Nyhedsarkiv september 2010 - 13.01.11


13.01.11:


Nordfynstemas næste tema

Når det nuværende tema om ny struktur senere i år afsluttes, gives der plads til et nyt tema, hvor der sættes fokus på gode initiativer og ideer i nordfynske lokalsamfund, der arbejder for udvikling og livskvalitet. 

Det vil ske i form af illustrerede artikler om nogle af de mest aktive mindre lokalsamfund på Nordfyn.

Formålet er at inspirere andre til også at samarbejde lokalt for at skabe en en bedre lokal hverdag.

 
Nuværende nyhedsside bliver arkivside

Inden for få dage bliver den nuværende nyhedsside en arkivside med titlen "Nyhedsarkivet".
Samtidig oprettes en ny nyhedsside


12.01.11:


Strukturbehandling under voldsomt tidspres

En enig kommunalbestyrelse har sat sig selv på en næste umulig opgave.
Ikke alene skal man have ny struktur på folkeskole- og børnehaveområdet finansieret med anlægsudgifter, som kommunekassen ikke har midler til at dække.
Men man har i efteråret bundet hinanden til at få det hele på plads inden den 1. marts i år.

Med den mødekalender, der ligger lige nu for udvalg og kommunalbestyrelse, ser forløbet sådan ud:
Møde i Familieudvalget 1. februar
Møde i Økonomiudvalget 9. februar
Kommunalbestyrelsesmøde 17. februar

Dén plan holder næppe i praksis.
Man afventer nemlig også afklaring af de delemner, der er sendt til behandling i kommissorium.
Det tager også tid.
 
Det er derfor sandsynligt, at man vælger at afholde ekstraordinære møder - eller at man forlænger beslutningsprocessen med en måned, altså til den 31. marts.

Det vil så kunne hænge sammen således:
Møde i Familieudvalget 8. marts
Møde i Økonomiudvalget 16. marts
Kommunalbestyrelsesmøde 31. marts

Det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde ligger så langt henne på kalenderen som den 28. april, og det er nok ikke realistisk, at en politisk afgørelse skal falde så sent set i forhold til det omfattende praktiske forløb, der bliver efter de endelige vedtagelser.

11.01.11:

Nyt møde i dag i Familieudvalget

13. december afholdt Familieudvalget sit seneste møde, hvor flere punkter blev sendt i kommissorium eller helt udskudt.
Da Kommunalbestyrelsen holdt møde 16. december var ingen af de tunge punkter vedrørende struktur på dagsordenen. Økonomiudvalget havde selvsagt heller ikke behandlet de tunge emner.

På dagens møde i Familieudvalget er der punkter, der ikke blev drøftet 13. december.
Der er også sager, hvor der i den mellemliggende tid er udarbejdet kommissiorium, tids- og handleplan.
Andre punkter hænger sammen med hele det store strukturarbejde, og nogle indgår ikke i denne sammenhæng.

Nordfynstema hæfter sig især ved følgende punkter på dagsordenen:
147. Plan for revisitering af børn i egne specialpædagogiske tilbud.
149. Lukning og etablering af børnehaver.
150. Specialskole i Nordfyns Kommune *
151. Landsbyordning i Hårslev og Veflinge.
152. Teamledelse.
153. Heldagsområdet *
154. Årsrapporter 2010, folkeskolerne.
155. Årsrapporter 2010, klubber.
156. Årsrapporter 2010, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen.
164. Årsrapporter 2010, PPR
167. Dagtilbud - kapacitet i forhold til ventelister - 2011.

*  ved et punkt angiver, at der til mødet foreligger kommissorium samt tids- og handleplan.

Hele dagsordenen og tilhørende bemærkninger og bilag kan findes via kommunens hjemmeside.

Nordfynstema følger op, når referatet fra mødet er offentliggjort.
 

03.01.11:


  Ulrik Aatofte Rasmussen

vandt lodtrækningen

om et af Nordfynstemas fotografier

i glas og ramme

Vinderen er informeret

16.12.10:


For at skaffe plads til flere fotografier på sitet er der 12. maj og 24. juli slettet et større antal billeder i denne artikel/reportage.

