Nyhedsarkiv 31.01.12-05.07.12

05.07.12:


 

Arbejdet fortsætter med forberedelserne til Regnbuen

 

 

8 medlemmer var fraværende, da Kommunalbestyrelsen i dag afsluttede 1. halvår med et ekstraordinært møde inde i overtiden.

 

De 8 fraværende var: Bent Soelberg (V), Dorte Schmidt Brown (N), Steen Brydegaard og Helle Waagner (F), Jens Otto Dalhøj (I), Kim Johansen (A) og René Lundegaard (O).

 

Således manglede man 5 af de 6 økonomiudvalgsmedlemmer, der 14. juni bad om en redegørelse fra borgmester Morten Andersen (V) om følgende vedrørende etablering af specialenhed på Bogense Skole pr. 1. august 2012:

 

 1. Hvornår, hvor og på hvilket grundlag er der foretaget en politisk beslutning vedr. specialskoleenhed på Bogense Skole?
 2. Med hvilket politisk afsæt og under hvilke konditioner er der skabt grundlag for ovennævnte tiltag?

 

 

Kommunalbestyrelsen nåede ikke frem til straffesparkkonkurrence, men afviklede en afstemning, der vel reelt lukker sagen om Regnbuen.

 

Kommunalbestyrelsen tog stilling til følgende:

 

”Såfremt forældrene fortsat ønsker tilbuddet på Bogense Skole fortsættes processen.

 

I den mellemliggende periode har forældrene givet positivt tilsagn om fortsat at ville benytte det oprindelige tilbud på Bogense Skole, hvorfor:

 

Tilbuddet til forældrene om plads i Regnbuen på Bogense Skole stadfæstes.

Etablering af de fysiske rammer igangsættes igen hurtigst muligt.”

 

For stemte 14, nemlig de fremmødte fra Venstre, Det konservative Folkeparti, Det radikale Vestre og SF.

Ingen stemte imod.

De 3 fremmødte socialdemokrater stemte hverken for eller imod.

 

Således blev forslaget vedtaget.

 

Tilbage står så nok nogle borgere, som undrer sig såre over, hvad det her egentlig var for noget – og hvorfor sagsfremstilling og bilag skulle hemmeligholdes også efter tidligere behandling i Familieudvalget og i Økonomiudvalget.

Den objektive forklaring får man ikke i det officielle referat fra mødet.

 

Man kan læse mere om den kedelige sag i en artikel i Fyens Stiftstidende fredag. 

 

02.07.12:


 

Stadig uenighed om Regnbuen

 

 

Selv om Nordfynstema er ved at skifte tema, følges der stadig op på væsentlige sager, der har tilknytning til den ny nordfynske skolestruktur.

Derfor også denne artikel.

 

Som tidligere fortalt blev der ikke offentliggjort noget referat fra de 2 ekstraordinære møder i henholdsvis Familieudvalget og Økonomiudvalget 26. og 27. juni.

 

Men sagen om en ny specialenhed – Regnbuen – ved Bogense Skole er bestemt ikke bragt til en definitiv afslutning.

 

I går udtalte borgmester Morten Andersen i Fyens Stiftstidende, at Regnbuen fastholdes som tilbud for en mindre gruppe børn fra august i år.

 

Det kunne gruppeformand Kim Johansen (V) ikke acceptere, idet han finder borgmesterens udtalelser urigtige eller mangelfulde.

Derfor sendte han en mail til alle Økonomiudvalgets medlemmer inklusive borgmesteren og kommunaldirektøren samt til Fyens Stiftstidende.

 

Det resulterede i, at der i hast har været indkaldt til et ekstraordinært møde om sagen i Økonomiudvalget i dag.

 

Til mødet forelå følgende sagsfremstilling:

 

”Undertegnede medlemmer af Økonomiudvalget i Nordfyns Kommune skal herved anmode om et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde snarest muligt og senest den 4. juli 2012.07.02 Eneste dagsordenspunkt til det ekstraordinære møde er følgende:

 

Etablering af specialenhed på Bogense Skole pr. 1. august 2012.

 

Baggrund:

Borgmester Morten Andersen er i Fyens stiftstidende søndag den 1. juli citeret for ar Regnbuetilbud ligger fast.

Undertegnede er klart af følgende opfattelse:

 

Nordfyns Kommune har ikke noget tilbud til de pågældende børn.

 

Undertegnede går til det ekstraordinære møde med denne tilgang og imødeser en indkaldelse til møde snarest mandag.

Det forventes selvfølgelig, at punktet er på en åben dagsorden.

 

Vedhæftet mail fra Kim Johansen, som ganske præcist tilkendegiver problemstillingerne”.

 

Underskrivere:

Kim Johansen, Socialdemokratiet

Steen Brydegaard, SF

Jens Otto Dalhøj, Liberal Alliance

Kim Jørgen Jensby Jørgensen, Det konservative Folkeparti

Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten

René Lundegaard, Dansk Folkeparti

 

Med dagsordenen fulgte følgende åbne bilag:

 

Mailen fra Kim Johansen

Beslutningen fra mødet i Familieudvalget 26. juni

Beslutningen fra Økonomiudvalgets møde 27. juni

(Mødereferaterne var ellers holdt hemmelige.)

 

Beslutning på dagens møde

 

Til det hasteindkaldte møde i dag kunne Kim Johansen og Steen Brydegaard ikke deltage, men Familieudvalgets formand Mogens Christensen (V) var inviteret.

 

I mødereferatet kan man læse følgende:

 

”Forslag til nedenstående flertalsindstilling fremlagt på mødet blev sat til afstemning:

 

Flertalsindstillingen på Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2012 fastholdes.

Det betyder på det foreliggende grundlag

- at Nordfyns Kommune d.d. ikke har noget skoletilbud til pågældende pr. 15. august 2012.

- for de pågældende elever betyder det, at det drejer sig om skoleudsættelse eller henvisning til alternativt tilbud uden for Nordfyns Kommune.

 

Der henvises til protokollat af 19. juni 2012, da der endnu ikke er foretaget en politisk beslutning samt skabt det økonomiske grundlag for det relevante skoletilbud.

 

For flertalsbeslutningen stemte Dorte Schmidt Brown (N), Jens Otto Dalhøj (I) og René Lundegaard (O).

 

Imod stemte Morten Andersen (V), der henholder sig til tidligere protokollat fra Økonomiudvalget den 27. juni samt Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C), der er af den holdning, at forældrenes ønske om tilbud imødekommes.

Samtidig anmoder Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) om, at sagen bringes til endelig afgørelse ved et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen.”

 

I Kommunalbestyrelsen på torsdag

 

Derfor skal sagen behandles på et ekstraordinært møde torsdag den 5. juli.

 

Sagsfremstillingen og de tre offentliggjorte bilag kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=38363&itemId=38365

27.06.12:


Oplysning til borgerne om Regnbuen

 

Her er links til referaterne fra de ekstraordinære møder i henholdsvis Familieudvalget i går og Økonomiudvalget i dag:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=38278

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=38288


Men Folkeoplysningsudvalget har da også holdt møde.

Link til mødereferatet fra dette møde:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=38305
 22.06.12:


Varm kartoffel i Familieudvalget og i Økonomiudvalget

 

Det er ikke det nordfynske kartoffellaug, der står bag, når Familieudvalget holder et ekstraordinært møde 26. juni på baggrund af en skarp indsigelse fra 6 af Økonomiudvalgets 7 medlemmer.

 

Men menuen står på rygende varm kartoffel.

 

Som Nordfynstema tidligere har fortalt, måtte Økonomiudvalget samles til et ekstraordinært møde 19. juni, fordi 6 partier/lister ønskede svar på følgende spørgsmål om etablering af en specialenhed på Bogense Skole pr. 1. august 2012:

 

1.     Hvornår, hvor og på hvilket grundlag er der foretaget en politisk beslutning vedr. specialenhed på Bogense Skole?

2.     Med hvilket politisk afsæt og under hvilke konditioner er der skabt politisk grundlag for ovennævnte tiltag?

 

Økonomiudvalget indstillede på mødet i tirsdags, at der indkaldes til et nyt ekstraordinært møde i Familieudvalget, hvori tilbud og proces behandles til politisk stillingtagen og efterfølgende ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 27. juni kl. 10.00, hvor indstillingen fra Familieudvalget skal forelægges.

Desuden blev det ført til protokols, at der skal udarbejdes en skriftlig redegørelse med afsæt i de spørgsmål, der er rejst i forbindelse med sagsfremstillingen – og at punktet er åbent.

 

Her fredag middag er der så offentliggjort en dagsorden til et ekstraordinært møde i Familieudvalget den 26. juni - og efterfølgende også til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget 27. juni.

 

På dagsordenen for Familieudvalget er der 2 punkter, der begge er lukkede.

Punkt 376 hedder ”Visitation til Regnbuen – Bogense Skole”, hvortil hører 4 bilag, der heller ikke er offentligt tilgængelige.

Punkt 377 har titlen ”Orientering” – uden bilag.

Der er også 2 lukkede punkter på dagsordenen til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget:
Punkt 953 er "Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling".

Punkt 954 hedder - som i Familieudvalget - "Visitation til Regnbuen - Bogense Skole". 
De tilhørende bilag er også her lukkede.

Menigmand har således ikke en kinamands chance for at stifte bekendtskab med det materiale, der er udarbejdet til sagen om specialafdelingen – selv om beslutningen i Økonomiudvalget var, at punktet er åbent.

 

Det kan måske skyldes, at der indgår personfølsomme oplysninger, der ikke må spredes til offentligheden.

Men det er naturligvis også en mulighed, at sagen er så betændt, at enkeltpersoner i kommunens politiske ledelse eller administration for alvor har noget i klemme.

 

Nordfynstemas redaktion vil ikke grave mere i sagen i denne fase, men vil naturligvis afvente hvad der offentliggøres i forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget på onsdag.

22.06.12:


 

Godkendelser i Kommunalbestyrelsen

 

På Kommunalbestyrelsens sidste ordinære møde inden sommerferien blev 3 ”skolesager” mere eller mindre afsluttet.

 

Den ændrede skolekørsel som følge af ny skolestruktur fik tidligere på torsdagen endnu en runde i Familieudvalget, der godkendte Administrationens indstilling og ønskede, at udvalget ultimo 2012 ved medvirken fra FynBus skal præsenteres for en evaluering af kørslen.

 

Torsdag aften gav Kommunalbestyrelsen så sin godkendelse, idet det præciseres, at merudgiften på 580.000 kr. finansieres af besparelser i forbindelse med gennemførelsen af den nu skolestruktur, hvorimod merudgiften på 1,4 mio. kroner i 2013 indarbejdes i det tekniske budgetoplæg for 2013.

 

Uden særlige bemærkninger godkendtes ansøgningen fra Krogsbølle Skole om tidlig start af undervisning i engelsk og tysk.

 

Desuden godkendte Kommunalbestyrelsen indstillingen fra Familieudvalget vedrørende 2 nye navne på fusionerede skoler.

Dog indgår det i beslutningen, at den såkaldt sproglige ukorrekthed i navnene Særslev-Hårslev Skolen og Sletten Skole skal undersøges, inden beslutningen føres ud i livet.

21.06.12:


Politisk uro om specialenhed

på Bogense Skole

 

12. juni bragte TV2 Fyn indslag om forældres store bekymringer i forbindelse med etablering af en specialenhed på Bogense Skole pr. 1. august 2012.

