Nyhedsarkiv 13.01.11 - 04.05.11

Der er et lille teknisk problem med denne underside.

Klik på OK ved info om "Stack overflow" og kom fint videre!04.05.11:


Specialskolen taget af dagsordenen

Familieudvalget skulle på sit møde i går have behandlet "Nordfyns Specialskole - oplæg til åbningstid samt normering i opstart".
Punktet blev taget af dagsordenen.

Det samme skete på Kommunalbestyrelsens møde i torsdags, hvor følgende 2 punkter blev taget af dagsordenen:
Oplæg til driftsbudget for Nordfyns Specialskole" og "Etablering af specialskoleafdeling på Søndersøskolen pr. 1. august 2011".

Forinden havde Handicaprådet meldt ud, at rådet er imod en midlertidig specialskoleordning.

Det ser således ud til, at arbejdet med at starte egen specialskole allerede til august i år er gået helt i stå og ikke kan gennemføres.


Justeringer af den kollektive trafik undervejs

Teknik & Miljøudvalget har på sit møde i går indstillet til beslutning i kommunalbestyrelsen, at der gennemføres nogle justeringer af kommunens kollektive trafik.

Det drejer sig om følgende ruter med nuværende afgange med for få passagerer:

På rute 122 (Hårslev - Odense) nedlægges afgangen fra Hårslev kl. 18.48 og afgangen fra Slukefter kl. 19.48.

På rute 270 udgår afgangene kl. 08.05 og kl. 11.10 tirsdag og torsdag.

På rute 271 udgår afgangen kl. 09.05.

På rute 552 udgår afgangene kl. 05.52 og kl. 18.25.

På rute 566 udgår afgangen kl. 14.50 tirsdag og onsdag.

På rute 567 udgår afgangen kl. 09.45 og desuden kl. 15.05 mandag, onsdag og torsdag.

De afgange, der udgår, betjener ikke kørselsberettigede skoleelever.

Telekørslen udvides til gengæld.
Således bliver Slukefter en del af det teleområde, der har Søndersø som centerby, og borgerne i dette område vil således kunne benytte telekørsel til og fra Odense-bybus.
 
Desuden udvides telekørslen i alle 3 teleområder med 4 aftenafgange.

Der forventes en årlig besparelse på 575.000 kr. ved justeringerne på lokalbusruterne.
Den reelle merudgift til udvidelse af telekørslen skønnes til gengæld kun at blive omkring 140.000 kr.
Så kommunen vil samlet opnå en årlig besparelse på ca. 435.000 kr.


29.04.11:


Torsdagens kommunalbestyrelsesmøde

Nordfynstema må denne gang henvise til Fyens Stiftstidende og til referatet på kommunens hjemmeside.

På torsdag skal Teknik- og Miljøudvalget bl.a. behandle forslag til ændringer i lokalbusdriften og i telekørslen.

 

28.04.11:

Specialskolen i Familieudvalget 3. maj

Når Familieudvalget holder møde på tirsdag, bliver det med en forholdsvis overskuelig dagsorden.

Et af punkterne er "Nordfyns Specialskole - oplæg til åbningstid samt normering i opstart.

Undervisningsafdelingen har til punktet udarbejdet det basismateriale, Familieudvalget skal tage stilling til.

På det foreliggende grundlag mangler der finansiering af kr. 971.000.27.04.11:


Handicaprådet imod midlertidig specialskoleløsning

 

Handicaprådet har på baggrund af det seneste møde i Familieudvalget afholdt møde 26. april.

Til mødet forelå indstillingen fra Familieudvalget og de bilag, der følger sagen om etablering af specialskoleafdeling ved Søndersøskolen pr. 1. august 2011.

Danske Handicaporganisationer – Nordfyn havde udarbejdet en indstilling, der også forelå som bilag til sagen.

 

Alt materialet kan nærlæses via besøg på Nordfyns Kommunes hjemmeside under Kommunalpolitik –Dagsordener og referater i Politiker Web – Handicaprådet - 26/4.
 

Her gengives beslutningen fra mødet i Handicaprådet:

 

”Det er Handicaprådets indstilling, at opstart for en særlig defineret målgruppe bør være på et færdigindrettet og fremtidigt sted på selvstændig matrikel med egen selvstændig ledelse med relevant handicaperfaring.

Fysiske rammer er vigtigere en beliggenhed udover, at denne anbefales at ligge centralt i kommunen. Beliggenhed, ansættelse, opstart og fagligt indhold bør nøjere gennemdrøftes. Se i øvrigt bilag: DH´s tanker omkring opstart af Specialskole i Nordfyns kommune.

Såfremt ovenstående ikke kan realiseres, anbefaler HR, at opstart af specialskole udsættes, til det kan realiseres. En udsættelse vil desuden have den fordel, at man får en større børnegruppe.

 

Freddy Andersen tager forbehold og henviser til venstres oplæg jf. Familieudvalgets protokollat.”
Intetsigende referat fra det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget

Til begge punkter på gårsdagens møde i Økonomiudvalget er der kort og godt skrevet: Drøftet.
Ud over denne intetsigende oplysning fremgår det, at Jens Otto Dalhøj (I) ikke deltog, at René Lundegaard forlod mødet kl. 11.06, og at Mogens Christensen (V), Tessa Gjødesen (V) og løsgænger Ingmar Madsen også deltog.

Når Kommunalbestyrelsen har møde i morgen aften, har Nordfynstema desværre ikke mulighed for at dække begivenheden, men må henvise brugerne til Fyens Stiftstidendes artikler fredag/lørdag.19.04.11:


Udvidet Økonomiudvalg holder møde om specialskole 26. april

Udvalget holder ekstraordinært møde med 2 punkter på dagsordenen.
De er også sat på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde 28. april, hvor der også vil foreligge høringssvar fra Handicaprådet.

Se mere om punkterne og studér bilagene via Nordfyns Kommunes hjemmeside under dagsordener.


18.04.11:Udvidet Økonomiudvalg mødes om specialskole

 

Borgmester Morten Andersen (V) har indkaldt til et møde om økonomi til og placering af specialskole.

 

På det seneste møde i Økonomiudvalget blev det besluttet, at emnerne skulle behandles igen på et ekstraordinært møde inden behandling i Kommunalbestyrelsen 28. april.

 

Det bliver så den 26. april, og udvalget udvides, så bl.a. også Tessa Gjødesen (V) er med som formand for Familieudvalget, og Ingmar Madsen repræsenterer løsgængerne. På den måde repræsenteres alle partier m.m.

 

Der skal i første omgang findes en løsning for de 5 børn, der på nuværende tidspunkt er visiteret til en nordfynsk specialskole.

 

Morten Andersen oplyser, at hvis der på mødet den 26. april er tilslutning til en ny løsning, vil materiale blive sendt til høring og høringssvar afventes, inden Kommunalbestyrelsen afgør sagen.
17.04.11:

Største skoler hårdest ramt på økonomien

 

Fyens Stiftstidende kan i dag bl.a. fortælle, at det er de største af de nordfynske kommuneskoler, der bliver hårdest ramt af budgetterne for det kommende skoleår.

 

Således frygtes det, at endnu flere lærerfyringer er undervejs, for at økonomien kan komme til at hænge bare nogenlunde sammen.

 

I skoleåret 2011/2012 får skoleinspektør Jan Hinrichsen, Bogense Skole, 1,9 mio. kroner færre stillet til rådighed til at drive skolen for - set i forhold til det nuværende budget.

Jan Hinrichsen oplyser, at på den baggrund bliver det måske ikke nok med de 2 afskedigelser af lærere, der allerede er effektueret.

 

For dertil kommer, at Jan Hinrichsen kan blive nødt til at lave kortere frikvarterer for at forkorte lærernes arbejdstid.

Desuden er der udsigt til færre skole-hjem-samtaler, og ekskursioner og hytteture må nok også skæres fra.

 

Den samlede besparelse på folkeskoleområdet på 10 mio. kroner rammer alle 14 skoler, men Jan Hinrichsen mener, at det især er de store skoler, der bliver de største tabere, og kalder det en skævvridning af ressourcerne.

 

Skolechef Merete Madsen medgiver, at denne vurdering ikke er helt forkert.

Det illustreres af Fyens Stiftstidende med et par eksempler:

Den store Otterup Skole har et underskud på 3,2 mio. kroner, mens den mindre nabo Skovløkkeskolen med 116 elever er kommet ud af 2010 med et overskud på kr. 766.000.

 

Budgetterne er i sidste ende ikke forvaltningens ansvar, men hele budgetgrundlaget med fordelingsnøgle er absolut uden begejstring besluttet af et flertal i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Der kommer senere en kommentar i ”Lederspalten” her på Nordfynstema.


14.04.11:


To strukturpunkter på nyt ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets møde i går blev 2 punkter sendt til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget før det ordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 28. april.

Det drejer sig om sagerne "Oplæg til driftsbudget for Nordfyns Specialskole" og "Etablering af specialskoleafdeling på Søndersøskolen pr. 1. august 2011".

Til begge punkter er der i referatet skrevet følgende beslutning:
"Oversendes til Kommunalbestyrelsen. Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for kommunalbestyrelsesmødet den 28.april 2011.
René Lundegaard ønsker følgende protokollat:
Tilføjes punkt 524 og 525
René Lundegaard kan ikke oversende punktet til Kommunalbestyrelsen, men Økonomiudvalget for en nærmere orientering på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, før kommunalbestyrelsesmøde i april 2011.

Ansøgningen om etablering af Skovbørnehuset Langesø i Morud blev indstillet til godkendelse.

12.04.11:


Søndersøskolen ved at drukne i egen succes

 

Fyens Stiftstidende fortæller i dag, at Søndersøskolen ikke har plads til, at alle eleverne i 10. klasse kan komme i skole hver dag.

 

Sidste år meldte 76 unge på Nordfyn sig til kommunens tilbud om 10. klasse på Søndersøskolen.

Nu har 100 tilmeldt sig til 10. klasse i det kommende skoleår.

 

Eleverne er fordelt på en boglig og en erhvervsrettet linje.

Eleverne på den erhvervsrettede linje er i skole om mandagen. Så er halvdelen i praktik uden for skolen tirsdag og onsdag, mens de andre bliver undervist på skolen. Torsdag og fredag er det lige omvendt.

 

På Søndersøskolen betragter man den store interesse for at gå i 10. klasse som en succes, men samtidig bringer det skolen i en vanskelig situation med pladsproblemer.

Derfor har skolens leder orienteret Nordfyns Kommune om sagen og håber på hjælp derfra til en løsning.

 

Dette kan så vurderes i sammenhæng med et politisk ønske om at placere en nordfynsk specialskole i Søndersøområdet.  


08.04.11:


Lang dagsorden til Økonomiudvalget på onsdag

 

En dagsorden med hele 32 punkter ligger klar til Økonomiudvalgets møde i næste uge.

Dermed kan der være lagt op til endnu et langvarigt møde i Kommunalbestyrelsen sidst på måneden, selv om meget ligner ekspeditionssager.

 

Fra Familieudvalget ligger der bl.a. følgende punkter:

 

Etablering af specialskoleafdeling på Søndersøskolen pr. 1. august 2011

Oplæg til driftsbudget for Nordfyns Specialskole

Ansøgning Skovbørnehuset Langesø
07.04.11:


Privat vuggestue og børnehave i Morud er på vej

 

Familieudvalget har på sit møde 5. april imødekommet en ansøgning om etablering af et dagtilbud med plads til 8 vuggestuebørn i alderen 0 – 2 år og 12 børnehavebørn i aldersgruppen 3-6 år.

 

Skovbørnehuset Langesø placeres på adressen Rugårdsvej 719 tæt ved Havrehedskolen og med skov på og lige op til matriklen.

Der arbejdes på åbning pr. 1. august i år.

Institutionens formål skal være at udføre pædagogisk arbejde, der tager udgangsounkt i leg, natur, bevægelse, sund kost og tryghed for det enkelte barn.

 

Initiativtagerne er Maria Lyck Hansen og Ejnar Kuur, som har indbetalt et depositum på kr. 30.000 til Nordfyns Kommune i forbindelse med ansøgningen.

Opstart afventer en ubrugtagningstilladelse, når Teknik og Miljø har godkendt de fysiske rammer.

 

Personalet forventes at omfatte 1 pædagogisk uddannet daglig leder, 3 fastansatte pædagoger i fuldtidsstillinger og 1 pædagogmedhjælper.

 

Der kalkuleres med en forældrebetaling på kr. 3.300 pr. vuggestuebarn og kr. 2.150 for en børnehaveplads. Begge beløb inkluderer fuld forplejning og er pr. måned alle årets 12 måneder.

Åbningstiden bliver 50 timer pr. uge.06.04.11:

Fortsat uenighed i Familieudvalget

Her er først en gengivelse fra referatet fra mødet i Familieudvalget tirsdag den 5. april vedr. punktetet om etablering af specialskoleafdeling i Søndersø.

20.04.11:
Det har af tekniske grunde været nødvendigt at fjerne den oprindelige efterfølgende tekst.
Redaktionen beklager.

Løsgænger Mette Hjorth er ikke længere medlem af udvalget. I stedet er Benno Frandsen (A) indtrådt.
Anne-Lise Sievers er blevet ny næstformand.