Flot gennemført demonstration i Bogense

Der var varslet dårligt vejr, men protestgruppen bag "At dyrke lokalt styrker kommunalt" havde vejrguderne med sig ved aftenens demonstration i Bogense. Selv om sygdom og en vis håndboldkamp spillede ind, var der et flot fremmøde af voksne og børn, som ville vise, at de vil beholde Løkkemarkskolen, Græshoppen, Dalskovreden og Sneglehuset. 

Demonstranterne mødtes på P-pladsen ved Bogense Hotel og gjorde klar med fakler, bannere og fællessang i godt humør. 
 

Så gik optoget i gang, og man gik syngende gennem Bogenses gader, mens folk så måbende på. Flere kom frem på gaden for at se, hvad der var på færde, og flere bogensere trykkede næsen mod egne stuevinduer for at få oplevelsen med.

Optoget stoppede foran Bogense Rådhus, hovor borgmester Morten Andersen (V) stod på trappen.
Der blev sunget flere slagsange, og det duftede herligt af helstegt gris, mens der blev serveret varme drikke til deltagerne og til de kommunalpolitikere, der skulle deltage i aftenens møde i byrådssalen kl. 19.

Derfor kunne der også udveksles synspunkter mellem demonstranter og politikere, og gennem sang og tale fik man afleveret sine budskaber til politikerne.

En speciel plakat præsenterede de 13 politikere, der efter demonstranternes mening burde glemme alt om lukning af deres institution.
Plakaten er udformet som en valgplakat med et stort kryds i øverste højre hjørne.
Overskriften er : Stem på os, vi beskytter vores egne skoler!!!
Portrætterne af de 13 politikere omkranser et nordfynskort, hvor hver enkelt politikers bopæl er vist.
Denne specielle plakat vakte opmærksomhed og vil utvivlsomt blive et samlerobjekt.
 
Til hver enkelt af de 25 politikere var der personlig julepost, hvis indhold vises her.

 

Vi håber at du en stille stund i julen, vil reflektere over nedenstående:

?         Løkkemarkskolens elevgrundlag stiger med det eksisterende skoledistrikt hele 28% frem til 2015.

 

?         Løkkemarkskolen udmærker sig ved:

ü   at være er godt vedligeholdt

ü   at blive drevet inden for budgetrammerne

ü   at ligge i Top-3 i kommunens kvalitetsrapport, mht. anvendelse af IT, gennemførte undervisningstimer og fravær for såvel elever som personale.

ü   At have stor succes med at skabe sociale relationer på tværs af årgangene.

 

?         Nordmarksskolen i Søndersø, er også en mulig placering for specialskole, når man - som det har vist sig, er villig til at flytte børn for at skabe pladsen. Det vil giver mulighed for at den røde tråd kan følges fra Tigerhuset til ny specialskole - og disse to vil endvidere kunne have fælles ledelse, og øvrige faciliteter. Pladsen kan opnås ved:

ü   at 10. klasses-center kan flyttes, evt. til Nordfyns Gymnasium (hvor der er plads efter VUC er nedlagt) eller Otterup Skole, som også har ledig kapacitet.

ü   at musikskole og ungdomsskole om nødvendigt flyttes til Otterup Skole

ü   at Løkkemarkskolen aftager elever fra Skamby, Rostrup og Torup

 

?         Vi henleder atter opmærksomheden på muligheden for at omdanne Nordvestskolen i Otterup til specialskole. Her kan alle nuværende elever rummes på Otterup Skole.


 

Den omtalte og omdiskuterede plakat, der blev præsenteret ved demonstrationen

Der blev tændt 200 gravlygter, som skulle symbolisere det antal børn, der vil blive ramt af de varslede lukninger, hvis de gennemføres.
Lygterne blev placeret sirligt ved rådhusets trappetrin, og det kom til at se flot ud.

Nogle journalister og pressefotografer mødte op og gjorde deres arbejde foran rådhuset.
Nordfynstemas udsendte medarbejder fotograferede løs fra optogets spæde begyndelse og indtil kommunalbestyrelsesmødet stilfærdigt blev påbegyndt i byrådssalen. 