 

Her blev det oplyst, at 10 indskolingsbørn – heraf 3 med vidtgående handicap - skal huses i en bygning og i omgivelser, der langt fra står klar til brug.

Ligeledes efterlyste Britt Andersen, formand for Handicapstøttegruppen Nordfyn, planer for og beskrivelser af det pædagogiske arbejde, der skal finde sted.

 

I indslaget prøvede borgmester Morten Andersen (V) at berolige de bekymrede forældre, som han samme dags aften skulle have et møde med.

 

Tidligere på dagen havde der været møde i Økonomiudvalget, hvor specialenhed på Bogense Skole ikke var blevet omtalt, ligesom emnet ikke har været på bordet i Familieudvalget.

 

TV2 Fyns indslag 12. juni er nok forbigået manges opmærksomhed pga. EM i fodbold, men 6 af Økonomiudvalgets 7 medlemmer sendte til borgmester Morten Andersen (formand for Økonomiudvalget) og kommunaldirektør Morten V. Pedersen en anmodning om et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget senest 19. juni.

 

I anmodningen indgik følgende:

 

”Borgmester Morten Andersen udtaler sig til TV2 Fyn tirsdag aften den 12. juni 2012 – samme aften som der om eftermiddagen havde været Økonomiudvalgsmøde – om etablering af specialenhed på Bogense Skole med virkning fra august måned 2012.

 

Undertegnede 6 medlemmer af Økonomiudvalget ønsker en redegørelse fra borgmester Morten Andersen vedr. projektet herunder en præcis redegørelse for følgende 2 forhold:

 

1.

Hvor, hvornår og på hvilket grundlag er der foretaget en politisk beslutning vedr. specialenhed på Bogense Skole.

 

2.

Med hvilket politisk afsæt og under hvilke konditioner er der skabt økonomisk grundlag for ovennævnte tiltag.”

 

Anmodningen er underskrevet af

 

Kim Johansen, Socialdemokraterne

Steen Brydegaard, SF

Jens Otto Dalhøj, Liberal Alliance

Kim Jørgen Jensby Jørgensen, Det konservative Folkeparti

Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten

René Lundegaard, Dansk Folkeparti

 

På denne baggrund blev der 19. juni afholdt endnu et ekstraordinært morgenmøde i Økonomiudvalget med denne sag som eneste punkt på dagsordenen.

 

Af referatet fra mødet fremgår det, at sagen er blevet drøftet, og at følgende blev besluttet:

 

”Økonomiudvalget indstiller, at der indkaldes til et nyt ekstraordinært møde i Familieudvalget, hvori tilbud og proces behandles til en politisk stillingtagen og efterfølgende et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 27. juni 2012, kl. 10.00, hvori indstillingen fra Familieudvalget forelægges.

Der udarbejdes en skriftlig redegørelse med afsæt i de spørgsmål, der er rejst jf. sagsfremstillingen.

Samtidig besluttes det, at punktet er åbent”.

 

Denne sag når således ikke at blive behandlet i dag, hvor både Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen har møde – Familieudvalget med skolekørselssagen som eneste punkt på dagsordenen.

19.06.12:


Skolekørslen kastebold mellem udvalg

 

Kommunens administration havde indstillet, at merudgifterne til skolekørsel som følge af den ny skolestruktur og finansieringen skulle tages til efterretning i Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmøde 10. maj for at blive videresendt til Økonomiudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget sendte sagen videre til Familieudvalget med ønske om, at dette udvalg skulle forholde sig til den fremsendte køreplan, herunder eventuelle begrænsninger i afgangstiderne ved såkaldt lav- eller nulbelægning.

 

Familieudvalget drøftede materialet og tog det til efterretning.

 

Efter ny behandling i Teknik- og Miljøudvalget blev sagen sendt videre til Økonomiudvalget med henblik på finansieringen af merudgiften på 1,4 mio. kroner pr. år, herunder 580.000 kr. for de sidste 5 måneder i år.

 

På mødet i Økonomiudvalget samme dag sendte man så sagen tilbage til Familieudvalget for fastlæggelse af serviceniveau for skolekørsel, herunder eventuelle begrænsninger af afgangstiderne.

Økonomiudvalget pålagde Familieudvalget at afholde et ekstraordinært møde om sagen inden det kommende møde i Kommunalbestyrelsen.

 

Dette ekstraordinære møde foregår så 21. juni – samme dag som det sidste møde i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien - efter at Administrationen har udarbejdet supplerende noter til Familieudvalgets behandling af sagen.

 

Ved nærlæsning af Administrationens notater vil mange udenforstående nok tage følgende oplysninger som selvfølgeligheder her tæt på sommerferien 2012:

 

Det valgte serviceniveau er fastlagt i folkeskoleloven.

I de 2 kommende skoleår vil der være ekstra kørselsudgifter pga. elever, som bor i de hidtidige skoledistrikter ved Klinteskolen og Hørsebækskolen – og som er optaget i overbygningen på hhv. Bogense Skole og Krogsbølle Skole, uafhængigt af den ny skolestruktur.

Køreplanerne evalueres løbende, så når overgangsfasen på 2 år er udløbet, kan der sløjfes eller reduceres ruter.

Merudgiften på 1,4 mio. kroner pr. kalenderår forventes derfor at blive mindre, når den ny skolestruktur er slået helt igennem.

Administrationen nævner, at det ikke er usandsynligt, at enkelte afgange i den fremlagte køreplan kan sløjfes. Skolernes input er vægtet højt for at sikre en så gnidningsløs overgang til den ny skolestruktur som muligt.

Endelig peger Administrationen igen på, at merudgiften finansieres af det provenu, der skaffes ved gennemførelsen af den ny skolestruktur.

 

Den ekstraordinært videbegærlige læser kan studere materialet via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=38111&itemId=38113

 

Nordfynstema vil undlade at trætte læserne med en ramsaltet kommentar i lederspalten.

08.06.12:

Nyt fra Familieudvalget

 

Familieudvalget havde sit ordinære junimøde i går.

Efter link til mødereferatet og de tilhørende bilag gives der i denne artikel en kort præsentation af nogle af de behandlede sager, i enkelte tilfælde med link til konkrete bilag.

Link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=37727&tab=0#ItemId37762

 

Ny struktur på daginstitutionsområdet er under forberedelse

 

Familieudvalget ønskede, at Administrationen arbejder videre med analyser, idet det skal være udgangspunktet, at der bliver 6 distrikter.

Link: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=37727&itemId=37762  

 

Nye skolenavne og tidligere sprogundervisning

 

Familieudvalget har godkendt, at skolerne I Særslev og Hårslev tilsammen får navnet Særslev-Hårslev Skole.

Samtidig gik udvalget ind for, at den ny fælles skole i Otterup-området får navnet Sletten Skole.

 

En ansøgning fra Krogsbølle Skole om tidligere sprogundervisning i Krogsbølle og i Uggerslev blev ligeledes godkendt.

Det indebærer, at der på de to undervisningssteder gives obligatorisk undervisning i engelsk fra 1. klasse, og at der tilbydes tysk fra og med 6. klasse.

 

Familiehuset og Heldagsskolen organiseres

 

Udvalget godkendte Administrationens indstilling vedrørende organisering af Familiehuset og Heldagsskolen i Hjadstrup.

 

Skolebuskørslen dyrere

 

Som tidligere fortalt bliver skolebuskørslen på årsbasis 1,4 mio. kroner dyrere end hidtil som følge af ændringer gennem den ny skolestruktur.

Merudgiften for busdriften i dette års sidste 5 måneder bliver 580.000 kroner.

Familieudvalget tog dette til efterretning.

 

Personalestatus i forbindelse med ny skolestruktur

 

Implementeringen af den ny skolestruktur har indebåret forflyttelser og fratrædelser på personalesiden.

Administrationen havde til Familieudvalgets orientering fremlagt en status, der omfatter alle personalegrupper bortset fra skoleledere.

Link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=37739

 

25.05.12:


Nyt fra Kommunalbestyrelsen

 

På Komunalbestyrelsens møde 24. maj godkendte 15 medlemmer vedtægterne fra Støtteforeningen ved Adamsminde Børnehave.

Nordfynslisten, Radikale og Nordfynslisten stemte imod.

Vedtægterne kan læses via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=37324&itemId=37333&attachmentId=37336

 

Derimod var der enighed om frigivelse af anlægspuljer på tilsammen 3.483.000 kr., der er budgetteret til Skole-IT.

 

I Økonomiudvalget havde SF ikke kunnet støtte en udvidelse af telekørselsordningen, idet partiet ønskede generelle forbedringer af den samlede kollektive trafik.

SF stod alene med denne holdning på kommunalbestyrelsesmødet, hvor 18 medlemmer stemte for en ny telekørselsmodel, scenarie 2. (1 medlem var fraværende.)

Link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=37324&itemId=37346

16.05.12:


Resultatet af skolebestyrelsesvalg
ved
Havrehedskolen/Veflinge Skole

 

Kommunens eneste kampvalg sluttede i går.

 

Følgende 7 forældrerepræsentanter er valgt til tiltrædelse pr. 1. august 2012:

 

Pia Skov Hansen (hidtidig formand ved Havrehedskolen)

Rikke Dons

Morten Voss

 

Laila Pedersen (hidtidig formand ved Veflinge Skole)

Mie Ingeman

Bente Nicolaisen

Jury Jørgensen

16.05.12:


Indstillinger i Økonomiudvalget

 

På økonomiudvalgets møde i går blev indstillingen vedrørende bosætningsstrategi godkendt.

 

Det samme skete med forslag til ændring af telekørslen mellem Otterup, Søndersø og Bogense.

Dog kunne Steen Brydegaard /SF) ikke støtte de beskrevne scenarier – men henvisning til, at SF ønsker en generel styrkelse af den kollektive trafik.

 

Følgende politikere deltog ikke i mødet: Kim Johansen (A), Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) og René Lundegaard (O).

11.05.12:


Nyt fra Teknik- og Miljøudvalget

og fra Økonomiudvalget

 

 

Nordfynstema har tidligere præsenteret sager, der skulle behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj.

Udvalget nåede bl.a. frem til følgende:

 

Opfølgning af kommunale busruter:

Administrationens indstilling blev godkendt.

 

Ændret skolebuskørsel som følge af ny skolestruktur:

Sagen skal genbehandles, idet udvalget ønsker, at Familieudvalget forholder sig til den fremsendte køreplan, herunder eventuelle begrænsninger i afgangstiderne med lav- og nulbelægning.

 

Forslag om ændring af telekørslen mellem Otterup, Søndersø og Bogense:

Et flertal i udvalget indstiller, at scenarie 2 godkendes.

Merudgiften på 120.000 kr. på den samlede drift af teleordningen indstilles finansieret via den fremadrettede mindrebetaling til FynBus, som fremgår af pkt. 486.

Bent Olsen (SF) indstiller scenarie 1 godkendt med tilsvarende finansiering.

 

Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde 15. maj.

 

Drøftelse af udvidelse af rute 122 (Odense – Morud – Hårslev) samt rute 268 til Nordfyns Gymnasium:

Sagen skal genbehandles.

Udvalget ønsker succeskriterierne nærmere belyst med inddragelse af Morud Lokalråd og FynBus, inden sagen genbehandles.

Forhandlingsrammen fastsættes til 500.000 kr. ekskl. indtægter.

Bent Olsen (SF) ønsker mulighederne for en forbedret busdrift mellem Otterup og Vissenbjerg via gymnasiet i Søndersø nærmere belyst, herunder behov og økonomi.