Familieudvalget er nu således sammensat:

Tessa Gjødesen (V), formand
Bent Soelberg (V)
Anne-Lise Sievers (F)
Dorte Schmidt Brown (N)
Benno Frandsen (A)

Den gamle flertalsgruppe har altså igen et flertal i Familieudvalget, men ikke i Kommunalbestyrelsen.
04.04.11:Specialskoleafdeling på Søndersøskolen pr. 1. august

 

Der er i dag offentliggjort en tillægsdagsorden til mødet i Familieudvalget i morgen, den 5. april 2011.

Tillægsdagsordenen omfatter ét punkt med samme titel som overskriften til denne orientering.

Man skal bemærke, at materialet omfatter mulig etablering på Søndersøskolen eller i Børnehaven Nordmark.

Det anbefales stærkt, at man grundigt gennnemlæser indholdet af det første bilag til sagen, et notat fra Miljø og Teknik.
Til sagen hører 6 bilag.

Arbejdet med materialet er gået så hurtigt, at indholdet ikke er blevet drøftet med hverken lederen af Søndersøskolen eller lederen af Børnehaven Nordmark. 
 

Skitserne på 3 bilag er midlertidige og kun beregnet brugt til forudsætninger for overslagene.

Der kan findes flere oplysninger vedrørende sagen på Nordfyns Kommunes hjemmeside.


 

 

 

03.04.11:Sagt på kommunalbestyrelsesmødet i torsdags

 

 

Lad det være sagt straks:

Dette er ikke en minutiøs gengivelse af alt, hvad der blev sagt på kommunalbestyrelsesmødet i torsdags.

 

Her har referenten udelukkende koncentreret sig om det punkt, som han (subjektivt) har vurderet til at være det vigtigste på den lange dagsorden, der først var gennemført efter 7 timers aktivitet i byrådssalen:

 

”Analyse af Nordfyns Kommunes skolestruktur”

 

Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) præsenterede og begrundede på vegne af Venstre, Konservativt Folkeparti, samt løsgængerne Mette Hjorth, Børge Nielsen og Ingmar Madsen det ny flertals fremlagte forslag, der indebærer konsulentbistand til en analyse, hvor der på forhånd er opstillet fire konkrete kriterier, der er prioriteret indbyrdes.

 

Kim Jørgen Jensby Jørgensen konstaterede, at 1. marts var overskredet, uden at man var kommet tættere på en løsning af den fremtidige struktur.

Han konstaterede samtidig, at man har skåret dybt med besparelser på 10 mio. kroner på skoleområdet og afskedigelse af 23 lærere, og beklagede samtidig, at kommunen nu kun kan give eleverne lovens minimumtimetal.

Der er lige nu stor usikkerhed om, hvad der videre skal ske, i en situation hvor alle vil bakke op om eget lokalsamfund og om egne børn.

Kim Jørgen Jensby Jørgensen ønskede, at børn i Nordfyns Kommune skal have de samme muligheder som børn i andre kommuner.

Derfor anbefalede han det fremlagte forslag, så der kan træffes beslutninger på et oplyst og objektivt grundlag, som han udtrykte det.

 

Kim Johansen (A) fik ordet og meldte klart ud, at Socialdemokraterne ikke kan lide det tredje af de fire opstillede kriterier: Minimum tre skolelukninger.

Men gruppen ville undlade at stemme.

 

Jens Otto Dalhøj (I) mente, at resultatet nu var givet på forhånd og var samtidig bekymret over, at børnehaverne og specialskoleområdet overhovedet ikke er omtalt i forslaget.

 

Mogens Christensen (V) bakkede op om Kim Jensbys præsentation.

Han mente, at der som minimum skal nedlægges tre skoler, for at der kan frigives tilstrækkelig mange økonomiske midler til folkeskolernes drift

 

René Lundegaard (O) sagde klart nej til forslaget og ville overhovedet ikke være med til at lukke små skoler på Nordfyn.

Han kaldte det et skrækscenarie, hvor man er på vej til at smadre landsbyerne.

 

Ingmar Madsen (løsgænger) inviterede Socialdemokraterne til at være med på det ny flertals side.

 

Steen Brydegaard (F) mente, at man nu oplevede en magtdemonstration fra et nyt snævert flertal, der vil tromle hen over et stort mindretal og være afvisende for dialog.

Han mindede borgmesteren om, at denne på et borgermøde i Søndersø for mindre end et halvt år siden havde sagt, at der ikke blev nogen ny skolestruktur i denne omgang.

Steen Brydegaard opfattede det sådan, at borgmesteren nu kunne tælle til 13 på den rigtige side og bruge sin magt gennem det ny flertal, hvilket gjorde SB meget bekymret på skolernes vegne.

Steen Brydegaard og SF-gruppen kunne ikke støtte ét eneste af de fire punkter i forslaget og nævnte bl.a. Veflinge som et område, der i hvert fald ikke skal miste den lokale skole.

Han klandrede samtidig Venstre for at trække sagen i langdrag, når der i forvejen lå et løsningsforslag, hvor man også ville tage fat på kommunens udgiftspost på 100 mio. kroner på specialområdet.

Desuden påpegede SB, at det nu med en betydelig forlængelse af beslutningsprocessen vil blive svært for lokale initiativtagere at få oprettet en lokal friskole, idet 15. august er deadline for anmeldelse.

 

Borgmester Morten Andersen (V) sagde, at der på tidspunktet for det omtalte borgermøde ikke tegnede sig nogen synlig løsning.

Han betragtede sig som hele kommunens borgmester og håbede, at en ny analyse af strukturområdet kan ske på et bredt politisk grundlag.

Borgmesteren sagde, at han var indstillet på at strække sig langt for at få en bredt funderet aftale om en ny skolestruktur i hus.

Men hvis det viser sig ikke at være muligt, er han også klar til at være part i en 13-12-afgørelse i sidste ende.

Borgmesteren begrundede sin støtte til det ny initiativ med, at han havde hørt, hvad skolelederne, 13 skolebestyrelsesformænd og den lokale lærerkreds har sagt om den aktuelle situation: Folkeskolerne er under pres.

 

Dorte Schmidt Brown (N) kritiserede en alt for dårlig kommunikation.

Hun påpegede, at det hidtidige flertal med en lukning af Løkkemarkskolen ville have frigjort 6 mio. kroner, og at forskellen mellem lovens minimumtimetal og det vejledende timetal for alle elever i kommunen er ca. 4 mio. kroner. 

Også Dorte Schmidt Brown undrede sig over, at børnehaverne og specialskole ikke er omtalt i det fremlagte forslag.

Desuden stillede hun sig tvivlende over for Venstres lokalpolitik i forhold til landsbyerne og spurgte, om Venstre nu ville optræde i en rolle som landsbyslagter.

 

Tessa Gjødesen (V, og formand for Familieudvalget) roste DSB for gode spørgsmål i debatten og benægtede derefter, at Venstre vil være landsbyslagter.

Hun så i den aktuelle situation ingen anden udvej fra den aktuelle blindgyde, end at det ny forslag blev lagt på bordet og gennemført.

Tessa Gjødesen beklagede stærkt, at der på intet tidspunkt i den hidtidige proces har været borgerinddragelse.

Det skal ikke gentage sig, lovede hun.

Samtidig erkendte hun, at både Venstre og andre havde båret sig forkert ad med deres hidtidige forsøg på at skabe en ny skolestruktur.

Hun fandt, at det hidtil har kostet både Venstre og Socialdemokraterne den største pris, nemlig at begge har mistet et mandat i kommunalbestyrelsen under processen.

 

Ingmar Madsen sagde, at der med det foreliggende forslag ikke fulgte en hemmelig plan.

Han fandt, at det ny forslag var et forsøg på at lave en åben proces, som han inviterede det ny mindretal til at deltage i.

Ingmar Madsen konstaterede, at strukturarbejdet nu er indsnævret til, at skolestrukturen er vigtigst, også selv om der på papiret er aftalt politisk arbejde med andre strukturer, bl.a. vedrørende rådhus.

 

Steen Brydegaard konstaterede, at skolerne har alt for få ressourcer, så hunden reelt bliver fodret med sin egen hale.

Han klandrede Morten Andersen og Tessa Gjødesen for den situation, man nu stod i.

Desuden fandt han, at dialogen i kommunen ikke er god nok.

”Vi kan ikke leve med den måde, kommunen bliver drevet på”, udtalte han skarpt.

 

Flere andre havde efterfølgende ordet, men efterhånden ebbede ytringslysten ud, så Morten Andersen kunne samle trådene og foreslå, at kr. 150.000 til konsulentbistand til ny skolestruktur hentes på konto 6.

 

Venstre, Konservative Folkeparti, Mette Hjorth, Børge Nielsen, Ingmar Madsen stemte for forslaget.

SF, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Liberal Alliance stemte imod.

Socialdemokraterne undlod at stemme.

 

Herefter gik kommunalbestyrelsen over til næste punkt på dagsordenen, og denne referent valgte træt at pakkede sammen og forlade rådhussalen under flere mødedeltageres lydløse farvelhilsner. – Tak for det!

 

 

Her er kun refereret fra punkt 347 på dagsordenen - skubbet ned til behandling efter alle de andre strukturpunkter.

Referenten har valgt (subjektivt) kun at give en mere detaljeret gennemgang af udvalgte udtalelser. En lang række udsagn er dermed sorteret fra, så nogle politikere kan måske med rette føle sig forbigået.

Men der har jo været urimeligt meget at vælge imellem ……

 


01.04.11:


Nyt snævert flertal ryddede bordet på endnu et maratonmøde

 

Der var som ventet rift om tilskuerpladserne, da gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde skulle sættes i gang kl. 17.00.

Så sent som kl. 21.49 forlod Nordfynstemas trætte udsendte medarbejder kamppladsen og måtte have en rimelig nattesøvn, inden dette skrivearbejde kunne påbegyndes.

Kl. 21.49 manglede kommunalbestyrelsen fortsat 10 af dagsordenens punkter, næsten alle tilhørere var gået, og journalist Klaus Wind fra Fyens Stiftstidende havde for længst forladt byrådssalen for at skrive den artikel, der her til morgen kan læses i avisen.

 

Inhabilitetssagen

Flere tilhørere var måske kommet for at opleve processen omkring Mette Hjorths rolle som medlem af Familieudvalget.

På trods af stor talelyst og diskussioner om den kedelige situation nåede kommunalbestyrelsen frem til enstemmigt at erklære Mette Hjorth generelt inhabil i Familieudvalget.

Mette Hjorth afløses i Familieudvalget af Benno Frandsen (A), som forlader Erhvervs- og Udviklingsudvalget.
Mette Hjort indtræder i Socialudvalget, som Arne Kruse (A) forlader for at indtræde i Erhvervs- og udviklingsudvalget.

 

”Hvad var det dog, der skete?”


Men inden mødet kom i gang med fællessangen, denne gang ”Den blå anemone”, protesterede Jens Otto Dalhøj insisterende over – uden at være orienteret forinden – at være placeret et nyt sted mellem Dorte S. Brown (N) og Mads Hintze Dinesen (F), mens Mette Hjorth havde fået ny plads mellem Jytte Madsen (C) og Børge Nielsen.

”Hvad var det dog, der skete”, sang man bagefter.

En skæv start med en dårlig stemning, der desværre dukkede op igen flere gange i løbet af mødet. I et par tilfælde så dårlig, at borgmester Morten Andersen måtte påtale det.

 

Afstemninger med stort set forudsigelige resultater


Nordfynstemas referent skal her skåne den ellers tålmodige læser for en detaljeret gennemgang af, hvad den og den og den sagde om dette og hint under den umådeligt lange række af sager, der var sat på dagsordenen.

Her koncentrerer vi os om ”strukturpunkterne”.

Ingmar Madsen foreslog fornuftigt, at dagsordenens første punkt om analyse af kommunens skolestruktur blev rykket ned på listen, så alle de andre beslægtede punkter blev behandlet først.

Stort set alle ”strukturpunkterne” tog det voldsomt lang tid at komme igennem, fordi flere havde behov for at kommentere og markere sig.

Men her til sagen!

 

Det hidtidige snævre flertals forslag om placering af specialskole på Løkkemarkskolen blev stemt ned af Venstre, Konservative, Mette Hjorth, Børge Nielsen og Ingmar Madsen, som tilsammen kunne mønstre 13 stemmer. For forslaget stemte Socialdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Nordfynslisten og Dansk Folkeparti, altså 12 stemmer. Dermed var forslaget faldet.   

Der stemtes tilsvarende om Venstres indstilling fra Familieudvalget om ikke at placere specialskolen på Løkkemarkskolen. Det stemte 13 for og 12 imod.

 

Næste punkt var Mette Hjorths forslag om alternativ placering af specialskole - primært med udgangspunkt i Søndersø.

13 stemte for (Venstre, Konservative og de 3 løsgængere), Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance) stemte imod, og de øvrige 11 undlod at stemme.

 

Så var det "Specialskolestart august 2012".

Resterne af det hidtidige flertal fik ført til protokols, at de ønskede SF´s og Nordfynslistens indstilling i Familieudvalget gennemført, men de 12 var oppe imod 13 på den anden side i salen, hvor man gik ind for formuleringen: ”Skolestarten ønskes sikret med færrest mulige omkostninger for børn og forældre og med hensyntagen til kommunens økonomi”.