Tilføjet 20. september 2011:
For at økonomisere med pladsen til nye billeder på sitet er resten af billederne fra demonstrationen blevet slettet, men de ligger i Nordfynstemas interne arkiv.15.12.10 med tilføjelse 16.12.10:

Beslutning om placering af specialskole udsat

 

De politiske beslutninger i forbindelse med en nordfynsk specialskoles placering er blevet udsat.

Det er én af konklusionerne efter mandagens ekstraordinære møde i familieudvalget, hvor 5 af dagsordenens 12 punkter ikke blev drøftet.
Her præsenteres resultaterne ved behandlingen af tre centrale punkter på mødet.

 

Løkkemarkskolen:

Foreløbig er en afgørelse om lukning af Løkkemarkskolen i Uggerslev blevet udsat.

Det blev ønsket af flertalsgruppen bestående af Socialdemokraterne, SF og Nordfynslisten.

Begrundelsen var, at man ville afvente en afklaring af punktet ”Specialskole i Nordfyns Kommune”.

Venstre fik følgende ført til protokols:

”Venstre støtter tanken om, at der skal være færre skoler i Nordfyns Kommune, men ønsker ikke at fjerne en enkelt skole med den begrundelse, at der skal etableres en specialskole. Opdelingen af skoledistriktet tilhørende Løkkemarkskolen finder V betænkeligt, da det er baseret på flertalsgruppens subjektive holdninger frem for en objektiv analyse. Punktet kan ikke støttes”.  

 

Specialskole i Nordfyns Kommune:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, der på baggrund af flertalsgruppens ønske udarbejdet en tids- og handleplan til mødet i januar. Det støttes af Venstre.

Socialdemokraterne SF og Nordfynslisten ønsker en arbejdsgruppe nedsat under ledelse af direktør Susanne Ebdrup.

Venstre fik følgende ført til protokols:

”Venstre støtter tanken om en specialskole i Nordfyns Kommune, hvilket også fremgår af vores vision fra august 2010.  Siden visionens tilbliven er V mere og mere optaget af, at specialskolen bør placeres i et bymiljø frem for et landmiljø og i nærheden af en traditionel folkeskole frem for isoleret fra andre børn. Punktet kan ikke støttes.

Venstre er oprigtig bekymret for, at der er for meget fokus på de svageste børn i målgruppen frem for de stærkeste. Derfor ønsker V en kortlægning af den elevmasse, som man fra PPR ser i målgruppen til en ny specialskole på Nordfyn.”

 

Specialskole – Solgården

På udvalgsmødet i januar har Økonomiudvalget anmodet om en generel drøftelse af anvendelse af Solgården.

På den baggrund indstillede flertalsgruppen, at punktet blev udsat.

Venstre ønskede Solgården såvel som andre placeringer for specialskolen undersøgt sideløbende med Løkkemarkskolen.

 

 

Redaktionel tilføjelse 16.12.10 pga. tidmangel onsdag:

 

Revisitering af elever:
Der var enighed om, at snarest muligt og inden 1. april 2011 skal man revisitere de elever, der for tiden er tilknyttet kommunens specielle tiltag.
Dette handler om elevgrundlaget til en kommunal specialskole. 

Heldagsskoleområdet:
Det er fletalsgrupppens indstilling, at de nyværende heldagstilbud ved Horsebækskolen, Otterup Skole og Søndersøskolen med virkning fra 1. august 2011 skal samles ét sted i kommunen.
Familieudvalget besluttede, at forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag til en heldagsskoleudviklingsplan,
Der skal indeholde en realistisk tidsplan og forslag til fysisk placering i kommunen.

Lukning og etablering af børnehaver:
Dette handler om flertalsgruppens ønske om 3 flytninger af eksisterende børnehaver:
Flytning af Græshoppen i Lunde til ny børnehave ved Horsebækskolen i Hjadstrup i en lokal landsbyordning.
Flytning af Sneglehuset i Egense til Krogsbølle Skole.
Flytning af Dalskovreden til Hjadstrup og Krogsbølle med afsæt i forældreønsker.
Miljø og Teknik anslår, at etableringerne i Hjadstrup og i Krogsbølle begge vil koste 10.800.000 kr, altså i alt kr. 21.600.000. 
Familieudvalget besluttede følgende:
Administrationen anmodes om i samarbejde med institutionerne at udarbejde kommissorier for arbejdsgrupper, samt kortlægge eventuelle bygningsmæssigheder. Yderligere belyses provenuet. 

