Nyhedssiden

Levedygtige Landsbyer

Regeringen nedsatte i 2016 et udvalg, der skulle belyse landdistrikternes situation, og kommer med forslag til forbedringer.

Udvalget foreslår at dele landsbyerne op i 4 kategorier, som angiver nedenstående beskrivelse i de forskellige grupper. Det er så meningen, at den enkelte kommune skal kategorisere alle landsbyer efter nedenstående beskrivelse:

Selvbærende område (1. division)

Der sker en løbende til- og fraflytning til området, og boliger omsættes løbende. Der er god adgang til lokale og regionale jobmarkeder, og adgangen til offentlig og privat service er ikke en barriere for bosætning i området, ligesom der er et aktivt fritids- og kulturliv.

Den fysiske og digitale infrastruktur er på et tilfredsstillende niveau, og mobiliteten opleves ikke som hæmmende for indbyggerne.

 

Udfordret område (2. divison)

Befolkningstallet er gradvist vigende, ligesom gennemsnitsalderen stiger moderat. Der etableres kun få arbejdspladser, og der er udfordringer med at fastholde de eksisterende. Der er forlængede liggetider på boligmarkedet og spredte tomme huse, men der er endnu ikke det store fysiske forfald.

Der er usikkerhed om det fremtidige udbud af offentlig og privat service i området, hvilket hæmmer bosætning. Der er et nogenlunde velfungerende fritids- og kulturliv.

Indbyggerne har en rimelig grad af mobilitet, og den fysiske og digitale infrastruktur kan forbedres.

 

Stærkt udfordret område (3. divison)

Befolkningens gennemsnitsalder er stigende, og der sker en løbende fraflytning. Jobmulighederne lokalt er beskedne og svært tilgængelige ud over landbruget. Der er lange liggetider på boligmarkedet, og en del ejendomme betragtes reelt som usælgelige.

Området er præget af tomme huse og en del fysisk forfald. Der er ikke et reelt fritids- og kulturliv, og der er ingen lokal dagligvarebutik.

Den fysiske infrastruktur hæmmer indbyggernes mobilitet og hæmmer deres adgang til blandt andet det regionale jobmarked.

 

Rekonstruktions-område (4. division - hvor der næppe findes eksempler på Nordfyn?)

Udfordringsbilledet med affolkning og nedslidning viser, at der ikke umiddelbart vil være økonomiske, fysiske eller samfundsmæssige potentialer, der muliggør en fastholdelse af området i den form, det har i dag. Der er behov for at gentænke strukturen, og der skal foretages en betydelig tilpasning af bygningsmassen.

Rekonstruktionen af området fokuseres på de potentialer, der er i området, som kan danne grobund for en anden udvikling af området.

Lokal Udviklings Plan Hjadstrup-Lunde

Møde i Lunde onsdag aften den 25. januar forløb rigtigt godt. Knap 70 lokale beboere havde taget imod Hjadstrup-Lunde Lokalråd og Nordfyns Landdistriktsråds invitation til at komme og give bud på områdets udvikling. 

Aftenen startede med fællesspisning som var betalt af Landdistriktsrådet, mens Lunde Forsamlingshus' meget aktive bestyrelse serverede en rigtig lækker og stor buffet, som blev rost af deltagerne.

Efter spisningen startede idémageriet instrueret af landdistriktskoordinator Hanne Bille. Der kom rigtigt mange gode idéer på bordet, hvor disse blev inddelt i 4 grupper: 

  • Let at gennemføre - lille effekt
  • Let at gennemføre - stor effekt
  • Svær at gennemføre - lille effekt
  • Svær at gennemføre - stor effekt

Herefter blev alle idéer fra gruppen "Let at gennemføre - stor effekt" udtaget til behandling i forskellige "Kaffegrupper", som arbejder videre med disse punkter. Der var mange fælles emner, som kom på bordet: Trafikproblemer, bedre information, offentlig transport, større aktivitet på foreningsområdet, mere involvering af beboerne i 30-40-års alderen, anvendelse af områdets mange friarealer, forskønnelse af gadekær m.fl.