En eventuel merudgift på den kommunale trafik forudsættes finansieret via den fremadrettede mindrebetaling til FynBus, som fremgår af pkt. 486.

En eventuel serviceudvidelse skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

 

Blandt de øvrige punkter på mødet var også ”Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 6 – Naturopretning af Gyldensteen Strand”.

Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde 15. maj.

 

Her skal man også være opmærksom på pkt. 920: ”Bosætningsstrategi”.

Link til punktet og dets 2 bilag:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=37049&ItemId=37099

09.05.12:

Regler for navngivning godkendt

Familieudvalget har godkendt nye regler for navngivning af kommunale skoler og daginstitutioner.

I Administrationens forslag indgik følgende formulering, som Familieudvalget dog ønskede fjernet:

"Det er Kommunalbestyrelsen, som tager initiativ til og træffer beslutning om navngivning eller ændring af navn på alle offentlige institutioner og skoler".

På mødet indstillede udvalget bl.a. også frigivelse af midler til IT på folkeskoleområdet.

05.05.12:


Rammer for navngivning af
skoler og daginstitutioner

Familieudvalget kunne på sit april-møde ikke godkende navnet "Nordfynsskolen" til Særslev Skole / Hårslev Skole, men bad Administrationen om at lave et forslag til afgrænsning af navnemuligheder.

Forslaget er udarbejdet og ligger til godkendelse på Familieudvalgets møde i næste uge.

Det indstilles, at følgende retningslinier følges:

Navnet skal kunne relateres til lokale, geografiske, kulturelle eller historiske begivenheder eller forhold.

Ved navngivning af skoler skal følgende overholdes:
- Navnet skal være unikt.
- Af navnet skal det fremgå, at der er tale om en skole eller en daginstitution.
- Navnet skal være med tilknytning til det pågældende skoledistrikt.

Inden et navn tages i brug, skal det efter drøftelse i Familieudvalget godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstillingen og notat om navngivning af institutioner kan studeres via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=36621&ItemId=36626

03.05.12:


Ny skolestruktur udløser mere skolebuskørsel

 

Når Teknik- og miljøudvalget afholder møde den 10. maj, er der på dagsordenen flere punkter, der handler om kollektiv trafik i Nordfyns Kommune.

 

Link til hele dagsordenen med bilag:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=36462&tab=0

 

Pkt. 486 har titlen ”Opfølgning af de kommunale busruter”.

Til punktet er der et bilag: Notatet ”Status kollektiv trafik i Nordfyns Kommune”.

Link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=36679

 

Kort fortalt har Nordfyns Kommune i 2011 indbetalt 1,5 mio. kroner for meget á conto til FynBus til busdrift. Beløbet tilbagebetales til Nordfyns Kommune medio 2012.

 

Tilsvarende forventes der i 2012 at blive et mindreforbrug til kollektiv trafik på 1.538.000 kr.

 

Interesserede opfordres til selv at studere bilaget.

 

Dyrere skolebuskørsel

 

I det udarbejdede notat, der er bilag til punktet, oplyses det desuden, at den ny skolestruktur vil udløse mere skolebuskørsel.

Der vil blive brug for 3 busser mere end nu, og udgifterne til kørslen vil pr. år stige med ca. 1,4 mio. kroner.

I 2012 vil merudgiften til de 5 måneders drift blive ca. 580.000 kr.

 

Notatet, der er bilag til dette punkt, giver en grundig gennemgang af de kommunale busruter.

Telekørsel og rute 122 er ikke medregnet i notatet.

 

Pkt. 487 er ”Ændret skolekørsel som følge af ny skolestruktur”.

Link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=36644&itemId=36680

 

Her lægger Administrationen op til, at sagen tages til efterretning og oversendes til Økonomiudvalget.

 

Forslag til ændret telekørsel

 

Pkt. 488 har titlen ”Forslag til ændring af telekørslen mellem Otterup, Søndersø og Bogense”.

Til punktet hører et bilag: Notatet ”Telebetjening af centerbyer af 02.05.2012”.

Her er der beskrevet 3 forskellige scenarier, der ønskes drøftet i udvalget.

Link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=36644&itemId=36681

Interesserede opfordres til selv at studere bilaget.

 

Eventuel udvidelse af rute 122

samt rute 268 til Nordfyns Gymnasium

 

Også punkt 489 er til drøftelse.

Det hedder ”Drøftelse af udvidelse af rute 122 (Odense – Morud – Hårslev) samt rute 268 til Nordfyns Gymnasium”.

I bilagene, der er udarbejdet af FynBus, analyseres forholdene omkring betjeningen og benyttelsen af rute 122 i Morud-området og mulighederne for at udvide busdriften til og fra Nordfyns Gymnasium.

 

Særligt interesserede opfordres til at nærlæse materialet via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=36644&itemId=36683

02.05.12:


Skolebestyrelsesvalg sat i gang

 

Alle stemmeberettigede forældre ved Havrehedskolen i Morud og ved Veflinge Skole kan fra i dag og frem til den 15. maj deltage i valget af forældrerepræsentanter i den ny fælles skolebestyrelse.

 

Stemmesedler og information er sendt til hvert enkelt hjem.

Mere information til forældrene kan findes via den enkelte skoles hjemmeside

Udfyldte stemmesedler lægges i kuvert og sendes eller afleveres til distriktsskolen.

 

Fra Havrehedskolens nuværende skoledistrikt er der opstillet 5 kandidater.

Fra Veflinge Skole nuværende skoledistrikt er der opstillet 4 kandidater, hvoraf 3 har barn/børn på begge afdelinger efter sommerferien.

 

Alle stemmeberettigede forældre kan stemme på indtil 4 af de opstillede kandidater.

 

De 7 kandidater, som opnår flest stemmer, bliver forældrerepræsentanter i den ny skolebestyrelse.

 

 

02.05.12:


Skolebestyrelsen i det ny 
Bogense-skoledistrikt

har konstitueret sig

 

Der blev fredsvalg i det ny Bogense-skoledistrikt, og den ny skolebestyrelse har konstitueret sig således:

 

Formand:

Morten D. Mejnholt, Æbeløgade

 

Næstformand:

Henriette Lemvig Ulnitz, Nyhave

 

Stig Lange, Lindøhoved

 

Lone Birgitte Bendorf, Vestre Engvej

 

Lars Wassmann, Oddervænget

 

Mie Engelbert Jensen, Torvet

 

Jens Lund, Smidstrupvej

 

Medarbejderrepræsentanter:

Michael Kristensen

Lise Engemand

19.04.12:


Både Heldagsskolen og Familiehuset placeres i Hjadstrup

Efter drøftelser mellem forligspartnerne omkring den ny skolestruktur vedtog Økonomiudvalget i går, at både Heldagsskolen og Familiehuset placeres på Horsebækskolen i Hjadstrup.
Anlægsarbejdet påbegyndes, når skolen er blevet lukket og tømt for inventar.
De samlede udgifter til etablering er beregnet til 3,9 mio. kroner.

17.04.12:

Placering af Familiehuset og Heldagsskolen kan afgøres i morgen

På Familieudvalgets ekstraordinære møde i går var der kun ét punkt på dagsordenen, nemlig "Placering af Familiehus".

Udvalget nåede ikke frem til en enstemmig indstilling, men besluttede at placering af Familiehuset og Heldagsskolen skal drøftes i morgen af forligsgruppen vedr. den ny skolestruktur.
Det vil ske på et møde inden mødet i Økonomiudvalget.

13.04.12:

Kampvalg i det ny Morud-Veflinge skoledistrikt

 

Det er en kendsgerning, at der bliver kampvalg om pladserne i den ny skolebestyrelse for skolerne i Morud og Veflinge.

 

Til orienterings- og opstillingsmødet den 26. marts på Havrehedskolen havde de to nuværende bestyrelsesformænd ellers lagt op til et fredsvalg med nogenlunde ligelig fordeling af pladserne i den kommende skolebestyrelse.

 

Til mødet mødte imidlertid kun 3 Morud-repræsentanter op, mens der fra Veflinge-området deltog 30.

Kun 2 af de 3 fra Morud ønskede at blive valgt.

Man reserverede en tredje plads til endnu en repræsentant fra Morud-området på opstillingslisten.

På mødet valgte Veflinge-forældrene 4 repræsentanter og en eventuel 5. for at tage høje for, at Morud-forældrene måske ikke ville gøre brug af den "ledige" plads.

 

Man har så afventet, at listen senest 10. april skulle blive komplet med endnu en Morud-repræsentant.

I modsat fald lå det altså i kortene, at Veflinge skulle repræsenteres med 5 personer, hvoraf 2 dog er forældre ved begge skoler.

 

Men ikke helt uventet er der inden fristens udløb tilmeldt 5 Morud-repræsentanter, og dermed bliver der kampvalg, der afvikles efter andre regler end hidtil ved skolebestyrelsesvalg.

 

Alle stemmeberettigede forældre i de to nuværende skoledistrikter kan i en periode fra 2. til 15. maj afgive deres stemme, idet der i modsætning til tidligere ikke stemmes på én af to lister, men ved skriftligt valg på én af de kandidater, der står på den samlede kandidatliste.

11.04.12:


”Nordfynsskolen” afvist af Familieudvalget

 

Skolebestyrelserne ved Særslev Skole og Hårslev skole har foreslået, at de to skoler får det fælles navn ”Nordfynsskolen” i forbindelse med den ny skolestruktur.

 

På Familieudvalgets møde i går blev ønsket skudt ned, idet udvalget ikke ønskede at godkende det foreslåede navn.

I stedet blev Administrationen bedt om forslag til afgrænsning af navnemuligheder for de nye skoler til fremlæggelse på Familieudvalgets næste møde.

 

Det bliver dog ikke til mandag den 16. april, hvor Familieudvalget har et ekstraordinært møde med kun et punkt på dagsordenen:

Forslag til Familiehusets fremtidige placering.

Denne sag blev nemlig udsat på gårsdagens møde, hvor udvalgsformand Mogens Christensen var fraværende.

 

Administrationens indstilling vedrørende procedurer og serviceniveau for befordring af skoleelever blev godkendt, idet Familieudvalget samtidig ønskede, at Handicaprådets anbefalinger inddrages i den daglige administration af kørselsordningen.

 

Også indstillingen vedrørende renovering af Otterup Skole blev godkendt – med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at den eksterne rådgivning også har fokus på skolens udendørsarealer.

 

Familieudvalget savnede et oplæg fra Administrationen angående ”Budget 2013 – Udmøntning af det økonomiske råderum – Familieudvalget” og behandlede derfor ikke punktet, men afventer et oplæg.


04.04.12:
Skolestartere august 2012 i private skoler

 

Under punktet ”Orientering” på dagsordenen til Familieudvalgets møde 10. april ligger der bl.a. en oversigt over indskrivninger på private skoler m.m. for børn, som starter i august 2012, og som bor i Nordfyns Kommune.

 

Emnet har fyldt noget i flere forældres overvejelser om skolevalg, da debatten om ny skolestruktur var hedest.

 

Link:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=35545


04.04.12:


Skal skolerne have nye navne?

 

Spørgsmålet er til drøftelse, når Familieudvalget samles igen den 10. april.

 

Det er overgangsbestyrelsen for den ny fælles skole for Særslev og Hårslev skoledistrikter, der anmoder Kommunalbestyrelsen om at iværksætte en navneforandring fra distrikt Særslev til navnet ”Nordfynsskolen”.