(Det svarer til udvalgets beslutning vedr. landsbyordning i Hårslev og Veflinge på det ekstraordinære møde 7. december.)

V fik følgende ført til protokols:
"Venstre støtter tanken om,at der skal være færre daginstitutioner i Nordfyns Kommune, men ønsker ikke at investere i store anlægsbyggerier uden at indtænke en fremtidig skolestruktur. V finder flertalsbeslutningen for snæver, for uambitiøs og for kortsigtet. Punktet kan ikke støttes".  

Indsatsområder for skoler og daginstitutioner:
Familieudvalget venter med at fastlægge indsatsområder, før årsrapporterne fra skoler og børnehaver er blevet behandlet.  
   
 

 

 

 

 

12.12.10:

Forældre planlægger demonstration imod lukning af Løkkemarkskolen og flytning af 3 børnehaver

Nordfynstema har modtaget følgende:Til børn og voksne, unge og gamle, tanter og onkler, venner og veninder…

 

Protestgruppen bag ”At dyrke lokalt styrker kommunalt” planlægger demonstration ved kommunalbestyrelsens møde hvor lukning af Løkkemarkskolen samt flytning af Sneglehuset, Dalskovreden og Græshoppen kan være på dagsordenen.

                       Demonstration v/Bogense Rådhus    
                       
Torsdag d. 16/12 kl. 17:30-21:00                
 
                       (Vi mødes på P-pladsen v/passagen bag Bogense Hotel) 

 


 

 

 

 

Herfra går vi med fakler mod rådhuset hvor vi tænder ca. 200 gravlygter som symboliserer det antal børn der rammes af forslaget.

Der vil blive uddelt ”valgflæsk” i form af helstegt gris (symbolsk – forvent ikke at det kan gøre det ud for aftensmadJ) og vi vil opfordre politikerne til at underskrive en valgplakat med teksten ”Stem på os, vi lukker lokalsamfund”

Der er arrangeret musikledsagelse til slagsange og forhåbentlig vil der være varm kaffe / the / kakao, men medbring for en sikkerheds skyld kurv med lidt varmt og godt til eget forbrug.

 

Husk at vejrudsigten siger koldt – meget koldt, så husk rigelig varmt tøj

 

Kom og protester mod

yderligere forringelser i vores lokalsamfund

Jo flere jo bedre…!


                                                     *

11.12.10:


Borgmesteren bekræfter udsættelse af strukturbeslutning

Over for Fyens Stiftstidende bekræfter borgmester Morten Andersen (V), at strukturforslaget ikke kan nå at blive behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 16. december.

Det ville nemlig kræve, at alle de tilknyttede punkter blev behandlet på et ekstraordinært møde i økonomiudvalget inden på torsdag og efter det ekstraordinære familieudvalgsmøde på mandag.

Men Morten Andersen konstaterer, at økonomiudvalget ikke bliver indkaldt ekstraordinært.

Derfor vil kommunalbestytrelsen tidligst kunne træffe beslutning om ny struktur på det ordinære møde i januar - og sagen kan vente til februarmødet, idet det er aftalt, at afgørelse skal træffes inden 1. marts.

 

10.12.10:

Kommunalbestyrelsesmøde uden strukturpunkter

Når kommunalbestyrelsen afholder årets sidste møde på Bogense Rådhus den 16. december, indeholder dagsordenen ingen af de punkter, der direkte vedrører ny struktur for skoler og børnehaver.

Som tidligere oplyst blev de fleste af disse punkter udsat under familieudvalgets møde 7. december og taget af dagsordenen til økonomiudvalgsmødet 8. december.