Mange af disse emner kan lokale beboere selv gøre en masse til at forbedre, mens andre emner kræver hjælp udefra. Disse sidstnævnte vil kaffegrupperne systematisere, så de kan præsenteres for myndighederne.

Alle emner er noteret af lokalrådet, og vil blive indføjet i den Lokale Udviklings Plan, som vil blive bearbejdet i lokalrådets fremtidige arbejde.

Èt af de emner, der virkelig optager mange beboere, er den "spændetrøje" som folk opfatter de stærkt begrænsede muligheder, man har for udvikling i området grundet lufthavnen. Her opfordrede lokalrådets formand Klaus Hummelhoff til større opbakning om hans arbejde for at lempe de restriktioner, der stærkt hæmmer mulighederne for byggeri og anden udvikling. Det blev pointeret, at man absolut intet har imod lufthavnen og den videre udvikling af denne, men har svært ved at forstå, at restriktionerne er meget stærkere i Lunde end i Kastrup, hvor flyintensiteten er mange gange større. 

Mange af deltagerne udtrykte efter mødet, at sådanne arrangementer skulle afholdes hvert år, idet det var dejligt at mødes og udveksle meninger omkring de ting, der gør det sjovere at bo i lokalområdet.

Inden formand Klaus Hummelhoff afsluttede mødet, kom landdistriktsrådets næstformand Kjeld Hansen med ros til kommunens politikere og embedsfolk for den store fokus der er på det frivillige arbejde, og opfordrede til at gøre brug af muligheden for at søge midler fra de mange puljer Nordfyns Kommune har. Se eksempelvis på:  https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Soeg-midler

Udflytning af statslige arbejdspladser

Her er en kommentar fra en politiker, der ikke er medlem af ét af regeringspartierne. Log ind på: https://www.altinget.dk/artikel/kaare-dybvad-nej-udflytninger-er-ikke-en-form-for-tortur?ref=newsletter&refid=26386&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

Pulje til udvikling i landdistrikter

Landdistrikternes udvikling

Se mere på: Lederspalten

Hvordan ser vores land ud om 10-20 år?

I bogen futuriblerne giver 32 personer, med vidt forskellig baggrund, deres bud på fremtiden.

Bogen kan læses på dette link: http://artikelbibliotek.fremtidsforskning.dk/wp-content/uploads/Futuriblerne-maj-2017.pdf

På side 185 har undertegnede fået lov at give forslag til fremtiden, og nogle vil måske nok hævde at det er "ønsketænkning", hvilket nok ikke er helt forkert?

Kjeld. 

Rammer opsvinget nu også hele landet?

Man kan godt blive lidt forundret – og måske også lidt bitter? – når eksperter som Steen Bocian Dansk Erhverv udtaler: Nu er opsvinget kommet til hele landet. Man kan så med ret stor sikkerhed konstatere, at landdistrikterne ikke længere hører med til hele landet, idet der generelt ikke er noget opsving i landdistrikterne.

Man kan også undre sig over, at Dansk Erhverv ikke har mere fokus på landdistrikterne, da langt størstedelen af deres store virksomheder er startet i et landdistrikt, som så er blevet til en by på grund af virksomhedens udvikling.

En sådan udtalelse fra en i øvrigt ret anerkendt ekspert, giver netop Folketinget mulighed for yderligere at sulte landdistrikterne.

Der er i dag ret stor fokus på ”Det skæve Danmark”, selvom politikernes tale endnu ikke omsættes i aktiv politik, ud over at flytte et meget lille antal arbejdspladser mod vest. Det påstås endog, at der i det seneste år er oprettet flere statslige arbejdspladser i Hovedstaden, end det antal der er flyttet til provinsen.

Desværre er der ikke meget fokus på regeringens landdistriktsfjendtlige politik. Vi kan her nævne eksempler som tømning af Landdistriktspuljen – herunder områdefornyelsespuljen til landområder -, centraliseringen af LAG og den kraftige reduktion af puljens midler samt stærk reduktion af Nedrivningspuljen og der er flere eksempler i samme stil.

