Dagsordener

Årsmøde

Nordfyns Landdistriktsråd indkalder til repræsentantskabsmøde og årsmøde onsdag den 30. maj 2018.

Alle lokalråd bedes sende hver to repræsentanter, der kan indgå i repræsentantskabet.

Alle lokalråd bedes indsende statusrapport og referat fra seneste generalforsamling (hvis det ikke allerede er sket) til landdistriktsrådet på kontakt@landdistriktsraadet.dk inden repræsentantskabsmødet. 

Tid og sted for mødet: Onsdag den 30. maj 2017 kl. 19.00, i Uggerslev Forsamlingshus

Før generalforsamlingen vil Morten Hylleberg holde et indlæg til inspiration for den efterfølgende debat omkring Egebjerg-projektet.

Flere oplysninger fås hos formand Kaj Hovhave eller næstformand Kjeld Hansen

Se vedtægter på www.landdistriktsraadet.dk

§ 6 Repræsentantskabsmøde/ årsmøde

Formanden indkalder til årsmøde i maj/juni. Årsmødet varsles mindst 2 og højst 4 uger før afholdelse ved annoncering på foreningens hjemmeside samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer.

 

Alle interesserede fra lokalsamfundene må deltage i årsmødet.

 

Dagsorden for årsmødet

1. Åbning af mødet ved formand.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3, Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Godkendelse af budget for det løbende år.

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer (se nedenfor)

7. Valg til bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af to revisorer.

10. Eventuelt

Kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret på årsmødet.

For at kunne modtage ydelser fra Landdistriktsrådet – herunder Aktivitetspuljen - skal hvert lokalråd opfylde følgende betingelser: Deltage i årsmødet, udfylde statusskema på hjemmesiden, samt indsende referat fra seneste generalforsamling.

Der er forslag til vedtægtsændringer fra Hjadstrup/Lunde Lokalråd, som ligger på Landdistriktsrådet hjemmeside, og er vedhængt denne indkaldelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen