst- og udviklingsmuligheder,” siger Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter.

Lokalt engagement skal redde landsbykøbmanden

Udover turisme som et særligt tema, arbejder flere af de støttede projekter for landsbybutikkernes overlevelse. Her skal samarbejde mellem butikker og leverandører, og ejerskab til lokalområdet fastholde landsbykøbmændene i landdistrikterne bl.a. i Ringkøbing-Skjern. Netop de små købmandsbutikkers muligheder i lokalområdet og lokalt engagement er noget, der ligger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen på sinde:

”Med penge fra Landdistriktspuljen er vi med til at skubbe en positiv udvikling i gang. Der er kommet rigtig mange gode ansøgninger, og det siger mig, at midlerne fra Landdistriktspuljen går til det rette formål”, siger Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter.

 

 

 

 

 

Hvem har fået støtte?

Se liste over støttemodtagere (pdf)

 

Landdistriktspuljen

Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter yder med Landdistriktspuljen støtte til forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Formålet med at yde støtte til forsøgsprojekter er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning og lokale kultur- og fritidstilbud i landdistrikterne.

Støtten uddeles én gang om året og kan søges af både enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med lokal forankring i landdistrikterne.

Landdistriktspuljen på livogland.dk

 

25.04.13:

 

Nyt om landdistrikter
fra ministeriet

 

Nyt blik på landdistrikterne

Redegørelse sætter spot på initiativerne til gavn for landdistrikter og præsenterer samtidig en ny og mere nuanceret områdeafgrænsning.

Befolkningen i og omkring de store byer vokser i disse år, mens områder længere væk fra de store byer oplever befolkningstilbagegang. Det er en udvikling, der sammenholdt med den demografiske udvikling og den økonomiske krise, stiller udfordringer i mange områder.

”Der er ingen tvivl om, at den aktuelle udvikling ikke rammer alle dele af Danmark på samme måde, og det gør det vanskeligt at realisere regeringens ambition om et Danmark, der hænger sammen. Ikke desto mindre holder vi fast, og jeg synes, at listen over regeringsinitiativer til gavn landdistrikter og yderområder er et tydeligt vidnesbyrd om, at vi ikke bare lader tingene ske”.

Af redegørelsen fremgår det, at regeringen på tværs af ministerområder har taget en række initiativer til gavn for landdistrikter og yderområder. Der er eksempelvis vedtaget en ændring af planloven, som medfører en særlig landdistriktsbestemmelse, og der er taget initiativer til forbedring af fysisk og digital infrastruktur.

Ny områdeafgrænsning viser, at landdistrikter ikke kun er lig med problemer

I forbindelse med redegørelsen har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejdet en ny områdeafgrænsning. Med udgangspunkt i de over 2.000 sogne tegnes et nyt kort over Danmarks landdistrikter. Landet inddeles i typer efter to dimensioner: (1) afstand til de største byer og (2) andel af befolkningen bosiddende i eller udenfor mindre byer (under 3.000 indbyggere). Områdeafgrænsningen indeholder således ikke socioøkonomiske parametre, som det er tilfældet med mange eksisterende definitioner af landdistrikter og yderområder. På den måde er afgrænsningen ikke forudindtaget omkring, hvilke problemer, der kendetegner landdistrikterne.

”Med det nye Danmarkskort kan vi tegne et mere præcist billede af virkeligheden, så man ikke på forhånd sætter lighedstegn mellem landdistrikter og problemer. Det er noget, jeg har kæmpet mod, siden jeg tiltrådte som minister, og med den nye områdeafgrænsning tager vi et skridt mere i den rigtige retning. Der er landdistriktsområder, som oplever store problemer, men der er andre som klarer sig godt – ved at have fokus på begge dele kan vi snakke mere konstruktivt om, hvordan vi målretter vores indsats,”, fortæller Carsten Hansen.

Den nye opdeling viser, at det langt hen ad vejen går fint i landdistrikterne tæt på de største byer, mens landdistrikterne længere væk fra de største byer generelt har flere udfordringer.

Læs landdistriktsredegørelsen

Se faktaark om den nye opdeling af landdistrikter

 

 

Fælles indsats skal bane vejen for grøn nedrivning

 

Miljøstyrelsen, KL og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter går nu sammen og undersøger mulighederne for at sikre grøn nedrivning i landdistrikterne og potentialet for flere arbejdspladser.

Med 400 millioner ekstra fra Vækstplan DK er der er lagt op til en massiv indsats med nedrivning og istandsættelse i yderområderne. Det vil give tusindvis af nedrivninger i de kommende år, og det skal nu undersøges, om man kan klare opgaven på en miljøvenlig måde, genanvende en større del af materialerne og skabe flere arbejdspladser.

Derfor er Miljøstyrelsen, KL og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gået sammen om en businesscase og pilotprojekt for en grøn model, der kan laves på markedsbasis.

”Sammen med kommunerne bruger vi millioner på at rive forladte huse ned i vores landdistrikter, og derfor er det helt oplagt, at vi også kigger på, hvordan vi løser den opgave på den bedste måde. Både for miljøet, og fordi, det er sund fornuft at genbruge en del af de gode byggematerialer, der kommer ud af indsatsen”, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Projektet skal undersøge, om der kan skabes et marked for en grøn nedrivning af bygninger, hvor de ressourcer (affald, stoffer og materialer), der er bundet i bygningerne i landdistrikterne, skilles ad og benyttes på ny, med brug af den rette teknologi og lokal arbejdskraft til gavn for lokalområdet.

En del af fremtidens ressourcer ligger i den eksisterende bygningsmasse, hvis vi forstår at udnytte potentialet. Hvis vi antager, at der i Danmark samlet er i omegnen af 40-50.000 bygninger, der potentielt kunne nedrives, vil der være en meget stor mængde af såkaldt bygge- og anlægsaffald, hvor der kan ske en ”råstofudvinding”, som kan indgå i husholdningernes og virksomhedernes forbrug og produktion, fx til at renovere eller bygge nye bygninger.

”Vi ved, at der er en stigende vandring fra landet til byerne, landbrug bliver nedlagt og flere offentlige ejendomme mister deres funktioner. Det vil i den kommende tid føre til endnu flere tomme bygninger. Derfor skal vi se på bygningerne som en ressource fremfor kun et problem” siger Martin Damm, formand for KL’s udvalg for Teknik og Miljø.

Samarbejdet om den grønne nedrivning skal også afdække potentialet for arbejdspladser.

”Vores yderområder er ekstra hårdt ramt af krisen, og derfor er det meget vigtigt, at vi ikke forsømmer en chance for at erstatte nogle af de tabte arbejdspladser”, siger Carsten Hansen.

 

 

 

25.04.13:

 

Programmet for regentparrets besøg i Bogense den 5. juni

 

Programmet kan læses via dette link:

 

http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/~/media/Files/Dokumenter/Stabene/Borgmesterkontoret/Presserum/Program_for_Regentparrets_besøg_den_5__juni_2013_rev020513.pdf

 

 

Det skal allerede nu oplyses, at Nordfynstema ikke dækker begivenheden, hverken med nyhedsartikel eller billedreportage.
Hovedårsagen er, at andre mere etablerede medier må forventes at løse disse opgaver i rigeligt omfang.

22.04.13:

Også penge til landdistrikterne

 

Med "Vækstplan DK-aftalen" mellem regeringspartierne, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er der også reserveret midler, der specielt kommer landdistrikterne til gode.

Det gælder

 • Håndværkerfradrag til renovering af sommer- og fritidshuse
 • 400 mio. kr. til nedrivning af faldefærdige huse
 • 100 mio. kr. til kystsikring af den jyske vestkyst
 • 80 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm

 

20.04.13:

 

Ingen billeder på Nordfynstema
fra weekendens "Åben Kommune"

 

Af helbredsmæssige grunde har Nordfynstemas fotograf m.m. måttet aflyse alle weekendens planlagte besøg hos nordfynske arrangører under weekendens "Åben Kommune".