 

Administrationen indstiller, at det konkrete forslag til navngivning drøftes, idet man henviser til, at det ifølge de vedtagne principper og procedurer på området ikke er en sag, der kan løses af den daglige administrative ledelse.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, der tager initiativ og træffer beslutning om navngivning eller ændring på alle offentlige institutioner og skoler.

 

Procedurer og serviceniveau for befordring af skoleelever:

 

Administrationen har tidligere udarbejdet en beskrivelse af serviceniveau og procedurer.

På mødet 7. februar sendte Familieudvalget sagen til høring i Handicapudvalget.

Administrationen har skrevet et notat til Handicaprådets anbefalinger og indstiller nu til Familieudvalget, at den vedtagne procedure ikke ændres.

 

Renovering af Otterup Skole:


29. marts i år vedtog Kommunalbestyrelsen at frigive 10 mio. kroner til renovering af Otterup Skole.

Der er efterfølgende på Kommunalbestyrelsens anmodning udarbejdet en prioriteret liste over de ønskede forbedringer på Otterup Skole, og Administrationen indstiller nu prioriteringslisten, beskrivelsen af projektorganisering og tidsplan til drøftelse og godkendelse i Familieudvalget.

Sagsfremstillingen og tilhørende bilag kan studeres via nedenstående link.

 

Udmøntning af det økonomiske råderum – Familieudvalget:

 

Økonomiudvalget har 21. marts i år besluttet, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2013 skal skaffes et samlet økonomisk råderum på 24 mio. kroner med udgangspunkt i:

 • Struktur og strukturtilpasninger
 • Effektiviseringer
 • Eventuelle besparelser

 

På baggrund heraf ønsker Administrationen, at Familieudvalget drøfter muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 10,3 mio. kroner – af de samlede 24 mio. kroner - inden for Familieudvalgets område.

 

Forslag til Familiehusets fremtidige placering:

 

Sagen om Familiehusets fremtidige placering blev udsat på Familieudvalgets marts-møde, idet Administrationen blev bedt om at belyse anlægsudgifterne, hvis det kun er Heldagsskolen, der skal placeres på Horsebækskolen.

 

Efterfølgende har Teknik og Miljø beregnet anlægsudgifterne ved etablering af Heldagsskolen på Horsebækskolen.

Det vil koste 2.400.000 kroner.

Hvis både Heldagsskolen og Familiehuset etableres på Horsebækskolen, vil de samlede anlægsudgifter blive 3.900.000 kroner.

 

Administrationen indstiller til Familieudvalget, at Familiehuset placeres på Horsebækskolen fra efteråret 2012, således at indflytning sker samtidig med Heldagsskolen.

….

 

Link til Familieudvalgets dagsorden – med links:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=35514&tab=0#ItemId35526

30.03.12:

Ingen nordfynsk specialskole
i denne omgang

 

Jens Otto Dalhøj, Liberal Alliance, stod som forslagsstiller bag dagsordenens første punkt på dagsordenen, da Kommunalbestyrelsen havde sit marts-møde i går aftes.

 

Punktet havde titlen ”Etablering af specialskole i Nordfyns Kommune pr. 1. august 2013”.

 

Baggrunden var, at en enig kommunalbestyrelse 22. juni 2010 gik ind for etablering af en specialskole.

Jens Otto Dalhøj ønskede ”med afsæt i en positiv tilkendegivelse til forslaget, at det videre forløb overdrages Familieudvalget”.

Det blev samtidig præciseret, at der skal foreligge en procesplan inden førstebehandlingen af budgettet for 2013.

 

På mødet foreslog Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, at sagen tilbagesendes til Administrationen for en nærmere belysning af det fremtidige elevgrundlag.

 

Dette forslag blev sat til afstemning.

For forslaget stemte Dorte Schmidt Brown, René Lundegaard (DF), Jens Otto Dalhøj (I) og de 5 tilstedeværende SF´ere – i alt 8.

Imod stemte Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Radikale – i alt 16.

Helle Waagner, SF, var fraværende på mødet.  

 

Som konsekvens af afstemningens udfald valgte Jens Otto Dalhøj, at hans forslag ikke blev sat til afstemning.

 

Kun i 3 af de øvrige åbne sager på dagsordenen var der ikke fuld tilslutning til godkendelse af den foreliggende indstilling fra fagudvalg/økonomiudvalg.

 

To af disse sager var ”Etablering af børnehave på Løkkemarkskolen” og ”Plan for renovering af Otterup Skole”. Her kunne de to ny radikale medlemmer ikke tiltræde indstillingerne, men det fik ingen praktisk betydning, idet de øvrige 22 tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmer Godkendte indstillingerne.

 

Større uenighed var der til dagsordenens punkt 611: ”Forslag til økonomisk politik”.

Sagen var forinden blevet behandlet i Økonomiudvalget, hvor oplægget var blevet godkendt med nogle ændringer.

 

I Kommunalbestyrelsen kunne dette justerede forslag samle tilslutning fra Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Radikale og Liberal Alliance, i alt 17.

Men en del bemærkninger blev ført til protokols.

 

Man kan studere referatet nøjere via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=35199&ItemId=35204

29.03.12:


Også udsigt til fredsvalg i det ny Bogense-skoledistrikt

 

På orienterings- og opstillingsmødet tirsdag aften for stemmeberettigede forældre ved Kongslundskolen og Bogense Skole blev der sammensat en enkelt kandidatliste.

 

Følgende er opført på listen:

 

Stig Lange, Lindøhoved 1, Jersore

Lone Birgitte Bendorf, Vestre Engvej 101

Lars Wassmann, Oddervænget 5

Mie Engelbert Jensen, Torvet 17

Morten Dhalvad Mejnholt, Æbeløgade 8

Henriette Lemvig Ulnitz, Nyhave 2

Tove Malling Hansen, Toftevej 6

 

De 7 udgør forældrerepræsentationen i den ny fælles skolebestyrelse fra den 1. august 2012, hvis der ikke anmeldes flere kandidatlister senest 10. april.


27.03.12:


Enighed om en fælles liste til ny

skolebestyrelse i det kommende

Otterup-skoledistrikt

 

Ca. 50 stemmeberettigede forældre deltog i orienterings- og opstillingsmødet i går aftes på Otterup Skole.

 

I enighed sammensatte de fremmødte en kandidatliste.

 

Også her bliver der tale om fredsvalg, hvis der ikke anmeldes flere kandidatlister senest 10. april.

27.03.12:


Fælles liste for Krogsbølle Skole, Løkkemarkskolen og Klinteskolen

 

Der var mødt 43 stemmeberettigede forældre op til orienterings- og valgmødet på Krogsbølle Skole mandag aften.

 

De enedes i fordragelighed om en opstillingsliste, hvor Løkkemarkskolen. Klinteskolen og Krogsbølle Skole hver er repræsenteret med mindst 2 forældre pr. distrikt.

Samtidig er overbygningen og Sporvognen som ny landsbyordning på Løkkemarkafdelingen repræsenteret.

 

Kandidaterne på den opstillede liste vil være valgt ved fredsvalg, hvis der ikke kommer flere kandidatlister senest 10. april.

27.03.12:


Fredsvalg på mødet i Morud

 

Formændene for skolebestyrelserne ved Havrehedskolen og Veflinge Skolen lagde på orienterings- og opstillingsmødet i Morud i går aftes op til, at der skulle opnås et fredsvalg med ligelig fordeling af repræsentanter i bestyrelsen fra de to skoler.

 

På mødet deltog 30 forældre fra Veflinge-området og 3 fra Havrehedskolens nuværende distrikt.

 

Flere end 4 fra Veflinge var interesserede i at blive valgt, så der blev afholdt en afstemning blandt de 30 fremmødte fra Veflinge Skoles skoledistrikt.


Følgende 4 blev valgt:

Laila Pedersen (nuværende formand ved Veflinge Skole)

Mie Ingeman

Carsten Nancke

Jury Jørgensen

 

Fra Havrehedskolen er følgende valgt:

Pia Skov Hansen (Nuværende formand ved Havrehedskolen)

Rikke Dons

 

Man mangler så det 7. medlem, inden den ny skolebestyrelse er fuldt bemandet.

 

 

Flere informationer kan læses på

http://www.veflinge-sk.skoleintra.dk

23.03.12:


Nordfynsk specialskole
klar pr.1. august 2013?

I den netop offentliggjorte dagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet 29. marts er der en del "ekspeditionssager", der allerede kendes fra de seneste møder i bl.a. Familieudvalget og Økonomiudvalget.

Men det springer i øjnene, at det allerførste punkt er "Etablering af specialskole i Nordfynskommune pr. 1. august 2013". 

Punktet er ønsket sat på dagsordenen af Jens Otto Dalhøj, Liberal Alliance.
Desværre giver det offentliggjorte bilag til punktet ingen konkrete oplysninger om indholdet i forslaget - ud over overskriften.

Den vågne borger kan selvfølgelig se, at forslaget teoretisk set har en mulighed for at blive mere end en døgnflue, idet der efter Børge Nielsens optagelse i SF´s gruppe nu måske kan tegne sig et nyt 13-12-flertal, der er næsten identisk med det første smalle flertal i skolestruktursagaen. 
Situationen er opstået ved, at Børge Nielsen nu som medlem i SF-gruppen udgøre det yderste 13. mandat, som i sin tid blev mistet af den første koalision, da Mette Hjorth valgte at forlade Socialdemokraterne. 

Link til Kommunalbestyrelsens dagsorden:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=35068

22.03.12:


 

Økonomiudvalget positivt over for indstillinger

 

Nordfynstema har tidligere præsenteret nogle af de sager, der skulle behandles på Økonomiudvalgets møde 21. marts.

 

Kort fortalt kan det vedrørende overordnede økonomipunkter oplyses, at de foreløbige regnskabstal for 2011 og økonomioversigten pr. 29. februar 2012 blev taget til efterretning.

 

Vedrørende ”Budget 2013 – Udmelding af økonomisk råderum” blev indstillingen fra Direktionen godkendt med følgende bemærkninger:

 

Det økonomiske råderum (på 24,0 mio. kr., red. bem.) beskrives i et prioriteringskatalog med udgangspunkt i et korrigeret budget 2012 i nedenstående overordnede overskrifter og prioriteret rækkefølge:

 • Struktur og strukturtilpasninger
 • Effektiviseringer
 • Eventuelle besparelser

 

Økonomiudvalget indstillede, at anbefalingen fra Familieudvalget vedrørende etablering af børnehave ved Løkkemarkskolen godkendes, og at 1.475.000 kr. til projektet frigives.

 

Desuden indstillede Økonomiudvalget, at der til renovering af Otterup Skole frigives et rådighedsbeløb på 10. mio. kroner.

Beløbet finansieres af den resterende anlægsreserve med 2.525.000 kroner og et likviditetstræk på 7.475.000 kr.

Likviditetstrækket finansieres ved, at der frigives 5 mio. kroner af de deponerede kvalitetsfondsmidler pr. 31. december 2011 samt et kassetræk på 2.475.000 kroner.

 

Desuden tilsluttede Økonomiudvalget sig indstillingerne vedrørende forlængelse af indkøbs- og anlægsstop på skole- og daginstitutionsområdet og principper for fordeling af skolernes opsparede over- og underskud i forbindelse med ny skolestruktur.