Hvordan kan en regering slippe godt fra dette, uden at oppositionen angriber deres handlinger? Er det fordi oppositionen er enig i regeringens politik? Hvis det sidste er tilfældet, er der ret dystre udsigter for opsving i landdistrikterne.

Uddeling af kommunale midler

På Nordfyns Landdistriktsråds Årsmøde den 18. maj, blev der uddelt midler fra Nordfyns Kommunes Pulje til Lokale Aktiviteter, hvor følgende ansøgninger blev imødekommet:

Hjadstrup-Lunde Lokalråd 25.266
Oasen Krogsbølle Midtby 150.000
Skåstrup Forsamlingshus 91.280
Ore Sogns Lokalråd 60.000
Veflinge Lokalråd 201.250
Tørresø Bylaug 12.156
Skamby Multihus 90.000
Arkivfoto, Ore sommeren 2011

Tidsplan for udrulning af fibernet

 

Energi Fyns plan for udrulning af fibernet var på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 1. februar og blev taget til efterretning.

Benyt nedenstående link for at se præsentationen og se også de to bilag.

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=108883&tab=0&itemId=108963 

Inspiration til fokus på de små skoler

Prøv at se, hvad Jammerbugt Kommune gør for landdistrikterne, og ikke mindst resultatet af beslutningen.

Skal man øge bosætningen i landdistrikterne, og ikke mindst bosætning af unge familier, skal man gøre som Jammerbugt Kommune:

http://dknyt.dk/sider/debat.php?id=8681

Udvikling i lokalområderne

Arbejdet med fastlæggelse af en egentlig landdistriktspolitik i Nordfyns Kommune går nu i gang, og der er blevet udpeget 2 medlemmer til følgegruppen til projektet. 

Det er Kaj Hovhave fra Skovløkken Lokalråd og Jens Quist Jordhøj fra Hasmark-Egense-Norup Lokalråd.

I forbindelse med udarbejdelsen af landdistriktspolitikken er ét af fokusområderne velfungerende lokalråd, og med etablering af flere lokalråd, så alle områder i Nordfyns Kommune er dækket.

Et lokalråd skal være så lille, at alle i området føler sig hørt, men skal også være så "stort", at man bliver hørt. Stort i den forbindelse er i høj grad engagement, motivation og ressourcer. Det er præcis de 3 begreber, der giver indflydelse på udviklingen i området, og det er vigtigt, at vi får udvikling og ikke afvikling i lokalområderne, er alle i Landdistriktsrådet enige om.

Som én af løftestængerne til at få folk engageret er projekt Lokal Udviklings Plan (også kaldet LUP), hvor vi - via beboermøder - får udfærdiget en plan for de tiltag man kunne ønske sig i sit område. Det kan være en cykelsti, en trafiksikring af en vejstrækning, men det kan også være forskønnelse af området ikke kun i det offentlige, men også på fælles arealer. Og måske de steder, hvor der i længere tid har stået et ældre bilvrag uden plader, "skubber" lidt til ejeren. Det er dog et område, som er meget følsomt, og svært umiddelbart at tackle.

LUP er beregnet som politikernes og den kommunale administrations værktøj til at se, hvad de lokale borgere anser for vigtigt i deres område. Men det er i lige så høj grad til brug for beboerne selv, idet man mange steder kan gøre en indsats for at forbedre forholdene i sit område. 

Og man kan være helt sikker på, at jo større initiativ man selv tager, jo større interesse er der fra kommunens side til at støtte en udvikling.

Vi har hørt følgende udsagn (langt væk fra Nordfyn): "De områder der vil overlevelse – de overlever - resten dør!"

Pas godt på de små butikker

Under ovenstående overskrift skriver journalist Magnus Ørum Harkjær en klumme i UgeAvisen Nordfyn

Se klummen på:
http://www.e-pages.dk/ugeavisennordfyn/333/

 

De foregående nyheder findes i:

Nyhedsarkiv 1