 

Det lykkedes dog at gennemføre dækningen af genåbningen af Let-Køb i Skåstrup fredag eftermiddag.
Læs nedenstående artikel og brug linket til at se fotoreportagen.

19.04.13:

 

Let-Køb i Skåstrup genåbnet 
i flot stil

 

Som et flot optakt til weekendens Åben Kommune genåbnede købmandsbutikken i Skåstrup i eftermiddags i overbevisende stil.

Med Brian Jacobsen, Nordfyns El, som ny ejer og initiativtager og med kæresten Karina Knudsen som daglig butiksleder har Skåstrup-området igen en dagligvarebutik - og hvilken butik!

Rigtig mange lokale mødte op for at opleve genfødt Let-Køb-butik i en imponerende standard.

Nogle kom gående, og andre havde efterhånden lidt svært ved at finde en ledig parkeringsplads lige ved butikken.

En af nyhederne er en pølsevogn, der vakte manges begejstring, og indenfor mødte man en stærkt moderniseret butik med tip-top inventar og et fint varesortiment.

Kunderne blev tilbudt en gratis øl eller sodavand og kunne gå rundt og se på herlighederne, snakke med bekendte og slå sig ned i den indendørs café, hvor man også kan bruge en computer, og hvor der er legehjørne for de yngste.

Is, kager og drikkevarer i et stort udvalg - nogle endda i smarte køleskabe - supplerer alle de daglige fornødenheder.

Og selvfølgelig kvitterede mange ved at købe ind på åbningsdagen og bidrage til den nødvendige omsætning og indtjening - i alles interesse.

Nordfynstemas udsendte bukker ærbødigt og ønsker lokalområdet og de nye ejere til lykke.

Nu er det op til beboerne at handle flittigt lokalt, så den lokale butik kan være et vigtigt aktiv for alle i årene fremover.

En fotoreportage fra dagen kan ses via dette link:

http://www.nordfynstema.dk/60284204 

17.04.13:

Modtaget fra Kjeld Hansen, Landdistriktsrådet: 

Også Skovløkken får lokalråd


Så er det næste område snart klar med et lokalråd, og hvis ikke Skovløkken skulle have et sådan, hvem skal så? :-)
Torsdag den 30. maj kl. 19.30 indkaldes til stiftende generalforsamling i dette område af Nordfyns Kommune.

Hvorfor er det så vigtigt med et lokalråd?
Da hele vort samfund centraliseres mere og mere, og beslutningstagerne kommer længere og længere væk fra vores hverdag, kan vi gøre to ting:

 • Vi kan "blive i sofaen, lade stå til og affinde os med tingenes tilstand",
 • eller vi kan give vores mening til kende.

Vi i Landdistriktsrådet er ikke i tvivl om, at det er absolut nødvendigt, at vi giver vores mening til kende, og jo flere vi er til at gøre opmærksom på, hvad der tjener os bedst, jo større er chancen for at blive hørt.
De områder der stadig er uden lokalråd - og dermed repræsentation i Landdistriktsrådet -, har ikke samme mulighed for at komme i dialog med kommunens administration og politikere, som de der har etableret et sådan.

Landdistriktsrådet har i dag et glimrende samarbejde med Nordfyns Kommune - eks.: trafiksikkerhed, gadelys, nedrivningsmodne ejendomme, landsbypedelordning, information til nye beboere, input til marketingarbejde (for at tiltrække nye beboere).
Alle disse opgaver viderebringer Landdistriktsrådet til de enkelte lokalråd, og giver feedback til kommunen. Det betyder - alt andet lige - at de områder der ikke har et lokalråd mister indflydelse på de beslutninger, der træffes i kommunen.
Det betyder - desværre :-) - ikke, at de gør som vi siger, men vi kan nogen gange påvirke beslutningerne, så der tages lokale hensyn, hvor det er muligt. Og som man siger i det kommunale: "Hvis ikke vi kender til lokale ønsker, er det svært at imødekomme dem"

Landdistriktsrådet.

Med venlig hilsen
Kjeld

16.04.13:

 

Programmet for Åben Kommune
plus mere omtale

finder man i dagens udgave af Ugeavisen Nordfyn på side 10 - 19 og i LokalJournalen på side 15 - 22.

16.04.13 og 18.04.13:

Landsbyordning i Hårslev
behandles i Økonomiudvalget Under fravær af Steen Brydegaard (F), som var inhabil i sagen, har Familieudvalget anbefalet, at der etableres landsbyordning i Hårslev, idet udvalget peger på scenarie nr. 2 som den rigtige løsning.
Familieudvalget har ligeledes anbefalet finansiering af landsbyordningen og anbefaler desuden, at bygningen Vejruphuse nedrives, og at arealet stilles til rådighed for landsbyordningen, hereunder til etablering af P-areal.

Økonomiudvalget behandler sagen på sit møde i morgen.

Læs mere via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=48405&ItemId=48421
På mødet 17. april anbefalede Økonomiudvalget Familieudvalgets indstilling.
Jens Otto Dalhøj (I) var imod sletning af overført underskud.

09.04.13:

 

Morud Kunstdage

4. og 5 maj 2013

 

Også i år afholdes Morud Kunstdage med kunstudstilling i Smedjen og i Laurbærhuset ved Langesø Slot, i Køreladen ved Langesø Skovkapel og i Meheriet på Rugårdsvej.

Lørdag aften bliver der koncert i Langesø Skovkapel.

Mere om arrangementet vil nok inden længe kunne læses på:

 

 

 

06.04.13:

 

Hvordan skal der etableres landsbyordning i Hårslev?

 

Det skal Familieudvalget tage stilling til på sit møde den 9. april.

Ved høringen omkring ændret struktur på daginstitutionsområdet meldte bestyrelserne for skolen og for daginstitutionen Vejruphuse tilbage, at man ønsker en landsbyordning i Hårslev, så den lokale skoleafdeling og børnehave sammenlægges under de gældende regler.

Hertil knyttede de 2 bestyrelser nogle særlige ønsker.

Kommunens administration har efterfølgende arbejdet med sagen og har beskrevet 3 mulige scenarier.

I 1. scenarie etableres der landsbyordning i de nuværende fysiske rammer.
I 2. scenarie etableres landsbyordning på skolen i Hårslev, hvor de fysiske rammer følger kommunens normnale standard.
I 3. scenarie etableres der landsbyordning på skolen, men sådan at de fysiske rammer kun efterlever de lovpligtige krav.

Administrationen har følgende indstilling:

 • Etablering af landsbyordning som indstillet af de 2 bestyrelser
 • Stillingtagen til, hvilket scenarie der skal iværksættes
 • Stillingtagen til finansieringen af anlægsinvestering
 • Driftsbesparelsen lægges i kommunekassen

Hele sagsfremstillingen og de 2 tilhørende bilag kan studeres via dette link:

 http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=47828&ItemId=47844

 

04.04.13:

 

Festlig, folkelig og fornøjelig
nordfynsk filmgallapremiere

 

Der var propfyldt i Særslev Forsamlingshus, da Nordfyns Kommune i samarbejde med Landdisriktsrådet torsdag aften afholdt gallapremiere med præsentation af de 5 film, som kreative folk i nordfynske lokalsamfund har lavet.

Det vigtigste ved filmprojektet "Vores sted" er og var helt klart at præsentere kvaliteter i nordfynske lokalsamfund.

Oven i det indgik filmene i en konkurrence, hvor resultaterne blev følgende:

Bedste film: Krogsbølle
Publikumsprisen: Skovløkken
Bedste fotografering: Nordfyns Perle
Bedste lydside: Nordfyns Unge
Bedste kunstneriske udtryk: Veflinge

Arrangementet skulle oprindelig have fundet sted i Borgerhuset i Søndersø, men da det viste sig, at interessen for at deltage langt oversteg forventningerne, måtte det flyttes til Særslev Forsamlingshus.