 

Der var også hed debat om punktet ”Udsættelse af ansættelse af leder ved Nordfyns Kommunes specialskole”.

Her blev den oprindelige beslutning fra tidligere møde omgjort, idet Venstre, Konservative og de tre løsgængere stemte imod og de øvrige 12 for.

 

Det resulterede så i, at punktet ”Finansiering af lederstilling på Nordfyns Specialskole” bortfaldt uden diskussion og afstemning.

 

Punktet ”Løkkemarkskolens lukning” sluttede efter heftig debat med 2 afstemninger:

De 4 socialdemokrater stemte for det oprindelige forslag om lukning. Venstre, Konservative og de 3 løsgængere stemte imod, og resten undlod at stemme.

Derefter stemte man om et forslag fra det ny flertal: At Løkkemarkskolen ikke skulle nedlægges på det foreliggende grundlag.
Her stemte Venstre, Konservative og de tre fri fugle (altså 13) for, og de 12 øvrige undlod at stemme.

 

Så var turen kommet til ”Landsbyordning ved Horsebækskolen”.

Her faldt det hidtidige flertals forslag, der fik 13 stemmer imod og 12 for – på det foreliggende grundlag.

 

Og det gentog sig i punktet ” Landsbyordning ved Hårslev Skole”. 13-12 til det ny flertal.

 

Så var der anderledes fodslag, da ”Sammenlægning af Rønnebærhaven og Poppelgården" kom op. Her bakkede alle 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer op om Familieudvalgets indstilling,

Alle 25 fulgte op ved i fuld enighed at finde finansiering til projektet til kr. 550.000, hvor kr. 400.000 er afsatte midler til Nordvestskolen og kr. 150.000 kommer fra børnehavernes samlede budgetoverførsel.

 

Konsulentbistand til ny skolestruktur  


Så blev det flyttede punkt om analyse af Nordfyns Kommunes skolestruktur sat til behandling.

Nordfynstema har tidligere præsenteret og kommenteret forslaget fra Venstre, Konservative, Mette Hjorth, Børge Nielsen og Ingmar Madsen, så her springes en redegørelse for forslagets indhold over

Det udviklede sig til en meget lang og til tider følelsesladet debat, som nok vil blive kommenteret i Nordfynstemas lederspalte.

Men afstemningsmæssigt blev resultatet, at de 13 forslagsstillere stemte for forslaget, Socialdemokratiets 4 medlemmer undlod at stemme, og SF, Nordfynslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

Fra mindretallets side var der mange kritiske bemærkninger til forslagets indhold og formuleringer.

Bl.a. påpegede flere, at børnehaverne og specialskoleområdet overhovedet ikke er nævnt i oplægget til konsulentarbejdet.

 

Afstemningens resultat indebærer, at der nu skal frigives kr. 150.000 som rammebevilling til ekstern konsulentbistand til en analyse på de præmisser, som det ny snævre flertal har besluttet.

 

 

Knappe ressourcer til folkeskolerne

 

Nordfynstemas udsendte medarbejder orkede ikke at høre på mere, så han overværede desværre ikke behandlingen af punktet ”Skoleårets planlægning – ressourcetildeling”.


Men flere kommunalbestyrelsesmedlemmer havde undervejs i debatten omkring andre punkter udtrykt deres umiskendelige og sikkert meget oprigtige bekymring over, at ressourcerne til kommunens folkeskoler nu bliver så knappe, at man kun med stort besvær kan give børnene det lovpligtige minimumtimetal.

Der er åbenbart et stort ønske om, at niveauet i stedet skal være det vejledende timetal.


Forskellen er i kroner godt 4 mio. , som kommunalbestyrelsen altså ikke råder over – og som efter det detroniserede midlertidige flertals mening er endnu længere borte, når et nyt snævert flertal nu sætter en ny dagsorden på skolestrukturområdet.

Ifølge det officielle referat blev "Den tilrettede model 1 med bemærkninger" stemt hjem af 13, nemlig V, C og de tre løsgængere. Dansk Folkeparti undlod at stemme. A, F, Nordfynslisten og Liberal Alliance (11) stemte imod.
 
Det er her fredag kommet Nordfynstemas skribent for øre, at Jens Otto Dalhøj i går aftes ved 23-tiden omdelte endnu en ressourcemodel, som åbenbart er udarbejdet i fællesskab af de 12 politikere, som nu er i mindretal.

Materialet havde åbenbart ikke været præsenteret forinden på møde i Familieudvalget.

Selv om det heller ikke fandtes som punkt eller bilag til kommunalbestyrelsesmødets dagsordenen, afviste borgmesteren ikke at lade dette forslag til ressourcemodel blive behandlet i den meget sene aftentime.

Forslaget var en alternativ ressourcemodel for 2011/2012.
A, F, N, L, og O (12) stemte for.
V, C, Mette Hjorth, Børge Nielsen og Ingmar Madsen stemte imod.

Det officielle referat fra mødet er frigivet fredag eftermiddag og kan findes via Nordfyns Kommunes hjemmeside.


 

 

Specialskolepunkt på mødet i Familieudvalget 5. april


Der er offentliggjort en dagsorden til møde i Familieudvalget på tirsdag.

Ingen af "de gamle travere" fra strukturprocessen er med, men et enkelt punkt påkalder sig en vis opmærksomhed:
"Oplæg til driftsbudget for Nordfyns Specialskole".
Hertil hører 2 bilag:
"Notat - Udkast til driftsbudget for Nordfyns Specialskole 2011/2012" og "Økonomisk Notat, Driftsbudget Nordfyns kommunes specialskole".

Dagsordenen og tilhørende bilag kan findes og læses via Nordfyns Kommunes hjemmeside.


29.03.11:

Utilfredshed med udsættelse af skolestruktur

 

I dagens seneste nyhedsudsendelse 28. marts kl. 22.20 bragte TV2 Fyn et kortere indslag fra Nordfyn.

Igen handlede det om skolestruktur.

Denne gang om den ny situation, hvor et nyt snævert flertal ønsker en anden struktur og samtidig udsætter beslutningen.

TV2 Fyn har også hæftet sig ved, at det ny flertal ønsker at nedlægge mindst 3 skoler.

Det påpeges, at Kommunalbestyrelsen her efter 15 måneder fortsat ikke er nået frem til en løsning, og at det nu trækker yderligere ud, fordi der skal foretages yderligere undersøgelser.

Manglende beslutning skaber frustrationer hos skolebestyrelserne.

 

Morten Meinholt, der er formand for skolebestyrelsen ved Bogense Skole, siger til TV2 Fyn, at det er amatøragtigt.

”At det trækker ud i en situation, hvor kommunen har en så dårlig økonomi, gør, at undervisningstilbuddet er forringet i folkeskolen så meget, at det er uanstændigt”, udtaler skolebestyrelsesformanden.

 

Borgmester Morten Andersen siger til TV2 Fyn, at der nu for første gang i denne valgperiode er et flertal, som reelt ønsker en virkelig ændring af skolestrukturen.
Det mener han ikke, at der hidtil har været.

 

Marianne Johansen, borger i Bogense, udtaler til TV2 Fyn, at det er noget skidt, når det tager så lang tid.

 

 

Indslaget kan opleves / genopleves via TV2 Fyns hjemmeside.


25.03.11:

Flertal ønsker analyse af kommunens skolestruktur med ekstern konsulentbistand

 

Foruden de forventede punkter på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts er der kommet et nyt, der er sat øverst på det omfattende program.

 

Punktet har titlen ”Analyse af Nordfyns Kommunes skolestruktur”, og bilaget har følgende ordlyd:

 

”Med henblik på en igangsættelse af strukturprocessen på skoleområdet stiller Venstre, Konservativt Folkeparti samt løsgængerne Mette Hjorth, Børge Nielsen og Ingmar Madsen forslag om igangsættelse af en analyse af skolestrukturen i Nordfyns Kommune.

 

I samarbejde med Familieforvaltningen skal analysen foretages af et eksternt konsulentfirma med følgende – i prioriteret rækkefølge – fire kriterier:

 

*  så vidt mulig anlægsneutral

*  effektiv ressourceudnyttelse

*  minimum tre skolelukninger

*  fokus på kommunens udviklingsområder i forhold til bosætning

 

Det eksterne konsulentfirma skal især bidrage til analyse af skoledistriktsgrænser, elevtal og elevtalsprognoser.

 

Endvidere anmodes om forslag til transparent proces med mulighed for borger- og brugerinddragelse. Processen og tidsplanen udarbejdes således, at kommunalbestyrelsen senest i forbindelse med vedtagelse af det kommunale budget for 2012 beslutter en fremtidig skolestruktur.

 

Der anmodes om en tillægsbevilling på 150.000 kr. som rammebevilling til ekstern konsulentbistand.”

 

Det et Familieudvalgets formand Tessa Gjødesen (V), som har bedt om at få punktet sat på dagsordenen.23.03.11 og 24.03.11:Om Ørstedskolen på Langeland

TV2 Fyn har i nyhedsudsendelsen onsdag kl. 19.30 bragt et todelt indslag om Ørstedskolen på Langeland.

Ørstedskolen i Rudkøbing huser i dag 930 elever, der ifølge TV2 Fyn er samlet fra 8 nu nedlagte mindre skoler på Langeland.

Det fremstilles sådan, at man får indtryk af, at Ørstedskolen er eneste tilbageværende folkeskole på Langeland.

Det stemmer imidlertid ikke overens med oplysningerne på kommunens hjemmeside, der formodes at være korrekt opdateret.
Her kan man læse,at der er 3 folkeskoler på Langeland:
Ørstedskolen med 0.-10. årgang
Hou Skole med 0. - 6. årgang
Humble Skole med 0.-6. årgang

Med sammenlægningen har kommunen kunnet spare udgifterne til 26 lærere.

Det oplyses i udsendelsen, at Langelands Kommune med den ny ordning sparer 15 mio. kroner årligt.

I indslagets første del "Ørstedskolen et år efter" besøges Ørstedskolen.
I anden del "Dødsstød for landsbyerne" beskæftiger man sig med følgevirkningerne for de landsbyer, der har mistet deres lokale skole.

Udsendelsen kan opleves / genopleves via TV2 Fyns hjemmeside.

Torsdag kan Fyns Amts Avis så oplyse, at der skal nedlægges 11 lærerstillinger på Ørstedskolen.

Det er der angiveligt 3 årsager til:

Kommunalbestyrelsen har måttet vedtage besparelser på grund af Vestas´lukning af fabrikken i Rudkøbing.

Børnetallet på Langeland falder stadig.

Ørstedskolen er tynget af et underskud på 7 mio. kroner, der delvist stammer fra de skoler, der er nedlagt.

Ifølge Fyns Amts Avis er der lukket 5 folkeskoler på Langeland. TV2 Fyn siger 8.

Se mere i Lederspalten. 


                                                      *


Resolution fra Nordfyns Lærerkreds

 

Nordfyns Lærerkreds afholdt generalforsamling den 17. marts og vedtog nedenstående resolution, der er sendt til Kommunalbestyrelsen, att. borgmester Morten Andersen og kommunaldirektør Erik Larsen.

 

”Resolution

 

Nordfyns Lærerkreds, forsamlet til generalforsamling torsdag den 17.3.2011, udtaler:

 

Besparelserne på skoleområdet fra 1.8.2011 vil være uforenelige med kommunens ønske om at være attraktiv. På skolerne vil det ikke længere være muligt at give eleverne den undervisning, de har krav på.

 

De ansatte ønsker at levere arbejde af høj kvalitet. Dette opnås ikke ved massive besparelser.

 

Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at leve op til Nordfyns Kommunes værdisæt. Dette indebærer bl.a. en vedtagelse af en skolestruktur, der rækker ind i fremtiden.”

 

Resolutionen er fremsendt af kredsformand Peter Ollendorff.                                                                                *

Endnu en nordfynsk bundplacering

 

Ernst & Young følger løbende væksten i landets 98 kommuner.

Ifølge deres seneste tal ligger Nordfyns Kommune lige nu på en bundplacering som nr. 94.

I 2009 var vi nr. 88, og året før var kommunen oppe på en midterplacering som nr. 45.

 

Billund er for tiden Danmarks bedste vækstkommune efterfulgt af Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Tårnby.

Lavest ligger – nævnt fra bunden - Odsherred, Fanø, Ærø, Sorø og Nordfyn.

 

Ernst & Young rangerer kommunerne efter følgende kriterier, når de laver vækstindekset:

 

Vækstvirksomheder:

Hvor stor en del af kommunens virksomheder er vækstvirksomheder?

En vækstvirksomhed er et dansk aktie- eller anpartsselskab med mindst 20 ansatte, 15 % årlig stigning i omsætning eller indtjening, vækst i antal ansatte og mindst tre år i drift.

 

Viden og innovation.

Hvor stor en andel af befolkningen har en videregående uddannelse?

Hvor mange patenter, varemærker og designs bliver årligt registreret af kommunens virksomheder?

 

Erhvervsmæssige rammebetingelser.

I hvor høj grad støtter kommunen erhvervsrettede aktiviteter som iværksætteri, vækstfora og ny teknologi?

Hvor højt ligger grundskyld, byggesagsgebyrer og dækningsafgift?

 

Kommunens tiltrækningskraft.

Hvor høj er kommuneskatten?

Hvor højt er serviceniveauet?