De eneste beslægtede emner, der skal behandles af kommunalbestyrelsen på torsdag, er:
Anvendelse af Solgården
Samling af Kernehuset på én matrikel

Fra de få punkter, der blev behandlet af familieudvalget den 7. december, skal følgende beslutninger fremhæves:

Fælles ledelse på børnehaveområdet.
"Ved mødets start vurderede udvalget, at Mette Hjort er inhabil i forhold til dette punkt.
Sagen tages af.
Punkt 118 og 122 samles i forhold til teamledelse.
Flertalsgruppen F og N ønsker, at der indarbejdes teamledelse sogså mellem Havrehed og Adamsminde og Kernehuset og mellem Søndersøskolen og Birkemose, Mælkevejen, Skamby og Nordmark.
Flertalsgruppen F og N ønsker fortsat et pkt. vedrørende bortfald af souschefer i Adamsminde, Kernehuset, Birkemose og Mælkevejen."

Landsbyordning i Hårslev og Veflinge.
"For landsbyordning i Hårslev og Veflinge ønsker udvalget yderligere belysning af provenuet bl.a. en analyse af nedsættelse af ledelsestid i SFO-erne.
Administrationen anmodes om i samarbejde med de fire institutioner at udarbejde kommissorier for arbejdsgrupper samt kortlægge evt. bygningsmæssige muligheder." 

Familieudvalget afholder nyt møde den 13. december, hvor de udsatte punkter fra 7. december er sat på igen. 

Det må herefter formodes, at diverse høringer m.m. iværksættes uden behandling i kommunalbestyrelsen.
Høringerne sættes så i gang, efter at administrationen har indhentet de nødvendige beslutninger fra familieudvalget og fra økonomiudvalget.
Når høringsperioden er slut, og høringssvarene er samlet og vurderet, kan kommunalbestyrelsen træffe de endelige og afgørende beslutninger på et møde inden 1. marts.
 

10.12.10:

Børnehaven Kernehuset i Morud samles på én matrikel

På økonomiudvalgetsmødet i onsdags tilsluttede man sig familieudvalgets indstilling vedrørende samling af Kernehuset på én matrikel, således at der frigives kr. 3.550 til om- og tilbygning.
Provenu ved salg af Spiren i Morud indregnes i dette beløb.
Det forventes, at projektet er færdigt den 16. juni 2011.

09.12.10:

Specialskole på Nordvestskolen i Otterup?

Vibeke Egeskov Nielsen har i dag sendt en markant e-mail til alle 25 kommunalpolitikere og til pressen.
Læs hele indlægget på undersiden "Til politikerne".
Kommentarer kan evt. lægges ind på Nordfynstemas debatside, der står til rådighed for alle.

09.12.10:

Mange punkter udsat og taget af dagsordenen

Der er netop offentliggjort ny dagsorden til et møde i familieudvalget den 13. december

Af referatet fra mødet i samme udvalg den 7. december fremgår det, at flere punkter på dagsordenen blev udsat.
På økonomiudvalgsmødet 8. december var disse punkter så taget af dagsordenen og derfor ikke behandlet.
Der er planlagt kommunalbestyrelsesmøde den 16. december.
Indstillingerne fra familieudvalgsmødet 13. december skal sandsynligvis behandles på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden 16. december, så kommunalbestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra
indstillingerne i de 2 udvalg.

Dagsordenen på familieudvalgsmødet 13. december har følgende punkter:

Sommerefriepasning i børnehaver og SFO i 2011
Fælles ledelse opå børnehaveområdet
Landsbyordning i Hårslev og Veflinge
Specialskole i Nordfyns Kommune
Revisitering af elever
Teamledelse mellem skoler og dagtilbud
Lukning og etablering af børnehaver
Lukning af Løkkemarkskolen
Sammenlægning af Rønnebærhaven og Poppelgården
Heldagsskoleområdet
Indsatsområder for skoler og dagtilbud
Specialskole - Solgården

08.12.10:

Lærerfyringer og flere timer i de yngste klasser

Nordfyns Kommune siger farvel til 23 lærere.
12 af dem har i dag fået papir på, at skal fratræde pr. 31. juli 2011.
De øvrige 11 lærere går på orlov eller pension - og der kommer ikke andre i stedet. 