Her var behovet for P-pladser lige i overkanten af, hvad der kunne klares inden for rimelig gå-afstand. Derfor måtte borgmester Morten Andersen (V) bede om, at nogle parkerede biler ved Dagli´Brugsen blev flyttet, så lokale kunder kunne handle dér.

Den røde løber var rullet ud, og ved indgangen blev hver enkelt budt velkommen af udvalgsformand Kurt Christensen (V), formand for Landdistriktsrådet Bo Sigersted og borgmester Morten Andersen.

Indenfor ventede en velkomstdrink og lidt andet at smage på.
Jim Lyngvild ledede kækt og muntert slagets gang fra scenen, hvor Morten Andersen kvitterede for alt det arbejde, der havde ført til, at man nu stod med 5 unikke film fra nordfynske lokalsamfund i landdistrikterne.

Det var et tema, som Kurt Christensen også lagde stor vægt på senere i programmet, så det blev virkelig understreget, at man i Kommunalbestyrelsen er meget bevidste omkring lokalsamfundenes kvaliteter og betydning for hele Nordfyns Kommune. Det blev også understreget af, at en stor del af kommunalpolitikerne deltog i gallapremieren.

Cindy & Sofie sang "Helt alene" fra årets børnemelodigrandprix og høstede stort bifald.

Efterfølgende vistes de 5 film, der hver fik nogle bemærkninger med på vejen fra Jim Lyngvild.

Derpå blev der holdt et kvarters pause med buffet, og så sang Silmania deres sang "Følelser", også fra BMGP 2013, og deres præstation faldt også i publikums smag.

Med de efterfølgende prisuddelinger blev den sidste spænding udløst, og at dømme efter publikums reaktioner havde dommerne truffet nogle gode beslutninger.

Aftenen blev afsluttet med en fællessang, og så blev vinderfilmen vist endnu engang, inden der blev sagt tak for i aften.

Se Nordfynstemas fotoreportage fra arrangementet.

Link: http://www.nordfynstema.dk/60284213

 

04.04.13:

 

Købmandsbutik genåbner 19. april

 

Købmandsbutikken i Skåstrup lukkede kort efter nytår, men aktive lokale beboere ønsker, at der fortsat skal være en dagligvarebutik på stedet, og det bliver til noget!

Brian Jacobsen, som ejer Nordfyns El, har købt de tomme bygninger, og lige nu arbejdes der målrettet, for at dagligvareforretningen kan genopstå som en ny og anderledes butik med en del nye servicetilbud især til områdets beboere, men også til sommerhusfolket.

En velunderrettet kilde oplyser, at butikken i Skåstrup åbner festligt og fornøjeligt fredag den 19. april kl. 15 som en del af weekend-arrangementet "Åben Kommune" 20. og 21. april.

21.03.13:

 

Nordfyns Kommune har i Ugeavisen Nordfyn den 19. marts informeret om afholdelsen af ÅBEN KOMMUNE den 20. og 21. april.

Læs mere om arrangementet og få omlysninger om tilmelding,
PR-hjælp m.m. på Nordfynstemas ny side "Kom og se vores sted".

Link: http://www.nordfynstema.dk/43957870

21.03.13:

 

Filmarrangement flyttet

På grund af et overvældende antal tilmeldte er gallapremieren for de 5 nordfynske kortfilm den 4. april flyttet fra Borgerhuset i Søndersø til Særslev Forsamlingshus.

 

20.03.13:

 

Kommunalvalget på Nordfyn
kommende tema på Nordfynstema

 

Der er brevpost på vej fra Nordfynstema til formændene / kontaktpersonerne for de partier og lister, der på nuværende tidspunkt formodes at deltage i det nordfynske kommunalvalg.

Nordfynstema tilbyder nemlig, at hvert parti / hver liste gratis kan få en side her på Nordfynstema fra omkring den 1. august.

Som en appetitvækker har Nordfynstemas redaktør lavet en demo-side, der viser, hvordan sådan en side eventuelt kan se ud.

Alt indhold på demo-siden er opdigtet, så bare rolig:
Der er ikke stiftet en liste med navnet "Landlisten"!

Fra 1. august kan alle borgere og kandidater benytte Nordfynstemas debatforum "ValgDebatten", der sikkert vil blive brugt flittigt - både af læserbrevsskribenter og af interesserede besøgende her på sitet.

http://www.nordfynstema.dk/60284207 kan man læse mere, også om flere andre tiltag, som Nordfynstema vil præsentere efter sommerferien.

På siderne under "Kommunalvalg 2013" vises demo-siden og redaktørens oplæg til "ValgDebatten".

Ekstra fokus på kommunalvalget blev drøftet på Kommunalbestyrelsens møde i går.
Også på den baggrund må det formodes, at man vil tage positivt imod Nordfynstemas invitation.

 

20.03.13:

 

Ny struktur på daginstitutionsområdet
er vedtaget

 

Et flertal af Kommunalbestyrelsens medlemmer godkendte i går indstillingen fra Familieudvalget og fra Økonomiudvalget, efter at høringssvarene fra de berørte parter har været behandlet.

3 medlemmer var fraværende: Bent Erik Hansen (V), Helle Waagner (A) og Jytte Madsen (C).

Mette Hjorth (B) deltog ikke i sagsbehandlingen, fordu hun var inhabil.

Jens Otto Dalhøj (I) og René Lundegaard (O) fastholdt, at de ikke kan tiltræde modellen, fordi Dagplejen efter deres mening bliver udhulet i den ny struktur.

 

14.03.13:

 

Økonomiudvalget anbefaler ny daginstitutionsstruktur


Et flertal i Økonomniudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 19. marts godkender Familieudvalgets indstilling vedrørende ny struktur på daginstitutionsområdet.

To af Økonomiudvalgets medlemmer er ikke enige i anbefalingen.

Både Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance) og René Lundegaard (Dansk Folkeparti) peger på, at kommunens dagpleje vil blive udhulet, hvis man gennemfører indstillingen fra Familieudvalget.

 

Sagen kan studeres via tidligere artikler her på nyhedssiden.

13.03.13:

 

Nordfynstema har modtaget følgende fra Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter:

 

 

 

Bedre bredbånd i hele Danmark

Nyt bredbåndsudspil giver bedre mulighed for bredbånd i hele landet på kort sigt og hæver ambitionen på lang sigt.

Danskerne skal have adgang til hurtigt bredbånd uanset, hvor de bor.

Så klart er løftet i regeringens nye bredbåndsudspil, hvor ambitionsniveauet bliver hævet på hastigheden, så alle i 2020 får adgang til hurtig digital infrastruktur på både down- og upload.

”Det er en både ambitiøs og realistisk målsætning, hvor regeringen forpligter sig på at sikre adgang til hurtig forbindelse til alle. Det er et meget vigtigt løfte for vores landdistrikter, hvor bredbånd er en vigtig forudsætning for bosætning og vækst,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Set i internationalt perspektiv er Danmark blandt de førende lande, hvad angår bredbånd, men fordelt over landet er der stor forskel på dækningen i de forskellige egne af kongeriet.

”Det er en af de største udfordringer for vores landdistrikter, at der langt fra alle steder er ordentlig bredbåndsforbindelser. Det er det, jeg hører, når jeg møder borgerne i alle hjørner af landet, og derfor er jeg glad for, at regeringen med det her udspil giver bedre mulighed for at sætte fart på forbindelserne i landdistrikterne,” siger Carsten Hansen.

Derfor skal der frem mod 2020 gøres en ekstra indsats i mange af landdistrikterne. Der skal stilles krav om bedre dækning, når staten holder frekvensauktioner, mobilselskaberne skal have bedre vilkår for at leje mobilmaster, og så får kommunerne mulighed for at stille krav om bedre dækning, når de køber mobil- og bredbåndsforbindelser.