Hvor store er udgifterne til undervisning, børnepasning, sport, fritid og kultur pr. elev/indbygger?

 


22.03.11:

Konservativt indlæg

UgeAvisen Nordfyn bringer i dag et indlæg fra Kenneth Clasen, som er bestyrelsesmedlem i Nordfyns Konservative Vælgerforening og viceinspektør ved Nr. Aaby Realskole.

Overskriften er "Tænk stort, tænk udvikling og tænk visionært".19.03.11:


Timeout i Kommunalbestyrelsen

 

Fyens Stiftstidende ser i dag med stærkt kritisk blik på det hidtidige forløb med at forsøge at nå frem til langsigtede aftaler om en ny struktur for skoler og børnehaver i Nordfyns Kommune.

Det konstateres, at kommunalbestyrelsens egen deadline for en endelig beslutning er overskredet, og avisen bruger overskriften ”Løfte til skoler er brudt”.

 

Fyens Stiftstidende stiller kritiske spørgsmål til borgmester Morten Andersen (V).

Han udtaler bl.a., at indtil kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts er der formelt set stadig et flertal for den oprindelige aftale, men borgmesteren ser også, at der den 31. marts vil blive et andet flertal for noget andet.

Borgmesteren udtaler, at det reelt først er dér, han kan tage bolden op.

 

Morten Andersen fortæller, at den ny situation ikke skal resultere i, at der fremlægges et færdigt forslag, der ikke er til forhandling. Han ønsker ikke en gentagelse af den dumhed.

”Vi skal have en diskussion med brugerbestyrelser og medarbejdere”, siger han til Fyens Stiftstidende, ”og så må vi håbe, at det kan komme med i næste budgetaftale”.

 

Borgmesteren mener, at en ny beslutning skal bygge på ”velovervejede og dokumenterede betragtninger” og nævner, at der måske bliver brug for hjælp udefra.

 

Kuldsejlingen beklages af Brian Dybdal Korsgaard, som er skolebestyrelsesformand ved Søndersøskolen, og af Dan Christensen, der er leder af Skovløkkeskolen og formand for skolelederforeningen i Nordfyns Kommune.

 

Brian Dybdal Korsgaard ærgrer sig over det hidtidige forløb og opfordrer politikerne til at melde klare linjer ud.

Han mener, at større ændringer, ville kunne give skoleeleverne bedre vilkår. Desuden oplever han, at skolebestyrelsen er fanget i et tomrum, så den heller ikke kan træffe langsigtede beslutninger.

Han fastslår, at taberne er børnene.

 

Dan Christensen udtaler, at skolelederne bliver handlingslammede, når de ikke har noget konkret at agere ud fra, og når de ikke ved, hvordan de skal kanalisere ressourcerne.

Nu håber han på en pause, så politikerne kan tænke sig godt om.

”Vi har ikke brug for hovsaløsninger, og det ville et smalt flertal være”, siger han

Dan Christensen glæder sig over, at skolestrukturen nu ikke bliver baseret på et smalt flertal, men konstaterer samtidig, at det nok vil kræve, at nogen lægger kæphesten fra sig.


17.03.11:


Mange sager sendes videre til Kommunalbestyrelsen

 

En stor del af sagerne fra mødet i Familieudvalget i forgårs var sat på dagsordenen til mødet i Økonomiudvalget i går.

Alle disse sager har Økonomiudvalget i sendt videre til Kommunalbestyrelsen.

 

De skal de lige præsenteres her:

 

Alternativ placering af specialskole

Specialskolestart august 2011

Placering af specialskole på Løkkemarkskolen

Udsættelse af ansættelse af leder ved Nordfyns Kommunes specialskole

Finansiering af lederstilling på Nordfyns Specialskole

Lukning af Løkkemarkskolen

Landsbyordning ved Horsebækskolen

Landsbyordning ved Hårslev Skole

Forudsætninger for en sammenlægning af børnehaverne Poppelgården og Rønnebærhaven, herunder finansieringsbehov

Skoleårets planlægning – ressourcemodel (2011 / 2012)

 

Til det sidstnævnte punkt kan det supplerende oplyses, at der indbydes til et orienterende møde for Kommunalbestyrelsen torsdag den 24. marts kl. 08.30 på Søndersø Rådhus.

 
16.03.11:

Flere uafgjorte kampe i Familieudvalgets ”spillerunde” i går

 

Mette Hjorth deltog som ventet ikke i gårsdagens møde i familieudvalget, hvor flere af de tunge punkter afsluttedes med 2-2 som foreløbigt resultat.

 

På den ene side stod udvalgsformand Tessa Gjødesen og Bent Soelberg, begge Venstre.

På den anden side Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, og Anne-Lise Sievers, SF.

 

Det skete ved sagsbehandlingen af følgende punkter:

 

Alternativ placering af specialskolen

Specialskolestart 2011

Placering af specialskole på Løkkemarkskolen

Udsættelse af ansættelse af leder ved Nordfyns Kommunes specialskole

Finansiering af lederstilling  på Nordfyns Specialskole

Landsbyordning ved Horsebækskolen

Landsbyordning ved Hårslev Skole
Lukning af Løkkemarkskolen

Forudsætninger for en sammenlægning af børnehaverne Poppelgården og Rønnebærhaven, herunder finansieringsbehov

 

Alle 9 punkter oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Til flere af punkterne er der noteret politiske markeringer fra den ene eller fra begge ”sider”.


Her følger en gennemgang af disse markeringer, men først et eksempel på enighed:

Familieudvalget tilkendegiver, at børnehaverne selv kan fastlægge deres profil inden for decentraliseringen og generelt er positive over for, at børnehaverne skaber en klar profil.
Det var svaret på Sneglehusets ansøgning om DGI-godkendelse.
(Imidlertid er det et spørgsmål, om børnehaven kan bruge det til noget, når dens fremtidige eksistens fortsat er uafklaret.)

Der var i udvalget åbenbart fuld enighed om - uden markeringer - at oversende følgende følgende sager til Kommunalbestyrelsen:

Alternativ placering af specialskole
Lukning af Løkkemarkskolen
Punktet om Poppelgården og Rønnebærhaven

Vedrørende specialskolestart august 2011:
Anne-Lise Sivers og Dorte Schmidt Brown ønsker, at skolestartgruppen placeres i en del af den fremtidige specialskole, så unødvendige skift undgås.
Hvis dette ikke er muligt, ønsker F og N at det undersøges, om forældrene kan tilbydes plads til deres barn i tilbud uden for kommunen.
Tessa Gjødesen og Bent Soelberg ønsker sagen oversendt til Kommualbestyrelsen.

Vedrørende placering af specialskole på Løkkemarkskolen:
F og N ønsker specialskolen placeret på Løkkemarkskolen og anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 2.050,000 kr.
V ønsker ikke specialskolen placeret på Løkkemarkskolen og ønsker ikke frigivelse af anlægsbevilling.
Udvalget ønsker sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Vedrørende udsættelse af ansættelse af leder ved specialskolen:
F og N ønsker fortsat, at der ansættes leder, hvis der er børn i specialskolen.
V ønsker, at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Vedrørende finansiering af leder af specialskolen:
V kan ikke støtte indstillingen.
Sagen oversendes til Kommualbestyrelsen.

Vedrørende landsbyordning ved Horsebækskolen og ved Hårslev Skole er der samme bemærkninger:
N og F ønsker at oprette landsbyordninger for at sikre den røde tråd i børnenes liv. Kvaliteten skal være i orden, og muligheden for at udnytte de allerede eksisterende fælles lokaler skal være i fokus.
V ønsker de 2 sager oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Endelig skal der her orienteres om Familieudvalgets beslutning vedrørende ressourcer til det kommende skoleår, hvor et materiale har været til høring i de 14 skolebestyrelser:

"Den tilrettede model 1 indstilles til godkendelse.
Dog ændres forudsætningerne i modellen således at modellen knækker ved elev 19 og tillæg hertil på 15 timer.
Der reduceres med 200 timer ved klasser under 11 elever.
Helhedsskolen reduceres med 20 årlige pædagogtimer.
Ændringerne tager afsæt i ønsket om ikke at forrykke balancen væsentligt fra det materiale, der har været sendt i høring.
Yderligere ønsker udvalget i videst muligt omfang at bevare Helhedsskolen.
Udvalget er generelt meget bekymret for de ressourcer, som skolevæsnet har til rådighed.
Dorte Schmidt Brown (N) og Anne-Lise Sievers (F) så gerne at forvaltningens oplæg havde ligget tættere på de modeller, der var sendt i høring.
N og F ønsker flere ressourcer tildelt allerede fra skoleåret 11/12 og ønsker en tillægsbevilling til at hæve undervisningstimetallet.
Tessa Gjødesen(V) og Bent Soelberg (V) ønsker en tillægsbevilling til dækning af de feriepenge, der udløses ved afskedigelserne." 

Mange af punkterne er på dagsordenen på mødet i Økonomiudvalget i dag (onsdag).

Det vil der blive orienteret mere om, når mødereferatet derfra foreligger.  


                        *

Kim Johansen afviser at Socialdemokraterne står bag inhabilitetssag

 

Onsdag morgen har Socialdemokraternes gruppeformand Kim Johansen lagt et indlæg ind på Fyens Stiftstidendes netdebat i forbindelse med artiklen om Mette Hjorths inhabilitet og flytning til andet udvalg.

 

Undtagelsesvis bringer Nordfynstema her en ordret gengivelse, idet det ellers næppe var sandsynligt, at ret mange ville finde indlægget.

 

Kim Johansen skriver:

 

Kære medskribenter.

Jeg har ikke kunnet undlade at læse hvad alle mener og tror om konspirationer og andet i bedste CIA stil, og imellem linjerne at det er Frowin at det er hendes gamle parti der er pennefører for dette, men jeg kan kun beklage, vi har aldeles intet med dette at gøre og hvis Borgmesteren havde haft røv nok i bukserne til at fortælle hvem der efter henvendelse har bragt sagen op havde der ikke været sået al den tvivl om hvem hvad og hvorfor (men det har sikkert passet ham fint) eller havde undersøgt sagen ordentligt de første gange men det har åbenbart været for svært.

 

Jeg kan som alle andre kun beklage at der ikke tidligere har været lavet en ordentlig undersøgelse, det er pinligt når det tidligere har været drøftet 2 gange og med vidt forskelligt udfald og tro mig det er ligeså irriterende for Socialdemokratiet som for Mette, det kan godt være vi har været uenige omkring nogle ting, men det retfærdiggør ikke personlige angreb hverken af Mette eller fra os, det burde alle være voksne nok til at forstå, det er vel trods alt kommunens ve og vel det drejer sig om.

 

Med venlig hilsen

Kim Johansen

Gruppeformand

Socialdemokraterne”

 


(Debatten fortsætter på Fyens Stiftstidendes netavis)


14.03.11:

Mere om Løkkemarkskolen og skolestruktur på TV2 Fyn

TV2 Fyn har i nyhedsudsendelsen i dag kl. 19.30 bragt et længere indslag om den usikre skolesituation på Nordfyn.
Titlen er "Politisk kaos rammer små skoler".

Udsendelsen kan sikkert opleves igen i aftenens sene nyhedsudsendelse og via TV2 Fyns hjemmeside (videoklip).

TV2 Fyn præsenterer indslaget med følgende tekst:

"Små skoler på Nordfyn er blevet gidsler i det politiske spil om skolebesparelser. 
Usikkerheden er især gået ud over Løkkemarkskolen, som ikke ved omn den er købt eller solgt.
Gennemn et halvt år har Løkkemarkskolen været debatteret i spareplanerne i Nordfyns Kommune. Men intet bliver vedtaget.
Og det er en svær situation for skolen, for hvem tør melde deres børn ind i en skole der er truet af lukning?
Kun to børn er meldt ind i 0. klasse til næste skoleår. Resten har valgt Løkkemarkskolen fra."

Indslaget er opbygget i 2 dele.

 

I første del besøges Løkkemarkskolen, hvor  skoleleder Erik Brønserud og skolebestyrelsesformand Jens Riis Andersen udtaler sig om situationen og dens baggrund.

Erik Brønserud oplyser til TV2 Fyn, at de kun 2 nyindskrevne elever vil dele skoledag med 1. klasse i det kommende skoleår.

Det påpeges, at der fremover ellers er et fornuftigt elevunderlag i Løkkemarkskolens nuværende skoledistrikt, og det nævnes, at man med en anden skoledistriktsinddeling i kommunen ville kunne skabe et bedre elevgrundlag for de mindre skoler.

Jens Riis Andersen udtaler, at snakken om lukninger slår skoler ihjel.
Hos kommunalpolitikerne efterlyser han styr på visioner og mål for en ny skolestruktur.
Det er efter hans mening vigtige forudsætninger for, at der skabes et fremtidigt skolevæsen, hvor de skoler, der er der, kan levere varen.

Andel del er et interview med Bent Soelberg (V), som er medlem af Familieudvalget.

Hans udtalelser tyder på, at man skal regne med et nyt oplæg fra Venstre for at nå frem til en flertalsløsning på en ny struktur.

Her er det indkalkuleret, at løsgænger Mette Hjorth har skiftet holdning og derfor formodes at være en del af et nyt flertal, som Bent Soelberg håber, at flere i kommunalbestyrelsen vil være en del af, når de afgørende beslutninger skal træffes.