20.03.12:


Valg til nye skolebestyrelser

 

Som den eneste i Nordfyns Kommune fortsætter skolebestyrelsen ved Søndersøskolen uændret til og med den 31. juli 2014.

 

Kommunens øvrige folkeskoler er omfattet af ændringer i skolestrukturen og indgår i større skoledistrikter.

 

Det gælder:

Bogense distrikt, hvor tidligere Bogense og Kongslund sammenlægges

Særslev distrikt, hvor tidligere Særslev og Hårslev sammenlægges

Havrehed distrikt, hvor tidligere Havrehed og Veflinge sammenlægges

Otterup distrikt, hvor tidligere Otterup, Horsebæk, Nordvest og Skovløkke sammenlægges

Krogsbølle distrikt, hvor tidligere Krogsbølle, Klinte og Løkkemark sammenlægges

 

I disse distrikter afholdes der valg til ny skolebestyrelse, der tiltræder 1. august i år og fungerer til og med 31. juli 2014.

 

Alle stemme- og valgberettigede forældre har nu haft mulighed for at kontrollere, om de er korrekt optaget på distriktets valgliste.

 

Alle, der er optaget på distriktets liste, indkaldes af skolen til et valgmøde, hvor der orienteres om de gældende regler for valget og gives mulighed for opstilling af kandidater, evt. på mere end én liste.

 

Sidste frist for anmeldelse af kandidater til valget er 10. dag efter det afholdte orienteringsmøde.

 

Møderne afholdes således:

Bogense Skole tirsdag den 27. marts kl. 19.00

Havrehedskolen mandag den 26. marts kl. 19.00

Krogsbølle Skole mandag den 26. marts kl. 19.00

Otterup Skole mandag den 26. marts kl. 19.00

Særslev Skole mandag den 26. marts kl. 19.00

 

Hvis der i et distrikt er opstillet mere end én kandidatliste, afholdes kampvalg ved brevafstemning i perioden 2. maj – 15. maj 2012.

Sidste frist for aflevering af stemmer er den 15. maj kl. 12.00.

16.03.12:


Kommunens økonomi markant forbedret i 2011

 

Når Økonomiudvalget samles til næste møde på onsdag, skal man drøfte flere af de sager, som Familieudvalget senest har behandlet - med relationer til den ny skolestruktur.

En undtagelse er dog spørgsmålet om Familiehusets eventuelle placering sammen med Heldagsskolen på Horsebækskolen, idet Familieudvalget har ønsket en ny beregning fra Administrationen af etablering af Heldagsskolen samlet i Hjadstrup, men uden plavering af Familiehuset dér.

 

Ellers vil interessen nok mest samle sig om de foreløbige regnskabstal for 2011, om en økonomioversigt pr. 29. februar 2012 og om udmelding af økonomisk råderum for budgettet for 2013.

 

Der foreligger en foreløbig opgørelse over kommunens indtægter og udgifter i 2011.

Ifølge den er de likvide midler vokset med 21,4 mio. kroner i 2011.

 

Den skattefinansierede drift har givet et overskud på 90,3 mio. kroner mod 30,8 mio. kroner i det oprindelige budget.

 

Flere forhold har bidraget til det:

 

I forbindelse med budgetopfølgningerne har det været muligt at opskrive reserverne fra 5,4 mio. kroner til 17,7 mio. kroner.

 

Der har været en besparelse på 3,6 mio. kroner på udgifterne til vintertjeneste og vejafvandingsbidrag.

 

Budgetoverførslerne fra driften er steget med 18,6 mio. kroner.

 

I resultatet indgår ubenyttede kvalitetsfondsmidler på 3,9 mio. kroner, men disse midler er deponeret. Der forventes en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud på 1,8 mio. kroner.

 

Der er en mindreudgift på 3,4 mio. kroner på hensættelser til arbejdsskadeforsikringer, der ikke har været afholdt som udgift.

 

På børn- og ungeområdet blev forbruget 3,5 mio. kroner mindre end budgetteret

 

Arbejdsmarkedsområdet har haft mindreudgifter ud over de budgetterede reserver på 4,4 mio. kroner.

 

Anlægsudgifterne har været noget lavere end budgetteret.

 

Nordfyns Kommunes økonomioversigt pr. 29. februar 2012 kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=34799

 

Allerede nu forberedes arbejdet med at få kommunens budget for 2013 på plads.

Direktionen indstiller, at der beskrives prioriteringsmuligheder for at skaffe et økonomisk råderum på 24 mio. kroner i 2013.

Derfor skal de enkelte fagudvalg arbejde på at bidrage til dette råderum med følgende beløbsstørrelser i budgettet for 2013:

 

Økonomiudvalget: 3,7 mio. kroner

Arbejdsmarkedsudvalget 0,1 mio. kroner

Sundheds-, Kultur – og Fritidsudvalget 1,0 mio. kroner

Erhvervs- og udviklingsudvalget 0,1 mio. kroner

Familieudvalget 10,3 mio. kroner

Socialudvalget 7,4 mio. kroner

Teknik- og miljøudvalget 1,4 mio. kroner

 

Som det ses, skal Familieudvalget levere tæt på halvdelen af de samlede besparelser.

Så der vil fortsat være fokus på udviklingen inden for dagtilbuds- og skoleområdet.

 

 

14.03.12:

Fra Familieudvalgets møde 13. marts

 

Tidligere er der her på nyhedssiden præsenteret udvalgte punkter fra Familieudvalgets dagsorden til mødet i går.

 

Familieudvalget har bl.a. besluttet:

 

Vedr. forlængelse af indkøbs- og anlægsstop på skole- og daginstitutionsområdet:

Godkendt.

 

Vedr. etablering af børnehave på Løkkemarkskolen:

Udvalget ønsker børnehaven etableret i det nuværende bibliotek og natur og teknik og søger frigivelse af 1.475.000 kr.

 

Vedr. plan for renovering af Otterup Skole:

Udvalget anmoder Administrationen om et konkret projekt inden for en ramme på 5 mio. kroner samt tilsvarende fra kvalitetsfonden. Disse søges frigivet.

Udvalget se gerne pædagogiske moderniseringsprojekter fremmet.

 

Vedr. forslag til Familiehusets fremtidige placering:

Sagen udsættes, idet Administrationen anmodes om at beregne anlægsudgifterne, hvis det alene er Heldagsskolen, der placeres på Horsebækskolen.

 

Vedr. principper for fordeling af skolernes opsparede over- og underskud i forbindelse med ny skolestruktur:

Indstillingen godkendt.

 

Vedr. skolebestyrelser ved samdrevne institutioner:

Indstillingen godkendt.

 

12.03.12:


Løsningsforslag vedrørende skolebestyrelser ved samdrevne institutioner

 

Nordfyns Kommune har fået svar på ansøgning til Indenrigs- og Økonomiministeriet om dispensation til at overflytte den samdrevne institution Sporvognen til Løkkemarkskolen og til at videreføre samdriften mellem institutionen Skovtroldene og Skovløkkeskolen.

Ministeriet har svaret, at det er muligt uden brug af ”udfordringsretten”.

 

Herefter har Familieudvalget sendt forslag om overflytning og videreførelse i høring i de berørte bestyrelser og samtidig sendt et forslag om udvidelse af skolebestyrelserne i distrikt Krogsbølle og distrikt Otterup i høring

 

Der er til Familieudvalgets møde 13. marts en tillægsdagsorden med to punkter.

Det ene vedrører de nævnte forhold.

 

Administrationen indstiller følgende:

Sporvognen overflyttes til Løkkemarkskolen, og der etableres samdrift mellem dagtilbud og skole.

Desuden videreføres Skovtroldene og Skovløkkeskolen som samdrevne institutioner.

 

I konsekvens af dette indstilles det, at skolebestyrelsen i distrikt Krogsbølle sammensættes således:

 

8 forældre til elever indskrevet på folkeskoleafdelingerne i distrikt Krogsbølle.

1 forælder til barn indskrevet i dagtilbuddet Sporvognen.

3 medlemmer valgt af og blandt alle medarbejderne ved folkeskoleafdelingerne i distrikt Krogsbølle.

2 elever valgt af og blandt alle elever indskrevet på folkeskoleafdelingerne i distrikt Krogsbølle.

 

Alle forældre til elever indskrevet på folkeskolerne i distrikt Krogsbølle samt forældre til børn indskrevet i dagtilbuddet Sporvognen har valgret til de 9 forældrepladser i bestyrelsen.

 

Det indstilles desuden, at skolebestyrelsen i distrikt Otterup sammensættes således:

 

8 forældre til elever indskrevet på folkeskoleafdelingerne i distrikt Otterup, heraf 1 forælder til elev indskrevet på specialklasseafdelingen på Otterup Skole.

1 forælder til barn indskrevet i dagtilbuddet Skovtroldene.

3 medlemmer valgt af og blandt alle medarbejderne ved folkeskoleafdelingerne i distrikt Otterup.

1 medlem valgt af og blandt medarbejderne ved dagtilbuddet Skovtroldene.

2 elever valgt af og blandt alle elever indskrevet på folkeskolerne i distrikt Otterup.

 

Alle forældre til elever indskrevet på folkeskolerne i distrikt Otterup samt forældre til børn indskrevet i dagtilbuddet Skovtroldene har valgret til de 9 forældrepladser i bestyrelsen.


12.03.12:

 

Mulig placering af Familiehuset

sammen med Heldagsskolen

 

I den politiske aftale om den ny skolestruktur indgår det, at Heldagsskolens 2 nuværende afdelinger samles på Horsebækskolen, og at man skal undersøge muligheden for også at placere Familiehuset dér.

 

En arbejdsgruppe med repræsentation fra Heldagsskolen, Familiehuset, Børn og Unge, Teknik og Miljø og Direktionen har beskrevet ønsker og behov for lokaleudnyttelse ud fra de pædagogiske opgaver og kerneydelser, der i dag varetages hos Familiehuset og hos Heldagsskolen.

 

Teknik og miljø har lavet et overslag over udgifter til istandsættelse af lokalerne på Horsebækskolen. Det anslås, at projektet vil koste 3.900.00 kr. excl. moms.

Heri er ikke medregnet udgifter til legeplads og inventar.

 

Det vurderes, at bygningen, hvor SFO holder til, vil være velegnet som Familiehus.

 

Det anbefales, at en eventuel flytning af Familiehuset til Horsebækskolen sker samtidig med, at Heldagsskolen flytter ind.

Teknik og Miljø beder om, at de politiske beslutninger er truffet inden udgangen af marts måned, og at lokalerne på Horsebækskolen er rømmet inden udgangen af juni måned.

I så fald vil Heldagsskolen og Familiehuset kunne flytte ind omkring 1. november i år.

 

Administrationen har noteret sig, at lokale foreninger fortsat har brug for at kunne benytte lokaler på Horsebækskolen. Den del af sagen forelægges Sundheds.-, Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Hvis politikerne følger Administrationens indstilling, vil de bygninger, som Heldagsskolen og Familiehuset bruger i dag, kunne frasælges eller anvendes til andre formål.

Det gælder Horsebækvej 101 i Hjadstrup, Skolegade 14 i Otterup og Mejerivej 8 i Søndersø. Fra sidstnævnte matrikel skal der dog nok overdrages P-areal til Mælkevejens Børnehave.

 

Familieudvalget behandler sagen på sit møde 13. marts.

 

Flere detaljer kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=34357&itemId=34377

11.03.12:


 

Skolernes over- og underskud

 

 

Økonomi bliver et gennemgående tema på Familieudvalgets møde på tirsdag.