Samtidig vil regeringen opfordre branchen til at sælge særlige minibassestationer til forbrugerne, som vil kunne forbedre mobilsignalet indendørs, hvilket særligt vil komme landdistrikterne til gavn.

”I første omgang handler det om at udnytte mulighederne optimalt, for det er her de hurtigste forbedringer ligger. Det kræver, at alle parter spiller sammen, og med det her udspil fjerner vi en række barriere og giver samtidig kommunerne nye værktøjer,” siger Carsten Hansen

 

Kontakt

Martin Hein, Kommunikationschef, Tlf: 41 71 77 11, mhe@mbbl.dk

 

Bredbåndsudspillet

Regeringen fastsætter et mål om, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 30 Mbit/s upload og 100 Mbit/s download.

Udspillet indeholder 22 initiativer, hvor en række på kort sigt vil give bedre bredbånd. For at sikre, at målsætningen bliver nået, vil regeringen i 2017 evaluere indsatsen og se, om initiativerne er nok eller, der skal mere til.

De vigtigste initiativer på landdistriktsområdet:

 • Konkret har regeringen fokus på, at der i kommunale indkøb og ved statens frekvensauktioner stilles krav om dækning til udbyderne.
 • Regeringen fremsætter et lovforslag om etablering af nøddrift. Herved undgår borgere og virksomheder at komme i samme situation, som vi så i sommers, da internetudbyderen Skyline gik konkurs.
 • Regeringen har fremsat et forslag til ændring af planloven, som forenkler og forkorter ansøgningsprocesserne for kommunerne til opsætning af nye antenner i det åbne land.

Hent regeringens udspil

Se oversigt over bredbåndsinitiativer i landdistrikterne

 

 

12.03.13:

 

Strukturen på daginstitutionsområdet tættere på afgørelse

De økonomiske konsekvenser af Familieudvalgets seneste indstilling fra 5. marts blev fremlagt og drøftet på Familieudvalgets ekstraordinære møde i dag.

Familieudvalget besluttede på mødet at indstille protokollatet fra 5. marts med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomioversigten vedlægges anbefalingen og kan studeres via dette link:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=46954

 

I beslutningen indgår også, at " I relation til de indkomne høringssvar indgår overvejelser om mulige forsøgsordninger for udvidet/fleksible åbningstider i de større byer/distrikter i de politiske budgetdrøftelser for budget 2014".

Sagen er sat på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde 13. marts.

12.03.13:

 

 

Miraklet i Skåstrup

 

Denne rigtig gode historie har Nordfynstema modtaget fra Lars Greve

 

Man hører meget om butiksdød i disse år, og specielt de mindre butikker i landområderne er hårdt ramt. Derfor er det meget glædeligt at kunne fortælle, at der snart åbner en ny dagligvarebutik i Skåstrup. Brian Jakobsen, som ejer Nordfyns El er i færd med at købe bygningerne, og hans plan er bl.a. at flytte hans lager af elartikler ind i lagerrummene bag butikken.

 

Men hvad der er endnu mere interessant og meget positivt, er at hans kæreste og samlever Karina Knudsen åbner en ny butik på stedet allerede i næste måned. Butikken bliver helt nyindrettet – der kommer bl.a. nye lamper op J - og Karina og Brian har mange spændende tanker om, hvordan de vil drive butikken, så den bliver en aktiv medspiller i livet her i området. På et møde, som den arbejdsgruppe, som blev nedsat på borgermødet, har haft med dem, hørte vi bl.a. om netcafe, friskbagte rundstykker, børneparkering, gammeldaws isvafler, nøgleudlevering til sommerhusgæster, minigolf, udvidede åbningstider, cafe med salg af madvarer og meget mere. Det er egentlig ikke ideer, de mangler, men de vil rigtig gerne høre kommentarer, ideer og forslag fra jer.

 

Selvfølgelig er det ikke alle ideer, der bliver gennemført lige med det samme, men hvis alt går efter planerne vil der inden midten af april være åbnet et ny LetKøb butik, som er åben hver dag fra 8.00 – 19.30. Se det er da en rigtig god historie.

 

08.03.13:

 

Fortsat behandling af den fremtidige daginstitutionsstruktur

 

Som tidligere fortalt skal Familieudvalget på et ekstraordinært møde den 12. marts genoptage behandlingen af indstilling til en ny struktur på daginstitutionsområdet.

Der vil på mødet blive fremlagt en økonomisk vurdering udarbejdet af Økonomi og Løn.

Sagen og dens bilag kan studeres via dette link:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=46585&itemId=46587

 

07.03.13:

 

Generalforsamlingen
i Veflinge Lokalråd

 

Efter gårsdagens generalforsamling er Veflinge Lokalråd blevet "slanket".

Formand Jan Hansen er blevet brugsuddeler på Sydfyn og kan dermed ikke længere være medlem af lokalrådet.
Jan Hansen har været det lokale erhvervslivs aktive repræsentant. Dagsaktuelt står ingen afløser klar til at træde ind i rådet.

Borgerforeningen har besluttet at samle kræfterne om en øget indsats med de opgaver, der primært hører under foreningens ansvarsområde. Derfor trækker borgerforeningen sig fra lokalrådsarbejdet og overlader samtidig Veflinges repræsentation i Landdistriktsrådet til lokalrådet.

Der vil dog fortsat blive samarbejdet mellem borgerforeningen, andre lokale foreninger og lokalrådet.

Endelig har pensionistforeningen opgivet sin plads i Veflinge Lokalråd.

På den baggrund blev det besluttet, at antallet af medlemmer i lokalrådet reduceres med 2.
Erhvervslivets plads opretholdes og er ledig.

Alle øvrige fortsætter, og lokalrådet konstituerer sig snarest muligt med ny formand, næstformand m.m.

Den afgående formand kunne berette om et aktivt første år for lokalrådet, der ved årsskiftet havde en kassebeholdning på kr. 9.791,07.

Sponsorater, donationer m.m. har bidraget til den gunstige situation. I det ny budget regnes der med en udgiftsramme på ca. 5.000 kr.

Der vil også i det kommende år blive lagt vægt på planlagte lokale aktiviteter, markedsføring og information, bl.a. via www.veflingeportalen.dk.

Veflinge Lokalråd står bag en ny Veflinge-film, der sammen med andre nordfynske lokalområders film vises ved et kommunalt arrangement den 4. april.

Mødedeltagerne sluttede aftenen af med at se filmen.

 

 

06.03.13:

 

Daginstitutionsstrukturen får
en runde mere i Familieudvalget

 

På mødet i går drøftede Familieudvalget de indkomne høringssvar vedrørende ny struktur på daginstitutionsområdet.

Høringssvarene blev sammenholdt med Familieudvalgets hidtidige indstilling og man udarbejdede på den baggrund en ny anbefaling.

Dog tager Familieudvalget tager sagen op igen på et ekstraordinært møde den 12. marts.

Familieudvalgets seneste anbefaling er skrevet ind i mødereferatet, der kan læses via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=46114&itemId=46150

 

Det anbefales, at interesserede nærlæser den seneste anbefaling.

Det skal her nævnes, at Familieudvalget tager det til efterretning, at Veflinge Børnehave og Havrehedskolen ikker ser nogen mulighed for at etablere en landsbyordning i den nuværende økonomiske situation.

Familieudvalget ophæver det midlertidige stop for større anskaffelser for de decentrale institutioner.

06.03.13:

 

Krogsbølle-projekt
positivt modtaget

 

Teknik- og Miljøudvalget var på sit møde i går positivt indstillet over for Krogsbølle Sogns Lokalråds foreslåede områdefornyelsesprojekt for Krogsbølle By.

Udvalget er indstillet på at støtte en konkret ansøgning, idet det bemærkes, at der ike er taget stilling til økonomien i projektet, herunder den foreslåede finansieringsmodel.