13.03.11:


Mette Hjorths inhabilitet nu fastslået

 

I fredags har en ny undersøgelse ifølge Fyens Stiftstidende klarlagt, at løsgænger Mette Hjorth er inhabil som medlem af Familieudvalget.

 

Mette Hjorth kan ikke på samme tid være leder af Børnehaven Mælkevejen og sidde i Familieudvalget.

 

Mette Hjorth må derfor forlade udvalgsposten, hvor hun sandsynligvis erstattes af én af sine tidligere partifæller i Socialdemokratiet.

 

Ifølge borgmester Morten Andersen (V) skal kommunens valggruppe træffe afgørelse om de ændringer, der skal foretages, og han vil derfor drøfte situationen med Mette Hjorth og med A-gruppeformand Kim Johansen, så der kan laves en tilfredsstillende rokade inden mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. marts.

 

Mette Hjorth er indstillet på at fortsætte i et andet stående udvalg og vil i byrådssalen på lige fod med alle andre fortsat kæmpe for sin indstilling med hensyn til specialskolens placering og til den samlede ny struktur.

 

Mere om inhabilitet kan læses i Nordfynstemas seneste leder i ”Lederspalten”.

Link: http://www.nordfynstema.dk/27131611


Nordfynstema anbefaler:

Desuden kan det stærkt anbefales, at man læser 2 tilsyneladende meget velkvalificerede indlæg fra Arno H. Kruse på Fyens Stiftstidendes website www.fyens.dk.
Gå ind under Nordfyn, find artiklen "Mette Hjorth klar til nyt udvalg", klik på "Debat" og find så indlæggene.


11.03.11:

Mette Hjorth inhabil i Familieudvalget

 

TV2 har i dag bragt et indslag om, at ”unavngivne personer” vil have løsgængeren Mette Hjorth erklæret inhabil, således at hun ikke længere kan være medlem af Familieudvalget.

Begrundelsen er, at Mette Hjorth er leder af børnehaven Mælkevejen i Søndersø.

 

Det har tidligere været konkluderet, at Mette Hjorth ikke er inhabil i udvalget, og hun står derfor uforstående over for den vending, sagen har taget her mere end et år efter konstitueringen.

 

Med de nye oplysninger har vi også fået forklaringen på, at tirsdagens møde i Familieudvalget blev aflyst og udsat til den 15. marts.

 

Formelt skal beslutningen om Mette Hjorths habilitet / inhabilitet som medlem af Familieudvalget skal træffes på kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts.

 

Indslaget kan opleves / genopleves via TV2 Fyns hjemmeside, hvor der også er en kort artikel om sagen.Økonomiudvalgsmøde i næste uge er næste station

 

Det næste møde i Økonomiudvalget bliver den 16. marts, altså dagen efter Familieudvalgets udsatte møde i næste uge.

Der er en meget lang dagsorden til medlemmerne af økonomiudvalget.

Her skal nogle fremhæves:

 

Alternativ placering af specialskole

Specialskolestart august 2011

Placering af specialskole på Løkkemarkskolen

Udsættelse af ansættelse af leder ved Nordfyns Kommunale specialskole

Finansiering af lederstilling på Nordfyns Specialskole

Lukning af Løkkemarkskolen

Landsbyordning ved Horsebækskolen

Landsbyordning ved Hårslev Skole

Forudsætninger for sammenlægning af børnehaverne Poppelgården og Rønnebærhaven, herunder finansieringsbehov

Sammenlægning af Rønnebærhaven og Poppelgården

Skoleårets planlægning – ressourcemodel

 

Kommunalbestyrelsens næste møde er den 31. marts hvor flere af sagerne kan komme til behandling og afstemning.
10.03.11:


Familieudvalget holdt ikke møde i tirsdags

Nordfynstema kender ingen officiel forklaring, men det må være en kendsgerning, at det berammede møde i Familieudvalget i tirsdags ikke fandt sted.

Her torsdag eftermiddag er der annonceret møde i Familieudvalget den 15. marts med nøjagtig samme dagsorden som til mødet den 8. marts.

Datoen 8. marts er helt fjernet fra oversigten på kommunens hjemmeside.


 
08.03.11:


Gratis forslag til ny skolestruktur

Arne Pedersen, Morud, har et bemærkelsesværdigt indlæg i dagens "Ugeavisen Nordfyn".
Det kan varmt anbefales, at man læser det.

Hvis bladet endnu ikke er modtaget, kan man her og nu finde indlægget via Fynske Mediers hjemmeside, hvor hele indholdet i "Ugeavisen Nordfyn" er offentligt tilgængelig.

Arne Pedersen har tidligere haft en central rolle i administrationen både i Søndersø Kommune og senere i Nordfyns Kommune.
Han har derfor en betydelig indsigt i det, han skriver om. 


05.03.11:


Tessa Gjødesen samler op

 

På mødet i Familieudvalget på tirsdag har udvalgsformand Tessa Gjødesen (V) selv sat to punkter på.

Det sker på baggrund af Mette Hjorths anmodning om vurdering af alternativ placering af Nordfyns Kommunes Specialskole.

 

Til punktet ”Specialskolestart august 2011” bemærker Tessa Gjødesen:

 

”Jeg vil gerne anmode administrationen om en snarlig beskrivelse af, hvordan de allerede visiterede elever til Nordfyns Kommunes Specialskole kan sikres skolestart i kommunen også i det tilfælde, at den endelige placering af en specialskole eller specialskoleafdeling ikke er endeligt vedtaget.

Skolestarten ønskes sikret med færrest mulige omkostninger for børn og forældre og med hensyntagen til kommunens økonomi.”

 

Til punktet ”Udsættelse af ansættelse af leder ved Nordfyns Kommunes Specialskole”, fremfører Tessa Gjødesen følgende:

 

”Såfremt udvalget beslutter at få undersøgt alternative placeringer af specialskolen, vil jeg anmode udvalget om, at ansættelse af leder til den kommende specialskole sættes i bero, således at der bliver mulighed for at vurdere, om en alternativ placering kunne give anledning til at revurdere beslutningen om en selvstændig skole med selvstændig ledelse.

Samtidig med udsættelsen af stillingsbesættelsen ønsker jeg at udsætte ikrafttræden af den besparelse, som Kommunalbestyrelsen har godkendt til finansiering af lederstillingen, indtil der er truffet beslutning i forhold til ansættelse af leder.”

 

Et særskilt på punkt på dagsordenen er ”Finansiering af lederstilling på Nordfyns Specialskole”.

 

Administrationen oplyser, at der med Kommunalbestyrelsens beslutning 27. januar ikke er tilstrækkelig finansiering af lederstillingen ved provenu fra de anviste muligheder.

Derfor er der i 2011 et yderligere finansieringsbehov på kr. 287.470.

Administrationen indstiller derfor til Familieudvalget, at man søger en tillægsbevilling.

04.03.11:

Mette Hjorths brud med A-gruppen realiseres nu i Familieudvalget

 

Specialskolens placering

 

”Alternativ placering af specialskole” er titlen på ét af de mest afgørende punkter på Familieudvalgets dagsorden til mødet på tirsdag.

 

Mette Hjorth har bedt om at få punktet behandlet med følgende bemærkninger:

 

”På baggrund af debatten om placeringen af Nordfyns Kommunes Specialskole vil jeg anmode om, at forvaltningen undersøger mulige og relevante alternative placeringer af skolen – primært med udgangspunkt i Søndersø.

Jeg vil gerne have en overordnet vurdering i forhold til eksisterende kommunale lokaler, eventuelle muligheder for leje/leasing og eventuelle muligheder for nybyggeri.

Endvidere ønsker jeg et overordnet økonomisk overslag over de forskellige muligheder samt en vurdering af tidsperspektivet i de enkelte forslag”.

 

Til punktet har administrationen den indstilling, at udvalget skal tage stilling til, om administrationen skal igangsætte arbejdet med at undersøge det foreslåede.

 

På kommunalbestyrelsesmødet 17. februar kom Firkløverets forslag om placering af specialskolen til afstemning.

Forslaget blev stemt ned af 4 socialdemokrater, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti, og Liberal Alliance, i alt 12 stemmer.

For stemte Venstre, Konservative og løsgænger Ingmar Madsen, i alt 11 stemmer.

Mette Hjorth undlod at stemme.

 

Med Mette Hjorths brud med den tidligere flertalsgruppe, ser det ud til, at hendes forslag vil samle flertal både i Familieudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Placering af specialskole på Løkkemarkskolen

 

På foranledning af det hidtidige flertal på 13 kommunalpolitikere har der i nogen tid været arbejdet med en kortlægning vedrørende fremtidig placering af specialskole på Løkkemarkskolen.

 

Desuden har administrationen 27. februar modtaget en anmodning fra initiativtagerne om at få besluttet, at der oprettes specialskole på Løkkemarkskolen.

 

Tidsplan og notat fra Teknik og Miljø foreligger på sagen.

 

Punktet er oppe imod det forannævnte punkt og vil sandsynligvis blive stemt ned i Familieudvalget.

 

 

Lukning af Løkkemarkskolen

 

Lukning af Løkkemarkskolen er et væsentligt element i den aftale, som Socialdemokraterne, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance præsenterede den 19. november sidste år.

 

En vedtagelse vil få betydelige konsekvenser ikke alene på selve Løkkemarkskolen, men også i dens skoledistrikt og i tilgrænsende områder.

 

27. februar 2011 har administrationen modtaget følgende anmodning fra de oprindelige forslagsstillere:

 

”Lukning af Løkkemarkskolen som folkeskole med virkning pr. 31. juni 3012.

Under forudsætning af, at der etableres en specialskole på Løkkemarkskolen med virkning pr. 1. august 2011, foreslår nedenstående partier, at Løkkemarkskolen ophører som folkeskole pr. 31. juli 2012”.

 

Tidsplan og notat fra Teknik og Miljø foreligger på sagen.

 

På den baggrund anmoder administrationen Familieudvalget om at tage stilling til, om man ønsker at lukke Løkkemarkskolen til 1. august 2012 og dermed igangsætte processen i forhold til høringer.

 

Desuden bliver Familieudvalget bedt om at anvise finansiering og bevilge kr. 25.000 til aflønning af konsulent i forbindelse med fastlæggelse af nye skoledistriktsgrænser.

 

Punktet kan falde med beslutning om, at der ikke skal placeres specialskole på Løkkemarkskolen.  

 


03.03.11:


Kampen fortsætter i Familieudvalget på tirsdag

Dagsordenen med tilhørende bilag til mødet i Familieudvalget på tirsdag er blevet offentliggjort i dag.

 

Her gives der en kort præsentation, der vil blive uddybet i en mere omfattende nyhedsartikel fredag.

 

De tre punkter, der nok påkalder sig størst opmærksomhed lige nu, er følgende:

 

Alternativ placering af specialskole

Placering af specialskole på Løkkemarkskolen

Lukning af Løkkemarkskolen

 

Den ny politiske magtbalance kommer også til udtryk i punkterne:

 

Specialskolestart august 2011

Udsættelse af ansættelse af leder ved Nordfyns Kommunes specialskole

 

Endvidere skal nævnes punkterne:

 

Finansiering af lederstilling på Nordfyns Specialskole

Landsbyordning ved Horsebækskolen

Landsbyordning ved Hårslev Skole

Forudsætninger for en sammenlægning af børnehaverne Poppelgården og Rønnebærhaven, herunder finansieringsbehov

Børnehaven Sneglehusets ansøgning om certificering so, DGI-børnehave

Skoleårets planlægning – ressourcemodel

 

Der er 6 punkter mere på programmet.

 

Nordfynstema følger op med en grundigere information.
01.03.11:

Venstre tilslutter sig forslag fra Mette Hjort

På Fyens Stiftstidendes netavis bringer man i dag en knap så sensationel oplysning om, at Venstre vil tilslutte sig Mette Hjorths ønske om at få undersøgt mulighederne for placering af specuialskole i Søndersø.

Venstres Gruppeformand Mogens Christensen citeres efter et V-gruppemøde mandag aften for en udtalelse om V-opbakning til Mette Hjorth på næste møde i Familieudvalget 8. marts.

Mette Hjorth tipper balancen i Familieudvalget, så der på forhånd regnes med en 3-2-tilslutning til løsgængerens forslag.

 
28.02.11:

Mette Hjorth er blevet løsgænger

Fyens Stiftstidende oplyser, at Mette Hjorth har forladt den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen og er blevet løsgænger.

Mette Hjorth udtaler, at hun ikke ikke går til et andet parti, idet hun ikke har ændret sit værdigrundlag.

Men det er ikke kun specialskolens placering, der nu skiller Mette Hjorth fra gruppen på 13 kommunalpolitikere, der 19. november 2010 fremlagde en fælles strukturplan.
Nu springer Mette Hjorth fra hele aftalen.

Mette Hjorth konstaterer, at hun er meget enig med en anden løsgænger, Ingmar Madsen, som på Firkløverets vegne har fremlagt et alternativt forslag til ny struktur generelt og til etablering af en specialskole.

Borgmester Morten Andersen (V) vil ikke direkte kommentere Mette Hjorths brud med A-gruppen.
Han vil heller ikke komme med konkrete løsningsforslag til ny struktur lige nu.
Men Morten Andersen oplyser, at han nu kan tage teten. 
Det kan i første omgang være ved i begyndelsen af denne uge at holde møder med de politikere, der har udgjort det hidtidige mindretal og med Mette Hjort.