Det handler ikke udelukkende om renovering af Otterup Skole og om etablering af børnehave ved Løkkemarkskolen.

 

På grund af overgangen til en ny skolestruktur skal Familieudvalget også tage stilling til, hvordan skolernes opsparede over- og underskud fra 2011 skal fordeles.

 

Administrationen har opstillet 5 forskellige modeller, som politikerne bedes om at tage stilling til, idet det dog anbefales, at man vælger at lade de nuværende skolers opsparede over- og underskud overføre uændret til den ny distriktsskole – og at samme princip anvendes for de nuværende skolers over- og underskud fra driften af de første 7 måneder i 2012.

 

Samlet overfører kommunens skoler et overskud på kr. 5.240.000 fra 2011.

Pengene fordeles på denne måde, hvis Forvaltningens forslag vedtages:

 

Bogense Distriktsskole     +    997.000

Særslev Distriktsskole      +    934.000

Havrehed Distriktsskole      309.000 *)

Søndersø Distriktsskole    + 1.192.000

Krogsbølle Distriktsskole + 1.476.000

Otterup Distriktsskole      +    950.000

 

*) Havrehedskolen overfører et underskud på 435.000 kr. og Veflinge Skole et overskud på

126.000 kr.

 

Administrationen har følgende bemærkninger til anbefalingen af denne model:

 

Den vil tilgodese tilbagemeldingerne fra skolerne om, at der i fordelingsprincipperne bliver taget højde for de opsparinger, de nuværende enkelte skoler måtte have foretaget til eksempelvis anskaffelser, ind- og udvendig vedligeholdelse, udgifter relateret til enkeltelever mv.

 

Søndersøskolen, der ikke er omfattet af ændringer i skolestrukturen, berøres ikke af denne løsning.

 

Skolelederne for de ny distriktsskoler overtager ikke et samlet underskud, som de ikke tidligere har haft indflydelse på.

 

Budgetoverførslen vil først være til rådighed for de ny distriktsskoler fra 1. august 2012.03.11 Dog vil de respektive skoleledere for de 6 ny distriktsskoler i samråd med skole- og dagtilbudschefen have mulighed for at disponere over budgetoverførslen, hvis der er behov for særlige investeringer, der med fordel kan foretages inden det ny skoleårs start.

 

Hele materialet kan studeres via dette link:    
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=34357&itemId=34381

 

Også andre punkter end de nævnte indeholder noget om økonomi inden for Familieudvalgets område.

 

Det gælder:

 • Opfølgning på årsrapporter 2011 – skoler og dagtilbud
 • Forlængelse af indkøbs- og anlægsstop på skole- og daginstitutionsområdet
 • Udmøntning af budgetaftalen for 2012-2015 vedrørende Familieudvalgets områder
 • Forslag til Familiehusets fremtidige placering

Sidstnævnte præsenteres i en artikel her på Nyhedssiden i morgen.

 

 

 

10.03.12:


Omfattende renovering af Otterup Skole på dagsordenen

På Kommunalbestyrelsens møde 26. januar, hvor den ny skolestruktur blev vedtaget, blev det også besluttet, at en større og tiltrængt renovering og modernisering af Otterup Skole skal sættes i gang.

På Familieudvalgets møde på tirsdag skal man videre i sagen.

Teknik og Miljø, Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Nordfyns Kommune og Otterup Skole har i fællesskab lavet et katalog over ønsker til indvendig og udvendig renovering af skolen.

De tre parter anbefaler i fællesskab projekter, der tilsammen vil koste 14.008.500 kr.
Teknik og Miljø er gået lidt længere med forslag, der vil udløse udgifter på 15.900.500 kr.
Skole- og Dagtilbudsafdelingens indstilling vil kræve en investering på 18.793.500 kr.
Hvis alle foreslåede projekter skal føres ud i livet, vil det koste 20.600.000 i 2012-kroner - uden moms.

Administrationen indstiller til Familieudvalget, at der politisk fastlægges en anlægsramme, og at beløbet frigives.
I den forbindelse ønsker man en drøftelse af forslag til finansieringen.

Det er desuden Administrationens indstilling, at prioriteringerne inden for den samlede ramme overlades til skolen i samarbejde med Teknik og Miljø og Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Sagsfremstillingen og de tilhørende bilag kan studeres via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=34357&ItemId=34373 

10.03.12:


 

 

Indvendinger imod konkret forslag til etablering af børnehave ved Løkkemarkskolen

 

 

På tirsdag skal Familieudvalget blandt andet træffe beslutning om børnehave ved Løkkemarkskolen.

Den principielle side af sagen er på plads, idet der ligger en politisk indstilling til, at der etableres en børnehave i samdrift med løkkemarkskolen og med en kapacitet på maximum 20 børn.

Undervisningsministeriet har desuden givet grønt lys til landsbyordning ved Løkkemarkskolen.

 

Problemet er, at skolen, skoleledelsen og den fælles skolebestyrelse ikke kan anbefale det projektudkast, der er udarbejdet af Teknik og Miljø.

 

Teknik og Miljøs forslag

 

Det forudsættes, at Løkkemarkskolens nordvestlige del indrettes til børnehave, og at resten af bygningskomplekset bevares som skole.

Der skal etableres udendørs legeplads, men ikke flere parkeringspladser.

 

Børnehavens areal udgør 100 kvadratmeter inkl. toiletter og garderobe, og det forudsættes, at børnehavens personale deler personalefaciliteter med skolens personale.

Der etableres ventilation og laves akustikregulering.

 

Teknik og Miljø forventer, at børnehaven vil kunne bruge lokalerne fra omkring den 15. september, men det forudsætter, at beslutning om igangsættelse af arbejdet og frigivelse af. Kr. 1.475.000 frigives inden udgangen af denne måned, idet der forventes en byggeperiode på ca. 5 måneder.

 

I forbindelse med indflytning vil børnehaven ved Klinteskolen stå tom og kunne frasælges eller bruges til andet formål.

 

Indvendinger

 

Lokalt er der tilfredshed med beslutningen om at etablere landsbyordning med plads til 20 børn.

 

Men der er mange indvendinger imod Teknik og Miljøs forslag:

 

Der er for få kvadratmeter, og legepladsen placeres ikke i nær tilknytning til lokalerne.

Desuden finder man bl.a., at placeringen tæt op ad skolens samlings- og frikvarterområde langt fra er optimal, og der peges på, at en kogeø i ét af lokalerne udgør en sikkerhedsrisiko for børnene og forringer mulighederne for god udnyttelse af lokalet.

Dertil kommer bekymringer omkring forstyrret undervisning, når der afleveres børn i børnehaven og ved børnenes færdsel ind og ud fra børnehaven.

 

Desuden mener man, at placeringen direkte op til skolens område medvirker til et højt støjniveau for børnehavebørn, som skal sove midt på dagen.

 

Administrationens indstilling

 

Det er administrationens indstilling til Familieudvalget, at det besluttes, om der skal arbejdes videre med det projekt, som Teknik og Miljø har foreslået – eller om der skal arbejdes med et andet projekt, der i højere grad imødekommer skolens ønsker.

 

Desuden indstiller Administrationen, at beløbet pr kr. 1.475.000 frigives, hvis der skal arbejdes videre med det foreslåede projektudkast.


09.03.12:


Interessante sager i Familieudvalget

 

Familieudvalget afholder sit næste møde tirsdag den 13. marts og har en dagsorden med flere interessante punkter, hvoraf nogle direkte eller indirekte har relation til den ny skolestruktur.

 

Via nedenstående link kan man se dagsordenen og nærlæse sagsfremstillingen og bilagene til de enkelte punkter. Dog er de 5 sidste punkter lukkede.

 

Nordfynstema vil over de næste dage præsentere enkelte udvalgte sager fra dagsordenen.

 

Link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=34357

08.03.12:

Fokus på ungeindsatsen
i Nordfyns Kommune

Arbejdsmarkedsudvalget og Familieudvalget havde i går fælles temamøde om ungeindsatsen i Nordfyns Kommune og holder nyt møde om emnet , inden budgettet for 2013 skal vedtages.

Diverse projekter blev gennemgået og drøftet i går.
Bilagene kan studeres via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=34224&itemId=34226

03.03.12:


Landsbyordninger imødekommet

af Undervisningsministeriet

 

Nordfyns Kommunes ansøgninger om fortsættelse af landsbyordninger i forbindelse med den ny skolestruktur har båret frugt.

 

Det gælder for ordningen ved Skovløkkeskolen og også for Løkkemarkskolen, som Børnehaven Sporvognen i Nørreby flyttes til, når Klinteskolen lukkes.

 

Fremtidig kapacitet i landsbyordning ved Løkkemarkskolen blev drøftet og vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i torsdags, hvor en kraftig indsigelse fra forældre ved Dalskovreden i Roerslev ikke fik afgørende betydning.

 

Nordfyns Kommune må oprette landsbyordninger både hvor skolen er selvstændig, og hvor den er en afdeling. Dog må der højst være indskrevet 150 børn på skolen.

 

Administrationen skal nu i gang med at undersøge, om det også kan lade sig gøre at lave landsbyordninger i Hårslev og i Veflinge.

 

Da det første politiske 13-flertal rådede i skolestrukturføljetonen, blev der lavet beregninger på, hvad det ville koste at oprette landsbyordninger og en ny specialskole i kommunen.

 

Dengang landede man på en samlet etableringsudgift på ca. 44 mio. kroner, hvilket nok var uventet for de fleste i Kommunalbestyrelsen og blev medvirkende årsag til, at udspillet ikke holdt vand i det videre forløb.

Landsbyordningerne indebar i disse beregninger, at de pågældende børnehaver fysisk skulle flyttes til den lokale skoles matrikel.

 

Nu skal det vise sig, hvad Undervisningsministeriets svar giver mulighed for ud over tilladelserne ved Løkkemark og Skovløkken.


02.03.12:

 

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingerne

 

 

På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde manglede man Børge Nielsen (løsgænger), Mads Hintze Dinesen (SF) og Tessa Gjødesen (V).

 

Handleplanen for befordringsområdet blev godkendt.

 

Administrationens indstilling til opstart af førskolegrupper 2012 blev ligeledes godkendt.

 

De to radikale, Mette Hjorth og Ingmar Madsen, kunne ikke tiltræde indstillingerne til punkterne ”Anvendelse af pulje til uhensigtsmæssige klassedannelser” og ”Fremtidig kapacitet i landsbyordning ved Løkkemarkskolen”.

Men de øvrige fremmødte kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for indstillingerne, der dermed er godkendt.

 

Sagerne er tidligere beskrevet her på Nyhedssiden.


01.03.12:


Temamøde om ungeindsatsen i Nordfyns Kommune

Onsdag den 7. marts afholder Arbejdsmarkedsudvalget og Familieudvalget fælles temadrøftelse om indsatsen for unge i kommunen.

Baggrunden er den nationale målsætning om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er et ansvar, som de to udvalg er fælles om at skulle varetage.

Temadrøftelsen vil ske efter en samlet orientering og status udarbejdet af kommunens administration.

27.02.12:


Se klasser og elevtal i skoleåret 2012/2013

På Nordfynstema er der i dag oprettet en ny underside med faneblad-titel "Elevtal august 2012".

Der vises en oversigt over klasser og elevtal ved folkeskolerne i Nordfyns Kommune i skoleåret 2012/2012 opgjort efter den justerende indskrivning i februar 2012.