KSL´s projekt omfatter:

En cykelsti på bagsiden af husene på den østlige side af Bygaden.
En minirundkørsel med hævet midte.
1 meter bredt fortov i gadens vestlige del.
Fortovskant i gadens østlige del.
Ændring af busvendepladsen ved Fritten, så busserne kommer væk fra Fritten, og der i stedet bliver bedre plads og oversigtsforhold på stedet.

01.03.13:

 

Områdefornyelsesprojekt
i Krogsbølle By

 

13. februar stod Krogsbølle Sogns Lokalråd (KSL) bag et velbesøgt borgermøde, hvor der blev drøftet forslag og visioner for områdets fremtid.

Når Teknik- og Miljøudvalget holder møde på tirsdag, er det første punkt på dagsordenen et områdefornyelsesprojekt, som KSL har udarbejdet og ønsker gennemført.

KSL foreslår, at projektet, der anslås at ville koste 3 mio. kroner, finansieres ved støtte fra Velfærdsministeriet med en tredjedel, en anden tredjedel ved støtte fra LAG-midlerne og den sidste tredjedel fra Nordfyns Kommune.
Ansøgningsfristen til ministeriet er den 7. april 2013.

Hvis der opnår tilskud fra ministeriet, skal beløbet være anvendt inden udgangen af 2015. Derfor skal den kommunale andel af fininsieringen være klaret i 2014.

Sagsfremstillingen med beskrivelse af projektets indhold og tilhørende bilag kan nærlæses via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=45573&itemId=45575

 

01.03.13:

 

Høringssvar i processen frem mod
ændring af daginstitutionsstrukturen

 

24. januar vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Familieudvalgets anbefalinger vedrørende ændring af daginstitutionsstrukturen i Nordfyns Kommune ud i høring blandt de berørte parter.

22. februar udløb fristen for indlevering af høringssvar.
Forvaltningen har modtaget høringssvar fra 19 decentrale institutioner, fra 3 MED-udvalg og fra 3 faglige organisationer.
Desuden er der indkommet 4 henvendelser fra andre parter (støttegrupper o. lign.), som ikke er høringsberettigede, og fra 12 forældre fra dagplejen efter opfordring fra dagplejens bestyrelse.

Alle indkomne dokumenter ligger i bilagsmaterialet til punktet "Høringssvar til indstillingen om ændring af daginstitutionsstrukturen" på Familieudvalgets dagsorden for udvalgsnødet på tirsdag.

Der blev i forbindelse med høringen bedt om udtalelser fra bestyrelserne i Veflinge og i Hårslev om oprettelse af landsbyordning inden for de eksisterende økonomiske rammer med mulighed for anvendelse af kvalitetsfondsmidler.

Veflinge Børnehave og Havrehedskolen ser ingen mulighed for etablering af landsbyordning på de givne økonomiske vilkår.

Bestyrelserne i Hårslev ønsker etablering af landsbyordning inden for de eksisterende økonomiske rammer, men ud fra 5 beskrevne forudsætninger, som Forvaltningen kommenterer i sagsfremstillingen til Familieudvalget.  

Administrationen indstiller følgende til Familieudvalget:
At der tages stilling til, om de tidligere anbefalinger skal ændres på baggrund af høringen.
At der ikke arbejdes videre med landsbyordning i Veflnge på nuværende tidspunkt.
At det drøftes hvorvidt og på hvilke vilkår, der skal arbejdes videre med etablering af landsbyordning i Hårslev med henblik på, at der kan fremlægges en sag til politisk beslutning i april 2013.

Af praktiske grunde går denne artikel ikke yderligere i detaljer med hele sagsfremstillingen og indholdet i høringssvar m.m.

Link til sagen og dens bilag:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=45871&itemId=45895

 

01.03.13:

 

Elevtal i de kommende børnehaveklasser

 

Indskrivningen til skoleåret 2013/2014 er afsluttet.

Elevtallene fremlægges til Familieudvalgets orientering og kan ses via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=45871&itemId=45885

 

26.02.13:

 

Pressemeddelelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

 

 

Landdistriktspakke giver job og vækst

Regeringen giver nu landdistrikterne et løft med initiativer og penge, der vil skabe både vækst, job og bedre forhold for bosætning. Landdistriktspakken er en del af Vækstplan DK, hvor regeringen helt målrettet sætter ind i landdistrikterne.

Over de næste to år er der afsat 400 millioner til nedrivning og udvikling i de områder af landet, hvor fraflytningen har sat sit præg på områderne. Pengene skal ikke bare bruges til bevidstløs nedrivning, men også til udvikling, så der igen kan komme liv.

”Med den her regering er landdistrikterne er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Jeg er meget glad for, at vi nu - oven på den række af tiltag, vi allerede har lanceret – har fundet penge til en landdistriktspakke i denne i den størrelsesorden. Med 400 millioner kroner til nedrivning og udvikling er der basis for, at kommunerne kan lave og gennemføre en plan for deres landdistrikter, siger Carsten Hansen.

Skal også skabe arbejdspladser

Ud over penge til en helhedsorienteret indsats med nedrivning og istandsættelse er der også penge til kystsikring, som vil give arbejdspladser. Det er dog ikke gjort med de direkte offentlige investeringer. Der skal også skabes arbejdspladser på landet.

”Den helt store udfordring er at skabe arbejdspladser, og med den her satsning giver vi endnu bedre vilkår for produktionsarbejdspladserne i landdistrikterne. Jeg håber, at virksomhederne vil tage imod den her håndsrækning og gøre det de er bedst til - at skabe vækst og job, siger Carsten Hansen

Landdistriktspakken indeholder derfor også en række tiltage, der vil styrke erhvervslivet. Regeringen har allerede lettet byrden på erhvervslivet i yderområderne ved at afskaffe fedt- og sukkerafgiften. Nu forsvinder transportafgiften også, og der er fundet 1,8 milliard til at lette afgifter på energi og spildevand – noget der blandt andet vil komme slagterier og produktionsvirksomheder til gode.

Kontakt

Martin Hein, Kommunikationschef, Tlf: 41 71 77 11, mhe@mbbl.dk

Jakob Eldrup Lauesen, Særlig rådgiver, Tlf.: 41 85 10 72

 

Landdistriktsinitiativer i Vækstplan DK

Vækstplan DK har til formål at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen. Samtidig bidrager planen til at øge den private beskæftigelse på både lang og kort sigt. Udover de positive effekter den samlede pakke har, styrkes landdistrikterne direkte med samlet set 660 mio. kr. over de næste to år (2014-2015):

 • 400 mio. kr. til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i 2014 og 2015.
 • 200 mio. kr. til kystbeskyttelse samlet set i 2014 og 2015.
 • 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm samlet set i 2014 og 2015.

Dertil kommer en række generelle initiativer, som har en øget betydning for landdistrikterne:

 • 750 mio. kr. årligt til annullering af kørselsafgift på lastbiler.
 • 220 mio. kr. årligt til forøgelse af fradraget for hotelmoms fra 50 til 75 pct.
 • Der fremrykkes investeringer vedr. Femern Bælt for godt 1. mia. kr. til 2013-2014
 • 1,8 mia. kr. til lavere afgifter på energi, spildevand og emballage.

Nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse

Regeringen afsætter en pulje under byfornyelsesloven til nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger på landet på 400 mio. kr. Puljen vil give betydelig bedre muligheder for at imødegå problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats. Puljen ligger i forlængelse af den netop gennemførte omprioritering af byfornyelsesmidlerne. Dermed kan alle kommuner, der har brug for det søge midlerne

Med forbehold for en endelig beregning skønnes det, at indsatsen vil give aktivitet på ca. 900 mio. kr. og bidrage med en øget beskæftigelse på knap 1000 personer over 3 år.