A-gruppeformand Kim Johansen ærgrer sig over Mette Hjorths exit fra gruppen.
Han holder stadig fast ved aftalen fra 19. november og har ingen planer om at komme med flere forslag til struktursagen.
Kim Johansen mener, at det nu må være op til andre, som undervejs i forløbet har gjort sig kloge, at komme med de vise sten.


25.02.11:Specialskolens placering og Løkkemarkskolens skæbne fortsat uafklaret

 

Onsdagens gruppemøde hos Socialdemokraterne resulterede ikke i ændrede holdninger til specialskolens placering.

Mette Hjorth (A) fastholder således fortsat, at alle muligheder for en specialskole i Søndersø skal undersøges.

Derfor vil Mette Hjorth ikke kunne stemme for specialskole på Løkkemarkskolen.

 

Det vil blive meget synligt både i Familieudvalget og i Kommunalbestyrelsen, når det hidtidige flertals forslag sættes til behandling og afstemning.

Mette Hjorth tipper nemlig flertallet begge steder, når specialskole på Løkkemarkskolen kommer til afstemning.

 

Gruppeformand Kim Johansen (A) siger til Fyens Stiftstidende, at det oprindelige forslag om specialskolen kommer først på dagsordenen, og i det forslag ligger også lukning af Løkkemarkskolen.

Derefter vil resten af den oprindelige 13-gruppes forlig om strukturen for skoler og dagtilbud komme til afstemning i Kommunalbestyrelsen.

 

På mødet i Familieudvalget den 8. marts skal specialskolens placering og lukning af Løkkemarkskolen behandles som to adskilte punkter.

 

Steen Brydegaard (F) vurderer, at resten af strukturforslaget godt kan stemmes igennem, selv om specialskoleplaceringen får et flertal imod pga. Mette Hjorths særstandpunkt på dét område.

 

Samtidig slår Steen Brydegaard fast, at SF ikke vil stemme for lukning af Løkkemarkskolen, hvis skolen ikke skal huse den ny specialskole.

På den måde vil SF vende tilbage til egne valgløfter om, at der ikke skal lukkes folkeskoler på Nordfyn.

SF vil ikke lukke skoler, der ikke skal bruges til et andet formål.

 

Hermed kan enigheden med Socialdemokraterne mht. Løkkemarkskolen være ophørt.
Kim Johansen har gentagne gange sagt, at Løkkemarkskolen skal lukke under alle omstændigheder pga. lavt elevtal.

 

Kim Johansen mener, at det nu må være op til det ny flertal at komme med bedre forslag til specialskolens placering.

 

Venstre kan først holde gruppemøde om sagen i næste uge.

Familieudvalgsformand Tessa Gjødesen kan derfor ikke her og nu komme med et bud på et alternativt forslag.

Hun mener, at specialskolen vil ligge bedst i Søndersø, men har intet bud på den økonomiske del af løsningen.

 

I den socialdemokratiske gruppe er der på trods af den interne uenighed fortsat tillid til Mette Hjorth.
22.02.11:Stor forviring om skolestruktur på Nordfyn

TV2 Fyn bragte i nyhedsudsendelsen kl. 19.30 et længere indslag om situationen lige nu.

I stedet for at Nordfynstema laver et længere referat, opfordres alle interesserede til at opleve / genopleve udsendelsen via TV2 Fyns hjemmeside.

I indslaget medvirker følgende:
Næstformand i skolebestyrelsen ved Løkkemarkskolen, Ulrik Aatofte Rasmussen
Formand for Familieudvalget, Tessa Gjødesen (V)
Kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Lise Sievers (F)
Gruppeformand Kim Johansen (A)
2. viceborgmester Jytte Madsen (C)
Borgmester Morten Andersen (V) 

Link: http://www.tv2fyn.dk/videoÅbner Mette Hjorths enegang for en bredere politisk aftale?

 

Også Fyens Stiftstidende beskæftiger sig i dag også med den ny situation omkring struktur og specialskole på Nordfyn.

 

Mette Hjorths partifælle og gruppeformand Kim Johansen (A) udtaler til avisen, at han frygter, at Mette Hjorths beslutning om at stemme imod placering af specialskolen på Løkkemarkskolen kan medføre, at der vil gå lang tid, før en specialskole kan blive en kendsgerning.

 

Kim Johansen ærgrer sig over, at beslutningsprocessen nu kan gå helt i stå, så der måske går et år mere uden en løsning.

Han citeres for følgende udtalelse:

- Hvis man bliver ved med at regne og regne og snakke frem og tilbage, så sker der ikke noget.

Kim Johansen understreger, at en af det hidtidige flertals begrundelser for at placere specialskolen på Løkkemarkskolen har været, at der så kunne sikres en hurtig start.

 

Løsgænger Ingmar Madsen, talsmand for Firkløveret, ser derimod den ny situation som en mulighed for en bredere aftale i kommunalbestyrelsen.

Han fortæller, at Firkløverets forslag om et OPP-løsning for en specialskole i Søndersø ikke er noget ultimatum, men at man er åben for andre muligheder.

 

Gruppeformand Mogens Christensen (V) deler den opfattelse, at der nu må være åbnet for nye forhandlinger.

Han ønsker ikke, at et 13-12–flertal nu skal afløses af et andet 13-12-flertal, men at man skal prøve at få skabt en bredere aftale.

 

Socialdemokraterne holder gruppemøde i morgen onsdag, næppe uden at Mette Hjorth rokker sig.

Venstre og Firkløveret må vente med deres fælles møde til engang i næste uge, fordi 2 medlemmer lige nu er bortrejst.

Der er ikke offentliggjort oplysninger om et møde med deltagelse af alle 13 i den hidtidige flertalsgruppe bestående af Socialdemokraterne, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Kontakter på tværs af de oprindelige grupperinger er næppe aktuelle, før man har talt tingene igennem på hver side af ”grøften”.21.02.11 og
22.02.11:


Mette Hjorth vælter det hidtidige flertal

I TV2 Fyns nyhedsudsendelser mandag aften udtalte Mette Hjorth (A), at hun på det nuværende grundlag ikke kan stemme for det hidtidige flertals forslag vedrørende placering af en specialskole i kommunen.

Mette Hjorth fortæller, at hun længe har været skeptisk med hensyn til en placering af specialskole på Løkkemarkskolen.

Ifølge Mette Hjorth har hun ikke kunnet overbevise sine 4 partifæller i kommunalbestyrelsen om, at de skal ændre holdning.
Hun udtaler:
- Jeg har håbet til det sidste, at vi skulle nå frem til en enighed.

Mette Hjorth kan ikke stemme for en specialskole på Løkkemarkskolen i Uggerslev, før andre muligheder er undersøgt til bunds.

Hun vil derfor stemme imod sine partifæller og imod de politiske samarbejdspartnere, som hun tidligere har indgået en aftale med om den samlede skolestruktur.

- For mig er der ikke andet at gøre lige nu, udtaler Mette Hjorth.

(Det hidtidige flertals aftale fra 19. november 2010 kan læses på Nordfynstemas underside "Politiske udspil".)

1. viceborgmester Benno Frandsen (A) og Jens Otto Dalhøj (LA) over for TV2 Fyn beklager Mette Hjorts enegang, der nu bl.a. indebærer, at der ikke længere er et flertal i komunalbestyrelsen for at indrette en specialskole på Løkkemarkskolen.

Mette Hjorths enegang i forhold til den hidtidige flertalsgruppe hilses med tilfredshed hos Venstre og Konservative.

Derimod udtrykker lederen af Børnehaven Græshoppen bekymring over den seneste udvikling i sagen omkring ny struktur inklusive landsbyordninger, fordi der nu er skabt ny uvished også omkring de børnehaver, der indgår i den hidtidige planlægning. 

Nyhedsudsendelsen, der blev vist kl. 22.20 mandag aften kan nu opleves / genopleves på TV2 Fyns hjemmeside eller direkte på TV tirsdag middag.

Link: http://www.tv2fyn.dk/video Mere om børn - fra torsdagens kommunalbestyrelsesmødeFra torsdagens kommunalbestyrelsesmøde skal der her kort orientres om beslutninger fra tre andre punkter, der vedrører børn.


Sommerferiepasning

Efter en længere debat om det principielle i at disponere over økonomiske midler, der er fundet ved besparelser på andre områder inden for området, godkendte kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på kr. 34.000 til sommerferiepasning i 2011.

I uge 28, 29 og 30 vil der være åbent for pasning i børnehaverne Birkemose i Søndersø, Poppelgården i Otterup, Skovhuset i Bogense og Kernehuset i Morud.

I uge 27, 28 og 29 vil der desuden være pasning i SFO ved Bogense Skole, Søndersøskolen og Nordvestskolen, og SFO ved Havrehedskolen holdes åben i en uge ekstra.

Pasning i SFO i sommerferien er desuden betinget af, at der er mindst 10 tilmeldte børn i pågældende SFO.


Bogense Private Børnehus - Sct. Anna

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Bogense Private Børnehus - Sct. Anna kan etableres som privat børnehave fra 1. april 2011.
Adressen vil være uændret.

Den hidtidige driftsoverenskomst med Nordfyns Kommune udløber pr. 31. marts i år.
Institutionen skal administreres af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og søges godkendt til 44 børn.


Fortsættelse af abonnement ved Center for Rehabilitering og Specialrådgivning

Centret leverer specialundervisning til børn og voksne med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder.
Flere fynske kommuner er med og løfter således i flok.
Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig, at Nordfyns Kommune fortsætter med totalabonnementet, der begyndte i 2007.18.02.11.

Smuldrer Flertalsgruppen?

TV2 Fyn har bragt et interessant indslag i aften i nyhedsudsendelsen kl. 19.30.
Det kan opleves / genopleves via TV2 Fyns hjemmeside.

Socialdemokraten Mette Hjorth er betænkelig ved dele af Flertalsgruppens plan om ny skolestruktur, herunder især placeringen af en nordfynsk specialskole.

Hun vil derfor vil prøve at overtale sin gruppe til at ændre position.

Især er Mette Hjorth optaget af, at specialskolen kommer til at ligge hensigtsmæssigt, så ressourcerne i og omkring den kan bruges bedst muligt til gavn for børnene.

På gårsdagens møde i kommunalbestyrelsen undlod Mette Hjorth at stemme imod Firkløverets forslag om at genoptage drøftelserne om placering af specialskole i Søndersø.

Mindre end et døgn kan den politiske situation være ændret.

Således kan Løkkemarkskolen pludselig ændre status fra lukningsdømt til overlevende.

Borgmester Morten Andersen (V) og Jytte Madsen (C)kommenterede velvilligt til TV2 Fyn, mens A-gruppeformand Kim Johansen vil tale med sine gruppefæller, inden han udtaler sig.

Man har også forgæves bedt Dorte S. Brown om en kommentar. 18.02.11:

Nederlag for Venstre og Firkløveret

Venstre havde ønsket Firkløverets 2 forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen på mødet i går.
Undervejs ved behandlingen i Familieudvalget og i Økonomiudvalget havde Flertalsgruppen på 13 blankt afvist Firkløverets udspil.

3½ time efter kommunalbestyrelsesmødets start afrundede man Firkløverets kompromisforslag til ny struktur.
Efter mange og ofte lange indlæg konkluderede løsgængeren Ingmar Madsen, at forslaget ikke ville overleve en afstemning.
Derfor blev forslaget truffet, "hvorefter man kunne gå over til næste punkt på dagsordenen"!  

Det foregående punkt drejede sig om Firkløverets forslag til specialskole i lejede lokaler i nybyggeri.
Også ved behandlingen af dette punkt var der mange indlæg.
Forslagsstillerne tog udgangspunkt i en tidligere eninghed 22. juni 2010 om, at en specialskole skal ligge i Søndersø.
Den enighed ville man prøve at finde ny tilslutning til og pegede i den forbindelse på en økonomisk løsning via en såkaldt OPP-ordning.
(Se mere på Nordfynstemas underside om OPP). 

Der var i kommunalbestyrelsen enighed om, at der skal være en specialskole i Nordfyns Kommune som oprindeligt aftalt.
Men længere rækker enigheden ikke.
Det gjorde den heller ikke, da der på mødet fra begge sider af salen blev argumenteret med såkaldte ekspertudtalelser, om hvordan man bedst for børnene placerer en specialskole i en kommune.
Firkløveret og Venstre pegede på, at specialskolen bør ligge i Søndersø.

Flertalsgruppen fandt også, at en Søndersø-løsning ville være bedst, hvis der vel at mærke var økonomi til det. De havde ikke tillid til en OPP-ordning og ønskede derfor specialskolen sat i værk på Løkkemarkskolen, som man syntes var en udmærket løsning.   

For at gøre en meget lang historie kort:
Man afsluttede punktet med en afstemning.
Her havde Ingmar Madsen fået mulighed for at formulere den tekst, der skulle stemmes om, og det blev noget i retning af, at Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i enigheden 22. juni 2010 påny skal undersøge mulighederne for en specialskole placeret centralt i Søndersø.