26.02.12:


Mere udvikling i Veflinge med lokalråd

 

Engagerede og kreative indsatser for at bevare den lokale skole videreføres nu med stiftelse af et lokalråd i Veflinge.

 

Ved præsentationen af Veflinge-filmen i det lokale forsamlingshus 30. november 2011 var der bred tilslutning til, at Veflinge-området skulle have et lokalråd – uanset hvilken skæbne politikerne ville give Veflinge Skole.

 

Et arbejdsudvalg har lavet forslag til vedtægter for Veflinge Lokalråd og har planlagt den stiftende generalforsamling, der helt naturligt finder sted i Veflinge Skoles fællesrum torsdag den 8. marts kl. 19.00.

 

Dagsorden og forslaget til vedtægter kan hentes på www.veflinge.dk og – på tryk – i Dagli´ Brugsen i Veflinge.

 

Veflinge-filmen kan ses via link fra underside på Nordfynstema eller købes for 25 kr. i Dagli´ Brugsen i Veflinge.

25.02.12:


Kørsel til og fra specialskole m.m.

 

I sommeren 2011 kunne kommunens ledelse med tilfredshed konstatere, at et offentligt udbud af nogle af kommunens kørselsopgaver gav en årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kroner.

Taxa Fyn overtog dermed kørslen af nordfynske børn til og fra specialskoler, -børnehaver og SFO´er i Odense-området.

 

Glæden blev dog kort, for senere på året blev man i Økonomiudvalget præsenteret for behovet for en tillægsbevilling på 2.439.000 kr. på grund af ”ændrede driftsforudsætninger”.

 

Den store merudgift lå i kørslen af børn til og fra specialskole m.m. i Middelfart Kommune.

 

Efterfølgende har der været et betydeligt arbejde med at udrede årsagerne til de uventet store merudgifter, bl.a. ved dialog med Middelfart Kommune.

Der er lagt mange arbejdstimer i udredningen i Nordfyns Kommunes administration, og sagen har været drøftet med politikerne i flere omgange, bl.a. i Økonomiudvalget 7. december 2011 og 4. januar i år.

 

Det første punkt på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet på torsdag har titlen ”Genoptagelse af sag: Handleplan for befordringsområdet”.

 

Til sidst i denne artikel er der link til sagsfremstillingen.  

 

Kørsel til og fra Skrillingeskolen sker på grundlag af en kontrakt med Middelfart Kommune.

Nordfyns Kommune har opsagt denne kontrakt med udløb i sommeren 2012.

Samtidig har Nordfyns Kommune skærpet kontrollen med indberetning om den del af kørslen, der ikke er kontraktstyret.

 

Der skal foretages et udbud af kørslen, for at der kan indgås nye kontrakter.

 

Direktionen i Nordfyns Kommune vurderer, at vil være mest hensigtsmæssigt at placere udbud og planlægning af kørsel hos FynBus, så kommunen ikke deltager i yderligere udbud af kørsel gennem Fællesindkøbet.

 

Baggrunden for Direktionens vurdering er følgende:

 • Kørsel til specialtilbud internt i kommunen og til Skrillingeskolen har for ringe volumen til, at det er økonomisk forsvarligt at oprette eget kørselskontor, hvis der samtidig skal ydes en rimelig service til brugerne.
 • Der er en åbenlys synergi ved at samle koordinering og planlægning af kørsel på tværs af ordninger og på tværs af kommunegrænser.
 • Modellen er ressourcemæssigt mindst krævende for kommunen.

 

Direktionen bemærker desuden, at FynBus er et kommunalt ejet selskab, som ”således alene varetager kommunernes interesser i forhold til udbud og planlægning af kørslen”.

 

Økonomiudvalget godkendte indstillingen på sit møde 15. februar, og det må forventes, at Kommunalbestyrelsen gør der samme på torsdag.

 

Redaktionel bemærkning:

I valgkampen i 2009 var der bred enighed om, at de voldsomme kørselsudgifter til transport til og fra specialskoler m.m. skulle reduceres kraftigt, når det blev muligt ved kontraktudløb.

Ligeledes var der i begyndelsen af de politiske tovtrækkerier om en ny skolestruktur et udbredt ønske om oprettelse af kommunens egen specialskole.

Det er fortsat et af de politiske hængepartier.

 

 

Link til sagsfremstillingen:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=33878&itemId=33880


Vælg bilaget "Notat om udbudsform - Kørselsanalyse 2011. 

24.02.12:


Skolestrukturpunkter på

Kommunalbestyrelsens dagsorden

 

3 af punkterne på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet på torsdag på Bogense Rådhus

vedrører på forskellig måde den ny skolestruktur i Nordfyns Kommune.

 

Alle tre sager har tidligere på måneden været behandlet i Familieudvalget og i Økonomiudvalget.

Sidstnævnte anbefaler, at indstillingerne fra Familieudvalget godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

De 3 sager er:

Punkt 600. Anvendelse af puljen til uhensigtsmæssige klassedannelser.

Punkt 601. Opstart af førskolegrupper foråret 2012.

Punkt. 602. Fremtidig kapacitet i landsbyordning ved Løkkemarkskolen.

 

Nordfynstemas tidligere præsentationer af sagerne kan læses længere nede på Nyhedssiden under datoerne 9. februar, 5. februar, 4. februar og 3. februar.

 

Kommunalbestyrelsens dagsorden med bilag kan studeres via dette link:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=33878

 

Nordfynstema bringer i morgen her på Nyhedssiden en præsentation af endnu en vigtig sag med tilknytning til skoleområdet.

 

14.02.12:


Orientering om ekstraordinært skolebestyrelsesvalg

Nordfyns Kommunes orientering kan læses via dette link:
http://www.nordfynskommune.dk/page.asp?objectid=18142&zcs=2

12.01.12:


Borgermøde på
Hårslev Skole

Skolebestyrelsen ved Hårslev skole inviterer til borgermøde på skolen mandag aften den 13. februar kl. 19.

Både den nuværende og den ny skoleledelse vil være til stede, og Mogens Christensen (V), formand for Familieudvalget, vil orientere om den ny skolestruktur og dens konsekvenser for Hårslev-området, hvor skolen bliver satellitskole administreret fra Særslev Skole.

Skolebestyrelsesformanden håber på fortsat lokal opbakning og aktivitet, så området kan være attraktivt og sikre et solidt underlag for den lokale skole i mange år.

09.02.12:


Familieudvalget indstiller ....

 

På Nordfynstemas nyhedsside blev der i dagene 2. – 6. februar præsenteret sager, der skulle behandles i Familieudvalget 7. februar.

 

Her gives i kort form et overblik over Familieudvalgets indstilling til de enkelte punkter.

 

Procedurer og serviceniveau for befordring af skoleelever:


Udvalget godkender proceduren med følgende ændringer:

På det almene område:

Afstanden til opsamlingssted fastsættes til max. 1.000 m for elever fra 0. – 6. klasse og til max. 2.000 m for elever fra 7. – 10. klasse.

Formuleringen om, at man ikke kan forvente, at det er den samme chauffør, der kører – udgår.

Afsnittet vedr. god forvaltningsskik udgår.

For elever til specialtilbud: Ingen ændringer.

Oversendes til høring i Handicaprådet.

 

Forslag om køb af KMD rapport med henblik på skærpet indsats over for nomadefamilier:


Indstillingen godkendt.

 

Anvendelse af puljen til uhensigtsmæssige klassedannelser:


Det indstilles, at der gives mulighed for at opretholde den eksisterende klassedannelse.

Det indstilles desuden, at der åbnes for princippet for, at forældreønsker lægges til grund for klassedannelsen for kommende 0. klasse, og distriktet tilføres ressourcer hertil.

Proceduren med breve til forældrene iværksættes.

 

Opstart af førskolegrupper foråret 2012:


Det indstilles, at førskolegruppen fra Klinte Skole starter på Løkkemarkskolen og førskolegruppen fra Horsebækskolen starter på Otterup Skole.

 

Fremtidig kapacitet i Landsbyordning ved Løkkemarkskolen:


Det indstilles, at der arbejdes med en landsbyordning på Løkkemarkskolen til max. 20 børn.

Konkret projekt udarbejdes.

 

Ansøgning om videreførelse af landsbyordninger:


Det indstilles, at den reviderede ansøgning fremsendes til ministeriet.

06.02.12:


Procedurer og serviceniveau

for kørsel af skoleelever

 

Nordfyns Kommunes administration har til Familieudvalgets møde i morgen fremlagt et materiale, der beskriver de fremtidige procedurer og serviceniveauet ved befordring af skoleelever.

 

Man indstiller, at Familieudvalget godkender materialet, der er nødvendigt af hensyn til den kommende administration af kørslen, hensynet til borgernes ret til et tydeligt beskrevet serviceniveau og til styring af budgettet.

 

Den hidtidige praksis har været administration på grundlag af folkeskolelovens bestemmelser.

Den fremlagte beskrivelse er mere omfattende og kan studeres via dette link:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=33290  

 

 

 

 

05.02.12:


Førskolegruppers start
på bordet igen

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at de børn, som skal begynde i børnehaveklasse i august i år, starter i førskolegruppe på den nuværende distriktsskole, uanset hvilken status skolen har efter sommerferien.

 

På foranledning af Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, har sagen efterfølgende været taget op igen i Familieudvalget, som bad Skole- og Dagtilbudsafdelingen om vurdere mulighederne for, at børn fra Klinteskolens distrikt og børn fra Horsebækskolens distrikt samlet starter i førskolegrupper på henholdsvis Løkkemarkskolen og Otterup Skole.

 

Administrationen har på den baggrund og efter forespørgsler i Ministeriet for Børn og Undervisning indstillet 2 muligheder til beslutning i Familieudvalget:

 

Første mulighed er, at man fastholder den beslutning, Kommunalbestyrelsen allerede har truffet, så førskolebørn ved Klinteskolen og ved Horsebækskolen starter i gruppe på den lokale skole, selv om den lukkes til sommer.

 

Anden mulighed er, at der laves klassedannelse medio februar for kommende 0. årgang i distrikterne Krogsbølle og Otterup, og at førskolegrupperne så kan starte på de respektive skoleafdelinger.

 

Forvaltningen har ønsket at tage højde for, at der hos alle forældre til elever i kommunens kommende 0. årgang kan skabes en forventning om at blive behandlet på lige fod med børnene fra Klint og Horsebæk.

 

Ministeriet har i sit svar fastslået, at klassedannelse under alle omstændigheder er en del af skolelederens kompetence, og at skolelederne for de nye skoler godt kan udøve denne kompetence, selv om der ikke findes principper for klassedannelsen.

 

Ministeriet tilføjer den mulighed, at skolelederne orienterer og/eller går i dialog med de nuværende bestyrelser i stordistriktet om grundlaget for de trufne beslutninger.

Ministeriet understreger, at dette ikke er et juridisk krav.

 

Endvidere oplyser ministeriet, at en kommunalbestyrelse ikke kan træde i skolebestyrelsens sted og udarbejde principper.

 

Forvaltningen konkluderer, at så snart skolelederne ved de nye skoler er udpeget - og det er de (redaktionens bemærkning) – så kan en klassedannelse besluttes, og alle elever kan placeres i de førskolegrupper, der knyttes til deres fremtidige skole.

 

Det er Forvaltningens vurdering, at sådan en proces kan gennemføres inden udgangen af februar og træde i kraft fra 1. marts i år.