Bedre bredbånd på Bornholm

Alle danskere skal i 2020 have adgang til den digitale infrastruktur på mindst 100 Mbit/s download, uanset hvor i landet de bor. Særlig Bornholm er udfordret. Der afsættes derfor 60 mio. kr. over to år til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

Kystbeskyttelse på den jyske vestkyst

Regeringen vil understøtte den fortsatte kystbeskyttelse- og oprensningsindsat på den jyske vestkyst med 200 mio. kr. (primært kyststrækningen Lodbjerg og Nymindegab).

Se hele vækstplanen på Finansministeriets hjemmeside

26.02.13:

 

Pressemeddelelse fra Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter:

 

 

Uddeling af Landdistriktsprisen 2013

For andet år i træk uddeler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktsprisen. Og i år uddeles prisen i to kategorier til personer, der har gjort en særlig indsats for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Sidste år blev Morten Basse Jensen fra erhvervsnetværket Djurs Wind Power den første vinder af Landdistriktsprisen. Og i år kan hele to personer kalde sig vindere, når prisen uddeles til april. Landdistriktsprisen, som i år uddeles for anden gang, bliver nemlig uddelt i to kategorier til hhv. årets ildsjæl og årets iværksætter.

”Der er utrolig meget initiativ og virkelyst i landdistrikterne, og det vil vi gerne fremhæve med en særlig anerkendelse. Jeg er derfor meget stolt over i år at kunne uddele to priser til personer, der gør en forskel i lokalområderne. Og samtidig håber jeg, at vi med prisen kan bidrage til fortsat inspiration og udvikling i landdistrikterne, ” siger Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter.

De to priser uddeles for at anerkende og synliggøre dem, der bidrager til at skabe attraktive levevilkår og bæredygtige arbejdsplader i landdistrikterne. Priserne uddeles af to forskellige dommerpaneler, der hver i første omgang udpeger tre nominerede til prisen på baggrund af indstillinger fra offentligheden og siden kårer vinderen.

Prisen uddeles til ministeriets landdistriktskonference, som foregår den 11.-12. april 2013. Her kåres vinderen, som modtager prisen, der foruden æren består af et kunstværk.

 

Indstilling af kandidater

Alle kan indstille kandidater til en af de to priser. Man kan både indstille sig selv eller andre. Indstillingen sker via en formular på hjemmesiden livogland.dk.

På baggrund af indstillingerne vil dommerpanelerne nominere 3 kandidater – inden for hver kategori, som for eksempel kan være:

 • En ildsjæl der har gjort en særlig indsats for at skabe udvikling i lokalområdet
 • En iværksætter der har gjort en særlig indsats for at skabe et nyt erhverv, nye jobs og fremme lokalområdets økonom
 • En der kan agere forbillede og give inspiration til fortsat udvikling

Læs mere om prisen og indstil kandidat

Se de nominerede til prisen i 2012

 

 

26.02.13:

 

Pressemeddelelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

 

 

Nemmere at bruge helårshuse til fritidsbrug

Et nyt lovforslag tydeliggør kommunernes muligheder for at skabe efterspørgsel efter helårsboliger. Det kan de blandt andet ved give tilladelse til at bruge helårshuse til såkaldte flexboliger, hvilket skal gøre huse på landet lettere at sælge.

Der er håb på vej for huse på landet, som ikke kan blive solgt og derfor risikerer at forfalde. Et nyt lovforslag, som bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen har fremsat, klargør muligheden for at ansøge kommunen om at benytte et helårshus som såkaldt flexbolig. Dermed bliver huse på landet mere attraktive for en bredere køberskare, som kan få en fritidsbolig med udsigt til mark og skov udenfor de traditionelle sommerhusområder.

Lovforslaget bliver førstebehandlet i Folketinget i dag og stadfæster den praksis, at kommunen kan give tilladelse til, at en helårsbolig kan benyttes som fritidsbolig, og med det nye lovforslag får kommunerne et klarere grundlag for administrationen af reglerne.

”Mange huse på landet kan være svære at sælge og står blot og forfalder. Med de nye regler giver vi en mulighed for, at husene kan få et nyt liv som fritidsboliger, hvis ejeren og kommunen ønsker det. Dermed giver vi både ejerne og kommunerne en større fleksibilitet til at skabe det liv, de ønsker på landet,” siger Carsten Hansen.

I praksis kan husejere søge kommunalbestyrelsen om tilladelse til at bruge et konkret hus som flexbolig – og dermed ikke være bundet af bopælspligt på stedet. Kommunen tildeler en eventuel tilladelse til den konkrete ejer, og kommende ejere skal derfor også søge om tilladelse. Det er dog muligt at søge om tilladelse til at benytte et hus som flexbolig, inden man køber det.

I modsætning til et egentligt fritidshus bliver det med en flexbolig også nemt for ejeren at flytte permanent ind i huset, hvis man på et tidspunkt får lyst til det. Indehaveren af tilladelsen kan frit vælge, hvornår vedkommende ønsker at vende tilbage til helårsanvendelse af huset. Dermed kan fx pensionister lettere flytte ud i deres fritidsbolig, når de har lyst uden at skulle igennem en bureaukratisk ansøgningsproces.

Kontakt

Martin Hein, Kommunikationschef, Tlf: 41 71 77 11, mhe@mbbl.dk

 

Se lovforslaget

L 149 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

 

22.02.13:

 

Fremtidens kommunestyre
- oplæg fra Kommunernes Landsforening

 

Kommunalbestyrelsen skal på et temamøde den 28. februar drøfte et oplæg fra KL.

Det centrale i oplægget er følgende:

Hvordan sikrer vi, at der også fremover er et stærkt lokaldemokrati, der har kraft og er solidt forankret i befolkningen?

Hvilke pejlemærker er særligt vigtige i fremtidens kommunalpolitiske arbejde?

Hvilke rammer og vilkår har kommunalpolitikere og kommunalbestyrelser brug for?

 

21.02.13:

 

Nye muligheder for
bedre mobilnet i landdistrikterne

 

 

Nyhedsbrev fra Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter:

 

En ændring af planloven gør det nemmere at sætte mobilantenner op på høje skorstene, siloer og antennemaster uden forudgående landzonetilladelse. Det er godt for udbredelsen af mobilnettet i landdistrikterne, mener Carsten Hansen.

 

Høje skorstene, siloer og mobilkommunikationsmaster får for fremtiden nemmere ved at huse nye mobilantenner. Det er resultatet af en ændring af planloven, som i dag førstebehandles i Folketinget.

Ændringen betyder, at teleselskaberne ikke længere skal indhente en såkaldt landzonetilladelse, når de opsætter mobilantenner på disse bygninger – i hvert fald ikke så længe antennen er holdt i neutrale farver og nogenlunde kan falde i et med omgivelserne.

Med ændringen bliver det lettere at lukke mobilhuller i landdistrikterne, og det glæder minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

”Med ændringen af planloven tager vi endnu et lille skridt på vejen mod at sikre alle danskere god mobildækning. Samtidig fjerner vi lidt unødvendige bureaukratiske barrierer og gør det nemmere for teleselskaberne at sætte antenner op, hvor det er nødvendigt,” siger Carsten Hansen.

Lovforslaget betyder i praksis, at teleselskaber blot kan lave en aftale med bygningens ejer og så sætte antennen op ud fra den betragtning, at en neutral antenne ikke ændrer ret meget på en silo eller en antennemast, der står der i forvejen. Det er dog et krav, at antennen monteres på siden af bygningen og ikke forhøjer denne. Ligeledes er det et krav, at skorstene skal være mindst 20 m høje, for at de må påmonteres en mobilantenne. Det betyder også, at der normalt ikke kan sættes mobilantenner op på almindelige husskorstene.

18.02.13:

 

TV2 FYN svarer igen
på Nordfynstemas leder

 

Nordfynstema har modtaget denne reaktion fra TV2 Fyn på lederen fra den 15. februar:

 

Kære Nordfynstema.

TV 2/FYN vil gerne ”svare” på jeres leder fra den 15. februar og vil gerne have nedenstående indlæg optaget på siderne.

TV 2/FYN laver kritisk og redelig journalistik.

Det er hårde beskyldninger, som står at læse i ”lederen” fra den 15. februar på Nordfynstema.dk Men på trods af lederskribentens skarpe retorik bliver påstandene om TV 2/FYNs ”svigt” og ”svinestreger” ikke mere korrekte.

TV 2/FYNs dækning af borgermødet i Krogsbølle onsdag den 13. februar var helt regulær og fair. Borgermødet var den aktuelle anledning til at se nærmere på, hvilke udfordringer landdistrikterne slås med og hvordan det går med Carsten Hansens arbejde som minister for by, bolig og landdistrikter. I et sådant indslag skal TV 2/FYN naturligvis sørge for at se sagen fra flere sider og få forskellige holdninger med – også selvom nogle af dem går ministeren i mod. Derfor havde vi valgt at tale med en politisk modstander, Erling Bonnesen, og en analyse fra en respekteret politisk analytiker, Henrik Qvortrup fra TV 2.

Vores dækning af landdistrikterne onsdag aften bestod af flere elementer. Vi havde både reportagen fra det livsduelige landsbyssamfund i Krogsbølle, et kritisk portræt af Carsten Hansen og en live-omstilling til borgermødes i Krogsbølle. I vores live-omstilling talte vi både med Kjeld Hansen og Peder Svensson, begge fra Krogsbølle, som begge kom med deres vurdering af, hvad ministeren har gjort for landdistrikterne og hvad landdistrikterne har brug for. At vi havde to kilder på, handlede ikke om at finde en kilde der ville ”jorde” Carsten Hansen, men at få flere nuancer på fra borgermødet.

Det er både TV 2/FYNs ret og pligt, at vi ikke kun formidler Erling Bonnesens, ministerens eller Krogsbølle Sogns Lokalråds informationer og synspunkter, men også søger andres mening og holdning. Det gør nemlig journalistikken fair og balanceret fremfor det modsatte.

 

 

Med venlig hilsen

 

Jakob Risbro

Nyhedschef

 

Olfert Fischers Vej 31 - 5220 - Odense SØ

tel +45 6315 6000 mobil: +45 2479 5051

www.tv2fyn.dk - jari@tv2fyn.dk

 

 

Ny Fynsk TV kanal

http://www.tvfyn.dk

 

OBS: Nordfynstemas leder kan læses via dette link:

http://www.nordfynstema.dk/43957871

 

Tilføjelse 19. februar:

Nordfynstemas afsluttende kommentar kan læses via dette link:

http://www.nordfynstema.dk/43957871

 

 

17.02.13:

 

Lys over land

 

Til beboere i landområder

 

Nordfyns Kommune skifter nu gadebelysningen ud til LED-armaturer, der er langt billigere i forbrug end de nuværende, hvilket betyder store besparelse på strømforbruget.

Men samtidigt ønsker man fra kommunens side at gøre gadebelysningen mere ensartet for hele kommunen. Man har derfor besluttet, at man – som udgangspunkt – fjerner alle gadelyslamper, der ikke står i bymæssig bebyggelse, hvilket betyder, at alle lamper uden for byskilte fjernes.

Der er dog nogle steder, hvor lamperne af sikkerhedshensyn, eller af andre årsager, bliver stående.

For at hjælpe kommunens administration til at finde disse gadelamper har afdeling for Teknik & Miljø bedt Landdistriktsrådet om hjælp til at udpege disse lamper, og give en begrundelse for deres fortsatte eksistens.

Landdistriktsrådet beder derfor beboere, der bor uden for bymæssig bebyggelse (uden for byskiltet), og som har en gadelampe som de har gode argumenter for ikke må fjernes, om at henvende sig til Landdistriktsrådets bestyrelsesmedlem Kjeld Hansen på kjeld.hansen@dk.abb.com.

Landdistriktsrådet vil derfor sende en samlet oversigt til kommunen over de lamper, der er gode argumenter for at bibeholde. Disse oplysninger skal være hos Landdistriktsrådet senest den 10. marts.

 

 

 

14.02.13:

 

Nordfynstema har i dag modtaget dette fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

 

 

Lokale investeringer sætter gang i udviklingen i landdistrikterne

Hver gang, der udbetales 1 krone i tilskud til projekter i landdistrikterne via lokale aktionsgrupper, lægger private investorer i gennemsnit 2½ krone oven i. Det viser tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der finansierer tilskudsordningen sammen med midler fra EU’s fond til udvikling af landdistrikter.

Hvis man vil skabe liv, vækst og udvikling i landdistrikterne er er tilskud via lokale aktionsgrupper en god forretning. Således viser tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at for hver krone, der er investeret gennem ordningen, er der investeret yderligere 3 kroner fra private investorer og andre offentlige myndigheder.

Dermed er der siden 2007 investeret over 850 mio. kroner i initiativer, hvor private investeringer tegner sig for over halvdelen af de samlede budgetter.

”Med tilskud til spændende og fremadsynede initiativer skaber vi vækst og investeringer på landet. Det er vigtigt for os, at de midler, vi uddeler, er med til at gøre en forskel. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vores tilskudskroner tiltrækker yderligere investeringer, som kan være med til at løfte og udvikle vores landdistrikter,” siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Lokalkendskab nøglen til succes

Der er tale om en tilskudsordning, hvor såkaldte lokale aktionsgrupper tildeler tilskud til lokale projekter, som kan skabe arbejdspladser, vækst og bedre levevilkår. Det kan f.eks. være til udvikling af turistdestinationer, hjælp til lokale iværksættere eller oprettelse af mødesteder og kulturhuse.

De lokale aktionsgrupper får hver tildelt en sum penge, som de kan tildele relevante projekter og initiativer i deres lokaleområde. Aktionsgrupperne kender deres lokalområde indgående, og det er et vigtigt princip, at de enkelte aktionsgrupper er sammensat af repræsentanter fra det lokale foreningsliv, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder. Dermed sikrer man nærhed og lokalkendskab i aktionsgruppernes arbejde.

”Ved at de enkelte aktionsgrupper har tæt kontakt til lokalsamfundet, sikrer vi at vores tilskud bliver brugt bedst muligt. Og det tror jeg, er hemmeligheden bag, at de tildelte midler trækker så mange private investeringer med sig,” siger Carsten Hansen.

Kontakt

Martin Hein, Kommunikationschef, Telefon: 41 71 77 11, mhe@mbbl.dk

 

 

Finansiering af LAG-projekter

Se skema over finansieringen af LAG-projekter her

 

Lokale aktionsgrupper (LAGer)

Danmark er der 57 lokale aktionsgrupper, der skal bidrage til vækst, innovation og fællesskab i lokalsamfundene.

De lokale aktionsgrupper (LAGer) er finansieret med midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De landdistrikter, der modtager støtte, står overfor særlige udfordringer.

Siden oprettelsen i 2007 har de lokale aktionsgrupper støttet en lang række forskellige tiltag. Projekter, der har modtaget støtte er eksempelvis:

 • Oprettelse eller renovering af lokale kulturhuse og mødesteder
 • Mindre naturprojekter, fx vandre- og naturstier
 • Udvikling af turistattraktioner
 • Hjælp til iværksættere, der skaber arbejdspladser i tyndt befolkede egne

Læs mere om lokale aktionsgrupper

13.02.13

 

Nordfynstema har modtaget dette fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

 

Investeringer og arbejdspladser
i landdistrikterne

 

 

Lokale aktionsgrupper skaber investeringer og arbejdspladser

En statusrapport om de lokale aktionsgrupper viser, at indsatsen virker og skaber private investeringer og arbejdspladser i landdistrikterne.