Løsgængeren Børge Madsen var fraværende.
De resterende 24 stemmer fordelte sig således:
11 (Venstre, Konservative og Ingmar Madsen) stemte for forslaget.
12 (4 socialdemokrater, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) stemte imod forslaget.
Mette Hjorth (A) undlod at stemme.

Undervejs i drøftelserne bekræftede SF´s Steen Brydegaard, at flertalsgruppen har besluttet at lade Børnehaven Dalskovreden fortsætte pga. gode børnetal.

Med kommunalbestyrelsens behandling i går skal Løkkemarkskolens videre skæbne besluttes på et følgende kommunalbestyrelsesmøde.

Samtidig er lukning af Klinteskolen, Horsebækskolen og Veflinge Skole i denne omgang taget af dagsordenen.

Men der er god grund til at bemærke sig et signal fra Kim Johansen (A):
Det er op til folk i de enkelte lokalområder at bakke op om deres lokale skole og bruge den.
Ved at fravælge sin lokale skole kan man medvirke til, at det på et tidspunkt kan blive nødvendigt for politikerne at lukke den. 


17.02.11:


Firkløverets 2 forslag forkastet

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften led begge Firkløverets forslag skibbrud.

Forslaget om specialskole i lejede lokaler i nybyggeri i Søndersø faldt ved en tæt afstemning med 11 stemmer for, 12 imod og 1 blank stemme.
Et medlem var fraværende.

Kompromisforslaget vedrørende ny skolestruktur blev trukket efter lang tids livlig debat, og punktet kom således ikke til afstemning.

Mere følger i ny artikel fredag. 11.02.11:


Kommunalbestyrelsen sidste station for Firkløverets forslag

 

Kommunalbestyrelsen afholder sit næste møde den 17. februar.

På dagsordenen er der en lang række punkter, der forinden har været til behandling i Økonomiudvalget 9. februar.

 

Med hensyn til ny struktur er der især to væsentlige punkter.

Det er Firkløverets forslag til etablering af specialskole i lejet nybyggeri og kompromisforslag til den samlede struktur.

 

Begge punkter blev afvist af et flertal på det seneste møde i Familieudvalget og blev af Økonomiudvalget oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Det bliver sandsynligvis den politiske endestation for de to forslag.

 

Man færdigbehandler ansøgning fra nuværende Bogense Børnehave, hvis aftale med Nordfyns Kommune udløber 31. marts i år.

Der ansøges om, at institutionen drives videre i privat regi som Bogense Private Børnehus.

 

Ligeledes lægges der sidste hånd på sommerferiepasningen i børnehaver og SFO i 2011.


10.02.11:

Firkløverets forslag lever fortsat - Sommerferiepasningen godkendt

På mødet i Økonomiudvalget i går blev begge Firkløverets forslag oversendt til Kommunalbestyrelsens endelige behandling.
Hvis det kommer til afstemninger her, vil der i begge sager sikkert være 12 stemmer for og 13 stemmer imod.

Beslutningerne i Familieudvalget om sommerferiepasningen i 2011 indstilles til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der gives en tillægsbevilling på kr. 34.000 til tilbuddets gennemførelse.
Økonomiudvalget fastholder kravet om, at der skal være mindst 10 tilmeldte til sommerferiepasning i en SFO.

René Lundegaard (DF) var fraværende.07.02.11:


Sommerferiepasningen i 2011 på plads

Familieudvalget har på sit ekstraordinære møde i dag færdigbehandlet sommerferiepasningen i børnehaver og i SFO´er i 2011.

Der bliver sommerferiepasning i uge 28, 29 og 30 i Børnehaven Birkemose i Søndersø, Poppelgården i Otterup, Skovhuset i Bogense og Kernehuset i Morud.

Desuden bliver der i uge 27, 28 og 29 sommerferiepasning i SFO ved Bogense Skole, Søndersøskolen, Nordvestskolen.

På mødet blev der endvidere sikret økonomisk dækning til en ekstra åbningsuge i SFO ved Havrehedskolen.

Der åbnes ikke for sommerferiepasning i en SFO, med mindre der er mindst 10 tilmeldte børn. 

Forvaltningen udarbejder retningslinier for sommerferiepasningen.


04.02.11:

Firkløverets forslag i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget afholder nyt møde den 9. februar.
2 punkter på den lange dagsorden er de 2 forslag fra Firkløveret, dels om specialskole som lejemål i nybygget skole og dels om kompromisløsning af den samlede skolestruktur.

Begge punkter blev af et flertal afvist på Familieudvalgets møde 1. februar, hvor Venstre ønskede dem forelagt i Kommunalbestyrelsen.  


02.02.11:

Nyt fra tirsdagens møde i Familieudvalget

Helt som ventet blev Firkløverets 2 forslag afvist af flertalsgruppens repræsentater i udvalget.

Til begge punkter - om leje af lokaler på nybygget specialskole og om kompromisforslag til skolestruktur - er det noteret, at Socialdemokraterne, SF og Nordfynslisten ikke ønsker, at der arbejdes videre med forslaget.

Derimod ønsker Venstre begge forslag behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Flertalsgruppen mener, at en lejeløsning vedr. specialskole vil blive dyrere for kommunen end eget byggeri.

Socialdemokraterne, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance havde fået punktet "Placering af specialskole" sat på dagsordenen.
Det skete med den indstilling, at Løkkemarkskolen skal huse specialskolen fra 1. august 2011 og lukkes som lokal folkeskole i 2012.

Punktet blev udsat.
30.01.11:

Åbent brev fra 13 skolebestyrelser

Formændene for 13 af kommunens 14 skolebestyrelser har sendt et åbent brev til de 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Henvendelsen kan læses her:


"Til politikerne i Nordfyns kommune

13 Skolebestyrelsesformænd i Nordfyns kommune udtaler:

Skolebestyrelsesformændene er stærkt bekymret for udviklingen i de ressourcer, som tildeles folkeskolerne på Nordfyn. Vi mener ikke, de står mål med de nuværende visioner og vi kan, som bestyrelser, ikke længere stå inde for kommende budgetter.

Som forældre må vi som minimum forvente et vejledende timetal. Det ser ikke ud til, at være muligt i de kommende budgetter og med de ressourcer, som folkeskolerne er stillet i udsigt.

Derfor efterlyser vi en samlet indsats på skoleområdet med flere timer til den enkelte elev, øget faglighed og et kvalificeret tilbud til børn med særlige behov.

Det er jeres politiske beslutninger, som skal sikre de langsigtede visioner. Men midlerne skal stå mål med virkeligheden. Det gør de ikke nu.


Morten Dhalvad Mejnholt,  Bogense Skole

Pia Skov Hansen, Havrehedskolen

Lars Bjørnsbo, Hårslev Skole

Peter B. Behrens, Klinteskolen

Kim Jørgensen, Kongslundskolen

Ena Måhr, Krogsbølle Skole

Jens Riis Andersen, Løkkemarkskolen

Stella Hold, Nordvestskolen

Brian Lebæk, Otterup Skole

Mads Mortensen, Skovløkkeskolen

Kjeld Vagner Pedersen, Særslev Skole

Brian Dybdahl Korsgaard, Søndersøskolen

Laila Karina Pedersen, Veflinge Skole"

 

...

Til Fyens Stiftstidende udtrykker borgmester Morten Andersen (V) forståelse for skolebestyrelsernes bekymring og siger samtidig, at han ikke har kunnet samle et politisk flertal i kommunalbestyrelsen for den skolestruktur, der efter Venstres mening skal til for at skaffe de nødvendige ressourcer på skoleområdet.


28.01.11:


Snævert flertal stod sammen i Kommunalbestyrelsen

På Kommunalbestyrelsens møde torsdag aften skulle der tages stilling til indstillinger fra Familieudvalget og Økonomiudvalget vedrørende specialskole på Nordfyn.

Socialdemkraterne, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har flertal i de to udvalg, og vægtskålen gav da også en spinkel overvægt for dem, da det kom til afstemning i Kommunalbestyrelsen.

Venstre, Konservative og løsgængerne Børge Nielsen og Ingmar Madsen kunne ikke forhindre, at en nordfynsk specialskole skal begynde pr. 1. august i år, og at stillingen som skolens leder opslås til besættelse pr. 1. maj.

Bent Soelberg (V) og Mette Hjort (A) var fraværende, og det forrykkede ikke magtbalancen.
Afstemningsresultatet blev 12 - 11.

"Krigen" fortsætter imidlertid med andre delemner.
Det sker allerede på tirsdag, hvor "Firkløverets" to forslag skal behandles i Familieudvalget.

Bent Soelberg og Mette Hjort manglede også på aftenens ekstraordinære møde i Familieudvalget.
Her vedtog man, at 2 forslag om ressourcetildeling til skolerne i 2011/2012 sendes til høring i de 14 skolebestyrelser.

Det ene forslag - fra Forvaltningen - kan ses som bilag til referatet på kommunens hjemmeside.
Det andet - fra N - er derimod endnu ikke offentliggjort. 27.01.11:

To forslag fra "Firkløveret" forelægges Familieudvalget

Når Familieudvalget har ordinært møde den 1. februar, er der på dagsordenen 2 punkter, der stammer fra "Firkløveret".

Et ene er "Etablering af specialskole på Nordfyn".
Det bygger på følgende:
"Den konservative duo og Børge Nielsen og Ingmar Madsen ønsker, at muligheden for at "bestille" en nybygget specialskole hos den slags firmaer, som gør sådan noget (den nye folkeskole på Langeland), hvor kommunen bestemmer placering, de fysiske rammer, inventar og hjælpemidler, mens kommmunen står for opførelse, vedligehold og drift. Kommunen lejer sig ind i de nye bygninger". 
(Denne indstilling er oppe imod, at der senere på dagsordenen er et punkt, hvor ny specialskole ønskes placeret på Løkkemarkskolen.)

Det andet punkt er Firkløverets forslag til ny skolestruktur (der kan læses her på Nordfynstema).

Til begge punkterne er det forvaltningens indstilling, at forslagene fremlægges til politisk drøftelse, og at udvalget bedes tage stilling til, om forvaltningen skal udarbejde mere konkrete oplæg på baggrund af de politiske drøftelser. 

Firkløveret er ikke repræsenteret i Familieudvalget, der på baggrund af en tidligere flertalsindstilling bl.a. afventer tilbagemeldinger fra diverse kommissorier, som arbejder med uddelegerede opgaver.

Flertalsgruppen bestående af 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer har fået placering af specialskolen sat på familieudvalgsmødets dagsorden. Gruppen ønsker specialskolen placeret på Løkkemarkskolen.
 24.01.11:


Mere om det ny firkløvers strukturforslag

 

Konservative og de to løsgængere med en fortid hos Socialdemokraterne har søsat et kompromisforslag til løsning af skolestrukturprojektet i Nordfyns Kommune.

Det ny politiske firkløvers udspil blev bragt her på nyhedssiden i går, så læserne kan rulle ned og læse dokumentets fulde ordlyd.

 

Nordfynstema vil her give et overblik over forslaget og sætte det ind i en større sammenhæng.

 

Firkløverets forslag kan sammenholdes med Venstres betydelig mere vidtgående visioner, hvor der officielt stadig ikke er sat konkrete navne på skoler, man ønsker nedlagt. Det er kommet frem, at Venstre har ønsket lukning af 5 – 6 mindre nordfynske skoler. Venstre ønsker en ny specialskole i Søndersøområdet.

 

En mindre vidtgående strukturplan, der støttes af et snævert flertal i kommunalbestyrelsen (Socialdemokraterne, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) omfatter lukning af Løkkemarkskolen og børnehaverne i Lunde, Egense og Roerslev, landsbyordning i Hårslev og Veflinge, ny børnehave i Hjadstrup og i Krogsbølle, sammenlægning af børnehaverne Rønnebærhaven og Poppelgården i Otterup samt etablering af specialskole i Løkkemarkskolens lokaler i Uggerslev.

 

Firkløverets udspil

 

Det ny firkløver har for nylig foreslået, at en nordfynsk specialskole skal placeres centralt i kommunen i et privat nybyggeri, hvor kommunen lejer sig ind.

 

Gamle Otterup Kommune

 

Dermed er Løkkemarkskolen ikke i spil som lukningsobjekt i firkløverets udspil.

I den tidligere Otterup Kommune skal Otterup Skole være overbygningsskole for Nordvestskolen og for Skovløkkeskolen, og børnene i Lunde-området skal gå på Otterup Skole (i stedet for på Krogsbølle Skole).

Der ønskes distriktsledelse mellem børnehaverne i Otterup by.

 

I den øvrige del af tidligere Otterup Kommune vil firkløveret nedlægge Horsebækskolen i Hjadstrup. Bygningerne ønskes indrettet til samlet heldagsskole. (Der er i forvejen en mindre heldagsskole i en bygning ved Horsebækskolen.) Løkkemarkskolen bevares som folkeskole og modtager elever fra Horsebækskolens nordlige del af nuværende skoledistrikt. Krogsbølle Skole skal være overbygningsskole for de områder, de ikke hører ind under Otterup Skole.

Børnehaverne i Egense og Lunde nedlægges. Børnene huses i bygninger i Otterup.

Børnehaven Dalskovreden er ikke omtalt og må derfor formodes at skulle fortsætte som hidtil.

 

Gamle Søndersø Kommune

 

I Søndersø-området skal Søndersøskolen fortsætte som hjemsted for kommunens 10. klasser med Nordmark som afdeling. Der oprettes distriktsledelse mellem børnehaverne i Søndersø By.