I den sammenhæng skal det erindres, at 15. februar er sat som sidste frist for endelig besked fra forældre, som ved indskrivningen i december 2011 har valgt en anden skole end den nuværende distriktsskole.

 

I redegørelsen anbefaler Skole- og Dagtilbudsafdelingen, at de børn, som er visiteret til vidtgående specialpædagogiske tilbud, forbliver i deres respektive børnehaver frem til skolestarten i august i år.

04.02.12:


Pulje til uhensigtsmæssige klassedannelser

 

”Anvendelse af pulje til uhensigtsmæssige klassedannelser” er ét af punkterne på Familieudvalgets møde på tirsdag.

 

Uhensigtsmæssig klassedannelse skal forstås i forhold til, at der er i den ny skolestruktur er indbygget en reduktion på 21 klasser i de nordfynske folkeskoler set i forhold til situationen, hvis man fortsatte med den nuværende skolestruktur.

 

Det kan konstateres, at der ikke kan ”spares” 21 klasser i det kommende skoleår.

En arbejdsgruppe er nået frem til, at der i det kommende skoleår vil være behov for 8 ekstra klassedannelser, således at ”besparelsen” kun bliver 13 klasser.

 

Der bliver brug for de 8 ekstra klassedannelser i 2012/2013 således:

Distrikt Havrehed               2 ekstra klasser

Distrikt Bogense                 1 ekstra klasse

Distrikt Krogsbølle             1 ekstra klasse

Distrikt Otterup                  4 ekstra klasser

 

De 8 ekstra klassedannelser udløser en merudgift på 2.766.000 kr. i skoleåret 2012/2013.

I beløbet er der regnet med, at klasserne får det vejledende timetal.

 

Det er Administrationens indstilling til Familieudvalget, at beløbet bevilges, og at udmøntningen varetages af Administrationen på baggrund af de kendte elevtal pr. 1. marts 2012.

 

Administrationen lægger op til, at Familieudvalget beslutter, hvilke principperne der skal være for klassedannelse i skoleåret 2013/2014 og de følgende skoleår.

 

Her er der fremlagt 2 muligheder:

 

 1. Klassedannelsen sker inden for rammerne af timetildelingen i de enkelte skoledistrikter.
 2. Der åbnes for princippet om, at forældreønsker kan lægges til grund for klassedannelsen, og skoledistriktet tilføres den nødvendige ekstra ressource.

 

 

Arbejdsgruppens notat kan læses via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=33294  

04.02.12:


Forældre spørges om valg af skole

 

I et brev dateret 2. februar 2012 orienterer Nordfyns Kommune om skoleindskrivning til den ny struktur.

 

Modtagerne er alle forældre i kommunen, som har indskrevet børn til skoleåret 2012/2013, altså til at begynde i 0. klasse efter sommerferien.

 

I brevet nævnes det bl.a., at Familieudvalget har ønsket, at der i forbindelse med den endelige skoleplacering af eleverne i de kommende børnehaveklasser tages størst muligt hensyn til de forældreønsker, der blev registreret i forbindelse med indskrivningen i dagene 5. – 8. december 2011 på de 14 folkeskoler.

 

Nogle forældre ønskede dengang optagelse på en anden skole end distriktsskolen, og nu har Skole- og Dagtilbudsafdelingen brug for at vide, om man fastholder ønskerne fra indskrivningen, eller om man har ændret mening, efter at den ny skolestruktur er blevet vedtaget.

 

Derfor beder man nu de forældre, som søgte optagelse på anden skole end egen distriktsskole om at oplyse, om man fastholder ønsket.

Det sker ved, at de pågældende forældre henvender sig til ledelsen på distriktsskolen og fortæller, at man fastholder sit ønske.

 

15. februar er sidste frist for at give besked til distriktsskolen.

Umiddelbart derefter bliver der dannet klasser, og så forventes det, at skolerne kan oplyse om resultatet til alle forældre senest den 20. februar.

03.02.12:


Indsigelse fra forældrene ved Dalskovreden

 

Forældrebestyrelsen ved Børnehaven Dalskovreden i Roerslev har sendt Kommunalbestyrelsen et uopfordret høringssvar til skolestrukturforliget og en opfordring i forbindelse med den forestående behandling af daginstitutionsområdet.

 

Forældrene undrer sig over, at Nordfyns Kommune søger dispensation til oprettelse af en landsbyordning ved afdeling Løkkemark med etablering af Børnehaven Sporvognen (nu ved Klinteskolen) ved Løkkemarkskolen.

 

Forundringen har udgangspunkt i følgende i skolestrukturforligets tekst:

”Når skolestrukturen er fastlagt, skal der følges op med en tilpasning på daginstitutionsområdet og dagplejen, således at der kan skabes bæredygtige enheder”.

 

Forældrebestyrelsen spørger, om Sporvognen på forhånd anses som fredet i en ny struktur på daginstitutionsområdet – inden en ny struktur på daginstitutionsområdet er vedtaget.

 

I henvendelsen skriver forældrene bl.a.:

”Med Dalskovreden beliggende i nærområdet af Løkkemarkskolen og med gammel status som ”fødebørnehave” til netop denne skole, vækker det, udover undren, også bekymring.

…. Dalskovredens bestyrelse ser frem til et konstruktivt arbejde med at sikre børnene i Nordfyns Kommune et gennemtænkt og fremtidssikret dagtilbud.”

 

Skrivelsen fra Dalskovredens bestyrelse ligger som bilag til ét af de punkter, som Familieudvalget skal behandle på sit møde på tirsdag.

 

Det er pkt. 317 med titlen ”Fremtidig kapacitet i Landsbyordning ved Løkkemarkskolen”.

 

Her er administrationens indstilling, at Familieudvalget tager stilling til, om der skal oprettes en landsbyordning i Løkkemarkskolens eksisterende bygninger, eller om der skal bygges en ny børnehave ved Løkkemarkskolen.

 

I sagsfremstillingen oplyses det, at Teknik og Miljø vurderer, at etablering af børnehave i de eksisterende rammer vil koste 1 mio. kr. excl. moms.

Anlægsudgifterne ved etablering af en ny børnehave på stedet vil være ca. 3,4 mio. kroner excl. moms.

 

Det forventede børnetal i Sporvognen pr. 1. august 2012 er 11 – 14 børn.

 

På Familieudvalgets dagsorden er pkt. 318 ”Ansøgning om videreførelse af landsbyordninger”.

Her er hoveddokumentet et udfyldt ansøgningsskema dateret 7. februar 2012 fra Nordfyns Kommune til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Her benytter Nordfyns Kommune den såkaldte udfordringsret til at ansøge om videreførelse af samdrift af skole og daginstitution på Afdeling Skovløkke i det nyetablerede stordistrikt Otterup og etablering af samdrift af skole og daginstitution på Afdeling Løkkemark i det nyetablerede stordistrikt Krogsbølle.

Forvaltningens indstilling til dette punkt er:

”Ansøgningen forelægges Familieudvalget til efterretning.”

 

 

02.02.12:


Familieudvalget i arbejdstøjet
med den ny struktur

Familieudvalget holder sit næste møde den 7. februar.
Dagsordenen er ikke lang, men den indeholder vigtige punkter, der vedrører kommunens skolevæsen.

Det gælder:

Procedurer og serviceniveau for befordring af skoleelever.

Forslag om køb af KMD rapport med henblik på en skærpet indsats over for nomadefamilier.

Anvendelse af puljen til uhensigtsmæssige klassedannelser.

Opstart af førskolegrupper foråret 2012.

Fremtidig kapacitet i landsbyordning ved Løkkemarkskolen.

Ansøgning om videreførelse af landsbyordninger.

Dagsordenen med bilag kan studeres via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=33287&tab=0#ItemId33293

02.02.12:


Mette Hjorth og Ingmar Madsen bliver radikale

 

Den såkaldte Sociale Gruppe blev sprængt i slutspillet i forbindelse med vedtagelsen af en ny nordfynsk skolestruktur.

 

I dag har Mette Hjorth og Ingmar Madsen så meldt ud, at de fremover repræsenterer Radikale Venstre i kommunalbestyrelsen.

 

Efter kommunalvalget i 2009 forlod Ingmar Madsen og Børge Nielsen Socialdemokraterne og blev løsgængere.

Mette Hjorth var som medlem af A-gruppen med i det første snævre 13-flertal vedrørende skolestrukturen, men valgte at bryde med sit parti og blive løsgænger.

 

De 3 tidligere A-medlemmer dannede i en periode Den sociale Gruppe.

 

Nu har Radikale Venstre så pludselig – uden valg – fået 2 pladser i Byrådssalen.

 

Tilsvarende fik Liberal Alliance repræsentation i Kommunalbestyrelsen, da Jens Otto Dalhøj tidligt i denne valgperiode forlod Venstre.


31.01.12:


De ny skoleledelser i Nordfyns Kommune

De ny ledelser på skolerne/afdelingerne i den kommende skolestruktur i Nordfyns Kommune er nu på plads:


BOGENSE SKOLE:

Jan Hinrichsen - skoleleder (Fortsætter)

Dan Gert Christensen - viceskoleleder (Indtil nu sloleleder ved Skovløkkeskolen)

Jane Cortsen - afdelingsleder (Indtil nu viceinspektør ved Søndersøskolen)


KROGSBØLLE SKOLE:

Niels Lykke - skoleleder (Fortsætter)

Bo Rasmussen - viceskoleleder (Indtil nu viceinspektør ved Havrehedskolen)

Niels Henrik Jensen - afdelingsleder (Indtil nu skoleleder ved Otterup Skole)
 

HAVREHEDSKOLEN:

Henning Pedersen - skoleleder (Fortsætter)

Lone Holm Andersen - viceskoleleder (Indtil nu skoleleder ved Kongslundskolen)

Ove Rye Christensen - afdelingsleder (Indtil nu viceinspektør ved Krogsbølle Skole)


SÆRSLEV SKOLE:

Lars Mortensen - skoleleder (Indtil nu skoleleder ved Klinteskolen)

Steen Brydegaard - viceskoleleder (Fortsætter, pt. konstitueret leder ved Særslev Skole)


SØNDERSØSKOLEN:

Flemming Dahlquist - skoleleder (Fortsætter)

Niels C. Andersen - viceskoleleder (Indtil nu skoleleder ved Hårslev Skole)

Jan Hansen - afdelingsleder (Indtil nu skoleleder ved Veflinge Skole)


OTTERUP SKOLE:

Hans Jørgen Larsen - skoleleder (Indtil nu skoleleder ved Nordvestskolen)

Mette Landtved Holm - viceskoleleder (Indtil nu skoleleder ved Horsebækskolen)

Erik Brønserud - afdelingsleder (Indtil nu skoleleder ved Løkkemarkskolen)

Christian Munthe - afdelingsleder (Indtil nu viceinspektør ved Hårslev Skole)

HELDAGSSKOLEN:

Per Pedersen - skoleleder

Kåre Mortensen - afdelingsleder


Bente Lund Hansen - konsulent -
specialundervisning og specialpædagogisk, skoler og dagtilbud

Carsten Seegert - pædagogisk administrativ konsulent.
Hovedansvar: Dagtilbud/almenområdet, desuden skoleområdet.

Link til Nordfyns Kommunes orientering:
http://www.haarslev-sk.skoleintra.dk/Faelles/OpslagSP/3096/orientering%20om%20skolestrukturen.pdf   


De foregående nyhedsartikler ligger fra 1. februar 2012 i Nyhedsarkivet!