De 57 lokale aktionsgrupper har en positiv effekt for livet på landet. Det viser en ny statusrapport om de lokale aktionsgrupper, der hvert år tildeler offentligt tilskud til initiativer og projekter i landdistrikter og fiskeriområder. Således skaber aktionsgrupperne bedre rammer for lokallivet og trækker samtidig private investeringer og job til. Det fremgår af en ny statusrapport ”De lokale aktionsgrupper – introduktion og status for perioden 2007-2012”, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet.

Rapporten giver en klar pejling af, at de lokale aktionsgrupper fungerer og skaber vækst i lokalområderne. Således trækker tilskuddene private investeringer med sig, ligesom det vurderes, at indsatserne direkte har skabt i omegnen af 1000 nye arbejdspladser.

”Offentlige investeringer i landdistrikterne har en effekt – især når de gennemføres med udgangspunkt i de enkelte områders behov. Og her viser statusrapporten tydeligt, at lokalt forankrede initiativer og virkelyst kan skabe bedre levevilkår og understøtte udviklingen i vores yderområder,” siger landdistriktsminister Carsten Hansen.

Skaber netværk og bedre rammer

Tilskud fra de lokale aktionsgrupper (LAG) er med til at sætte nye initiativer i gang og give virksomheder bedre rammer for at udvikle sig. Det viser blandt andet et eksempel fra Rømø, som har modtaget tilskud fra den lokale aktionsgruppe i Tønder. Her har den lokale aktionsgruppe ydet tilskud til udbygning af havnen, så øen kan blive en vigtig indgang til hele offshore vindmølleindustrien i Nordsøen – blandt andet ved at ansætte en medarbejder til markedsføring, som kan hjælpe med at trække yderligere investeringer til Rømø.

På Bornholm har den lokale aktionsgruppe ydet tilskud til øens kunsthåndværkere til at oprette et netværk, så de 70 medlemsvirksomheder langt bedre kan løfte i flok. Det har skabt en indtægtsfremgang for medlemmerne på 18 pct. og skabt job til en medarbejder, der har til opgave at åbne nye markeder og skabe endnu mere omsætning.

Vil sætte endnu mere fokus på job

Det nuværende fundament for de lokale aktionsgrupper løber frem til nytår 2013. Herefter starter en ny programperiode, som skal tage udgangspunkt i et nyt program, der skal udarbejdes i løbet af det kommende år. Og her vil Carsten Hansen – der er yderst tilfreds med de lokale aktionsgruppers indsats – satse endnu mere på at skabe flere job i landdistrikterne.

”Arbejdet i de lokale aktionsgrupper har fokus på både job og bosætning. Men i den kommende programperiode ønsker jeg, at vi fokuserer endnu mere på at skabe arbejdspladser i landdistrikterne. For vi har tabt rigtig mange job på landet, og det har vi brug for at vende. Og samtidig er flere arbejdspladser vejen til at skabe liv i vores landdistrikter,” siger Carsten Hansen.

Kontakt

Martin Hein, Kommunikationschef, Tlf: 41 71 77 11, mhe@mbbl.dk

 

Lokale aktionsgrupper (LAGer)

I Danmark er der 57 lokale aktionsgrupper, der skal bidrage til vækst, innovation og fællesskab i lokalsamfundene.

De lokale aktionsgrupper er finansieret med midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De landdistriktsområder, der modtager tilskud, står overfor særlige udfordringer.

Siden oprettelsen i 2007 har de lokale aktionsgrupper understøttet en lang række forskellige tiltag. Projekter, der har modtaget tilskud er eksempelvis:

 • Etablering og udvikling af mikrovirksomheder
 • Udvikling af turistattraktioner
 • Udvikling af nye servicefaciliteter
 • Mindre naturprojekter, fx vandre- og naturstier

Læs mere om lokale aktionsgrupper

Download statusrapporten om de lokale aktionsgrupper

 

12.02.13:

 

TV2 Fyn dækker borgermødet
i Krogsbølle

 

Som tidligere fortalt her på Nyhedsiden afholdes der borgermøde i Krogsbølle Skoles aula onsdag den 13. februar (i morgen) kl. 19.00.

Samme aften bringer TV2 Fyn indslag fra arrangementet.


Der vises optagelser fra skolen og fra Dagli´Brugsen i Bårdesø samt direkte reportage fra mødet, hvor skoleinspektør Niels Lykke, borgmester Morten Andersen (V) og formand for Teknik- og Miljøudvalget Kim Johansen (A) har indlæg.

 

12.02.13:

 

Borgermøde efter lukningen af købmandsforretningen i Skåstrup

 

Onsdag den 13. februar (i morgen)  kl. 19.00 afholder Ore Sogns Lokalråd et borgermøde i Ore Sogns Gymnastikforenings klubhus.

Alle interesserede i lokalområdet er inviteret til at komme og deltage i drøftelserne om mulige løsninger efter lukningen af Købmandsforretningen i Skåstrup, der også har haft kunder blandt sommerhusfolket ved Skåstrup Strand.

Der ligger et par forslag, som kan diskuteres på mødet:

Etablering og drift af kiosk i sommerhalvåret eller videreførelse af købmandsforretningen ved hjælp af lokale frivillige.

09.02.13:

 

Kamp om varmekunderne
i Morud og Bredbjerg

 

19. december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Fjernvarme Fyn fra 2013 kan udvide sit forsyningsområde til at omfatte Morud og Bredbjerg.

Hidtil har Naturgas Fyn været eneleverandør af varmeforsyning til Morud.

Både Naturgas Fyn og Fjernvarme Fyn har på det seneste været aktive i kampen om varmekunderne i området, bl.a. med afholdelse af beboermøder.

Den 13. februar skal Teknik- og Miljøudvalget på et ekstraordinært møde behandle en klage fra Naturgas Fyn Distribution A/S over Kommunalbestyrelsens afgørelse.
Klagen er også sendt til Energiklagenævnet. 

Via dette link kan man studere sagen og de tilhørende bilag:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=45232&itemId=45243

05.02.13:

 

Vigtigt beboermøde i Krogsbølle

 

Krogsbølle Sogns Lokalråd inviterer til borgermøde i Krogsbølle Skoles Aula onsdag den 13. februar kl. 19.00 med denne dagsorden:

 • Vores sted (En film i Nordfyns konkurrence for lokalområder)
 • Projekt "Områdefornyelse Krogsbølle By"
 • Landdistriktsrådets rolle i samarbejdet med Nordfyns Kommune, herunder orientering om
 • k.ant projektet (en app for turister om områdets seværdigheder)
 • Landsbypedelordning
 • Kløverstier
 • Liv i forsamlingshusene
 • Den ny hjemmeside www.tobakro.dk
 • Gadelys
 • Kalendermøde
 • Vision 2020: Endelig godkendelse og præcisering af aktiviteter

 

Kjeld Hansen, som er lokalrådets sekretær, oplyser, at det sidste punkt er oplæg til aktiviteter, som kan udføres for at Krogsbølle-området også i 2020 kan være et godt sted at bo.

 

(Nordfynstema modtager meget gerne tilsvarende  nyheder fra alle initiativtagere vedrørende landdistrikter og landsbyer i Nordfyns Kommune. Benyt: post@nordfynstema.dk )

 

01.02.13:

 

Landsbypedelprojekt
i Nordfyns Kommune?

 

Efter ønske fra SF skal Teknik- og Miljøudvalget på sit møde på tirsdag bl.a. drøfte mulighederne og rammerne for et muligt nordfynsk landsbypedel-projekt.

Emnet har været drøftet i det nordfynske landdistriktsråd.

Man kan læse mere om emnet via Nordfynstemas underside "Landsbypedelordning".

Link: http://www.nordfynstema.dk/116535807

 

Udvalget konstaterede, at landsbypedelordning drøftes i og med det nordfynske landdistriktsråd, og traf ingen beslutning om emnet.

 

Den hidtidige nyhedsside er 1. februar blevet til Nyhedsarkiv 1, hvor tidligere artikler kan læses.

Link: http://www.nordfynstema.dk/43957874