Skamby Børnehave ønskes nedlagt. Funktionen kan ifølge forslagsstillerne overgå til Skamby Friskole eller til børnehaverne i Søndersø.

 

Havrehedskolen i Morud skal pga. pladsproblemer ikke længere modtage elever fra Veflinge Skole. Havrehedskolen videreføres med 2 spor.

 

Samlet er der i Særslev, Hårslev og Veflinge elever til 2 spor i 0. – 9. klasse på Særslev Skole.

Derfor foreslås Veflinge Skole lukket. Eleverne fordeles mellem Hårslev og Særslev. Særslev skole fortsætter som overbygningsskole.

Børnehaven Vejruphuse kan indgå i landsbyordning med Hårslev Skole, men uden betydelige anlægsudgifter.

Veflinge Børnehave flyttes til Veflinge Skole.  

 

Gamle Bogense Kommune

 

I Nørreby foreslås Klinteskolen nedlagt, men Børnehaven Sporvognen bevares i bygningerne.

Småbørnsgruppe ved Sporvognen kan overvejes.

Kongslundskolen fortsætter som fødeskole for overbygningsskolen Bogense skole, der skal modtage børnene fra Klinteskolens nuværende distrikt.

Børnehaven Skovhuset i Bogense skal have plads til flere børn.

 

Samlet

 

Med firkløverets samlede forslag ligger der en løsning vedrørende specialskolen.

Der nedlægges 3 folkeskoler.

For de overlevende skoler laves der i hvert nyt skoledistrikt et ledelsesteam, hvor viceinspektøren er daglig leder for fødeskolen. Dermed reduceres antallet af skolelederne fra nu 14 til kun 6.

 

Forslagsstillerne mener, at deres strukturforslag kan give en årlig driftsbesparelse på mere end 10 mio. kr.
Heraf ønsker de, at halvdelen bruges til, at hver klasse i hele kommunen får 2 lektioner mere pr. uge. Resten af provenuet skal tilfalde kommunekassen.

 

Firkløveret understreger, at det er vigtigt for strukturændringen, at alle skoler oplever at være en aktiv del af strukturprocessen.

 

Forslaget bygger desuden på, at det skal kunne gennemføres stort set uden anlægsudgifter.

 

 

Større udredningsarbejde er i gang

 

Inden dette seneste strukturforslag så dagens løs, er der med afsæt i flertallets helhedsplan nedsat kommissorier og lavet tids- og handleplaner for de elementer, der indgår her.

Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at den oprindelige tidsplan med samlet beslutning inden 1. marts i år ikke kan overholdes.

Kommunalbestyrelsen kan på sit møde i denne uge komme lidt tættere på en beslutning om specialskole – og helt konkret om opslag af stillingen som leder ved specialskolen.

Familieudvalget er allerede på kraftigt overarbejde med hele 2 ekstraordinære møder alene i januar for få styr på ressourceplan for det kommende skoleår, og også forvaltningen har rigeligt at se til.

 

Det må så vise sig, at firkløverets forslag er et columbusæg, der giver løsninger på de problemer, man lige nu sidder og kæmper med – eller om det gør hele processen endnu mere kompliceret.

 

Mange faktorer spiller ind, herunder også bindende aftaler, forskellige holdninger og bestemt også bløde værdier som kamp for bevarelse af lokale faciliteter.

Intet er givet lige nu.23.01.11:

Presemeddelelse fra Konservative og løsgængerne Ingmar Madsen og Børge Nielsen

Nordfynstema har modtaget nedenstående, der af forslagsstillerne også er sendt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

For overskuelighedens skyld er teksten også sat på undersiden "Politiske udspil", der giver en samlet oversigt over partiernes udsvil vedrørende skolestruktur m.m.

Alle er velkomne til at kommentere på Debatsiden!
21.01.11:

Specialskole behandles i kommunalbestyrelsen


Når kommunalbestyrelsen holder årets første møde den 27. januar, er ét af punkterne "Specialskole i Nordfyns Kommune".

Med hensyn til forhistorien henvises til Nordfynstemas nedenstående nyhedsartikel fra 20. januar.


20.01.11:


Grønt lyst til specialskole og lederansættelse

På mødet i Økonomiudvalget 19. januar var der flertal for, at der etableres en specialskole pr. 1. august 2011, og at der ansættes en leder pr. 1. maj i år.
Endvidere indstiller Økonomiudvalget, at Familieudvalgets seneste indstilling følges.

Konservative Kim Jørgen Jensby Jørgensen var fraværede ved mødet i Økonomiudvalget.

Venstre ønsker, at administrationens indstilling følges. Hertil kommer, at Venstre ikke kan tilslutte sig, at der opslås en lederstilling pr. 1. maj 2011 og heller ikke opstart af specialskole pr. 1. august. Begrundelsen er fortsat usikkerhed om specialskolens placering.

Finansieringen af lederstillingen findes ved nedsættelse af ledelsestid i landsbyordningerne ved Skovløkkeskolen og Klinte Skole samt ved sammenlægning af Rønnebærhaven og Poppelgården i Otterup.

Fremover skal der afsættes 37 timer til ledelse af specialskolen og souscheftillæg til 2 af medarbejderne. Lederen kan evt. ansættes på konsulentbasis de første par måneder og vil i opstartsfasen skulle varetage såvel ledelsesfunktioner som undervisningsopgaver, indtil skolen er fuldt udbygget.

Forslaget skal til høring i MED-organisationen.Ressourcefordelingsplan til høring i skolebestyrelserne

Dagsordenen til det ekstraordinære møde i Familieudvalget 27. januar og et omfattende bilagsmateriale vedrørende ressourcefordeling på folkeskoleområdet i skoleåret 2011/2012 er netop blevet offentliggjort.
Som ventet bliver der kun 1 punkt på dagsordenen til, nemlig ressourcefordelingen.

Lige nu er materialet til behandling i partigrupperne.

Det er planen, at sagen sendes til høring i de 14 skolebestyrelser efter aftenmødet den 27. januar.
Skolebestyrelsernes høringsfrist er foreløbig fastsat til den 11. februar.

Bilagsmaterialet kan studeres ved et besøg på kommunens hjemmeside via Kommunalpolitik, Dagsordener, Familieudvalget 27/1.19.01.11:

Ressourcefordelingsplan for næste skoleår yderligere forsinket

Forvaltningen havde nået at fremlægge 4 bilag til
Familieudvalgets ekstraordinære møde i går.

Undervisningsafdelingen havde anbefalet, at oplægget blev sendt i høring i skolebestyrelserne med 28. januar kl. 12.00 som høringsfrist og med efterfølgende sagsbehandling i Familieudvalget den 1. februar.

Men sådan gik det ikke.

Familieudvalget valgte at bede om, at punktet med bilag bliver behandlet i partigrupperne, der skal aflevere deres tilkendegivelser inden mandag den 24. januar kl. 08.00.

Derefter skal Familieudvalget igen behandle sagen på endnu et ekstraordinært møde den 27. januar kl. 20.00. 

De 4 bilag findes via Nordfyns Kommunes hjemmeside under Referater, Familieudvalget 18/1.Fire politikere ønsker nybygget specialskole

Ifølge Lokal Journalen 19. januar har Jytte Madsen (C), Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) og løsgængerne Ingmar Madsen og Børge Nielsen besøgt Skrillingeskolen og fundet masser af inspiration dér.


De fire politikere ønsker nu, at en specialskole på Nordfyn skal opføres som nybyggeri, hvor kommunen lejer sig ind.
Specialskolen skal bygges, så den enkelte elevgruppes behov tilgodeses bedst muligt mht. placering på Nordfynskortet, bygnings- og inventarmæssigt. 

Der henvises til gode erfaringer fra skolebyggeri på Langeland.


18.01.11:

"Skolelærere står for skud i sparerunde"

Overskriften og tilhørende artikel kan i dag læses i Dagbladet Politiken.

Politiken Research har i perioden 5. - 11. januar lavet en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 1570 skoleledere på folkeskoler over hele landet.
Der er indkommet svar fra 595 skoler.

Skolelederne er bl.a. blevet spurgt:
"Bliver din skole ramt af besparelser næste skoleår (skoleåret 2011/2012)?"
81 % har svaret ja.
11 % har svaret nej.
8 % har svaret ved ikke. 

Skolelederne er også blevet spurgt:
"Hvilke områder vil besparelserne ramme på din skole?"  (flere svarmuligheder)
Her er svarene:
Vikardækningen 51 %
Færre timer 49 %
Større klasser 35 %
Indkøb af materialer 61 %
Lukning af skoler 19 %
Færre lærere 70 %
Lejrture og/eller ekskursioner 35 %

En 100 % dækkende undersøgelse i Nordfyns Kommune er ikke foretaget, men det kunne være relevant, når ressourcetildelingen til skoleåret 2011/2012 er faldet på plads.

Familieudvalget behandler i dag materiale, der sendes til høring i skolebestyrelserne.
Disse skal svare inden den 28. januar kl. 12.
De indkomne høringssvar skal behandles på Familieudvalgets ordinære møde 1. februar. 14.01.11:


Muligt stillingsopslag vedrørende leder af nordfynsk specialskole

Den 19. januar afholder Økonomiudvalget ordinært møde med en omfattende dagsorden.
Et af de mange punkter er specialskolen - på baggrund af den seneste behandling i Familieudvalget.
Socialdemokraterne, SF og Nordfynslisten ønsker lederstillingen ved ny specialskole opslået inden 1. februar med henblik på ansættelse fra 1. maj i år.
Der er beregnet en lønudgift på 600.000 kr. inkl. pension i 2011.
Det forventes, at lederen pga. ret få specialskolebørn ved opstarten også skal varetage undervisning.

Også Solgården er på Økonomiudvalgets dagsorden.
Her foreligger en række forskellige forslag til anvendelse af bygningerne.
Som det eneste parti har Venstre foreslået flytning af Musikskolens og Ungdomsskolens administration til lokaler på Solgården, hvorved der angiveligt skulle frigives plads til specialskole på Søndersøskolen.


13.01.11:

Familieudvalget har lavet tidsmæssig prioritering af
enkeltsagerne i ny struktur

På mødet i Familieudvalget den 11. januar blev der besluttet en tidsmæssig prioritering af de løsninger, der tilsammen skal udgøre en ny struktur på skole- og børnehaveområdet.

Familieudvalget anmoder nu forvaltningen om at prioritere handleplanerne tidsmæssigt i denne rækkefølge:

1. Specialskole
2. Landsbyordning i Hårslev
3. Landsbyordning ved Horsebækskolen
4. Landsbyordning i Veflinge
5. Etablering af børnehave i Krogsbølle

Sideløbende hermed skal der arbejdes med handleplan for sammenlægning af børnehaverne Rønnebærhaven og Poppelgården.
Det samme gælder arbejdet med Heldagsskolen og med teamledelse.

Familieudvalget ønsker, at der på hvert de følgende familieudvalgsmøder kort skal orienteres om status på de enkelte projekter.

I alle tidsplanerne skal kortlægningen af de bygningsmæssige forhold opprioriteres.

I hvert enkelt projekt er der udpeget personer, som skal arbejde med projektets løsning.
I flere tilfælde er Teknik og Miljø en vigtig partner pga. til- og ombygningsopgaver.
Ligeledes er involverede daglige ledere og brugerbestyrelser medinddraget i de enkelte projekter.

Tidspresset er reelt

Der forelå til mødet kommissorium og tids- og handleplan til de fleste projekter. 
Der var angivet "deadline" i hver sag, og det illustreres tydeligt, at det bliver mere end svært at få en samlet strukturpakke vedtaget politisk inden den 1. marts i år.
Der vises enkelte deadlines angivet af forvaltningen før familieudvalgsmødet:

Sammenlægning af Rønnebærhaven og Poppelgården: Slutningen af marts.
Specialskole: Maj
Børnehave ved Krogsbølle Skole: Midt i maj
Landsbyordning Horsebækskolen: Juni
Landsbyordning Veflinge: Juni
Landsbyordning Hårslev: Juni

Med Familieudvalgets beslutning skal der om- og opprioriteres, men som det ser ud nu, er en samlet løsning inden 1. marts helt urealistisk.
Det signaleres også med ønsket om, at udvalget skal holdes løbende orienteret om hvert af projekterne på de kommende familieudvalgsmøder.

Specialskolens placering stadig i spil

På mødet i familieudvalget drøftede man også, hvordan man kan anvende Solgårdens lokaler.

Her foreslog Venstre bl.a., at administrationen af Musikskolen og af Ungdomsskolen bliver placeret på Solgården efter flytning fra Søndersøskolen, hvor den frigjorte plads så ønskes anvendt til specialskole.
Ingen af de andre partier tilsluttede sig Venstres forslag.

Forinden havde specialskole på Nordfyn været behandlet som selvstændigt punkt.
Der er i udvalget enighed om, at specialskolen har førsteprioritet.
Udvalget ønskede et opprioriteret delmål i processen:
Kortlægning af skoletilbud til skolestartgruppen, såvel fysisk indretning som personale og økonomi.
Socialdemokraterne, SF og Nordfynslisten ønsker lederstillingen ved specialskolen opslået inden 1. februar til besættelse 1. maj 2011.