Også i dag har regeringen spillet ud med forslag til endnu en folkeskolereform.
Et af punkterne skal give alle børn i 0. til og med 3. klasse 6 lektioner pr. skoledag.
Merudgiften foreslås finansieret ved bortfald af de såkaldte "SU-cafépenge".

Der foreligger ingen oplysninger om, hvordan Nordfyns Kommune i praksis vil tilpasse det lokale skolevæsen til vilkårene under en ny folkeskolelov.

05.12.10:


Mere om ny struktur

 

Brugerbestyrelser skal høres.

Vilkårene for flere skoler og børnehaver kan blive ændret i forbindelse med vedtagelse af en ny struktur i kommunen.

Flere brugerbestyrelserne har derfor krav på at blive hørt, inden de endelige politiske beslutninger træffes af kommunalbestyrelsen.

 

Fælles ledelse på børnehaveområdet.

Det er foreslået, at Adamsminde og Kernehuset i Morud får fælles ledelse.

Det er også foreslået, at Birkemose og Mælkevejen i Søndersø får fælles ledelse.

Politikerne skal beslutte, om de ønsker teamledelse eller fællesledelse.

Den enkelte forældrebestyrelse har vetoret, hvis der politisk kun ønskes én brugerbestyrelse ved fælles ledelse af 2 nuværende børnehaver.

 

Sammenlægning af Rønnebærhaven og Poppelgården.

Brumbasse-konceptet bevares ved en sammenlægning af de to børnehaver i Otterup, så børn fra begge nuværende institutioner får mulighed for at benytte Brumbassen (ved Enebærodde).

Det forudsættes, at sammenlægningen medfører bortfald af 1 lederstilling og 1 souschefstilling.

 

Landsbyordning ved Horsebækskolen.

Det kræver de involverede brugerbestyrelsers tilslutning at etablere en landsbyordning i Hjadstrup.

Ved ændring af skoledistriktsgrænser skal det sikres, at der ikke kommer så mange elever til Horsebækskolen, at forudsætningerne for en landsbyordning bortfalder.

 

Etablering af børnehave ved Krogsbølle Skole.

I det samlede strukturforslag indgår flytning af Sneglehuset i Egense og etablering af en selvstændig børnehave ved Krogsbølle Skole.

Her er skolen for stor til at kunne indgå i en landsbyordning.

 

Flytning af Dalskovreden i Roerslev.

Børnene foreslås fordelt mellem ny børnehave i Krogsbølle og landsbyordningen ved Horsebækskolen, således at børnetallet i Hjadstrup ikke overstiger børnetalsgrænsen for lanndsbyordninger.

Børnene fra Græshoppen i Lunde indgår i ordningen i Hjadstrup.

Lukning af Dalskovreden vil berøre en række fritidsaktiviteter i Roerslev.

 

Lukning af Løkkemarkskolen.

Ved Lukning af Løkkemarkskolen i Uggerslev er det foreløbig tanken, at børnene fordeles således efter fastsættelse af nye skoledistriktsgrænser:

Klinteskolen i Nørreby udvides med Nr. Højrup og Nr. Nærå.

Horsebækskolen udvides med Uggerslev og Bederslev.

Krogsbølle Skole udvides med Roerslev.

Elevgrundlaget i overbygningen på Krogsbølle Skole vil blive mindre, fordi de elever, som skal på Klinteskolen, vil blive overbygningselever på Bogense Skole.

 

Landsbyordning i Hårslev og Veflinge.

Selv om de fire involverede bestyrelser allerede har givet tilsagn, skal der udarbejdes konkrete forslag, der sendes i høring.

Hvis høringssvarene fortsat er positive, kan kommunalbestyrelsen etablere ordningerne.

Erfaringerne fra Klinteskolen og fra Skovløkkeskolen peger på, at landsbyordninger ikke giver mulighed for væsentlig pædagogisk udvikling eller effektivisering, hvis institutionerne ikke ligger i umiddelbar fysisk tilknytning til hinanden.

Der bør derfor i et vist omfang være fælles faciliteter som f.eks. personalerum, og det skal være muligt at samle ressourcerne i forbindelse med ydertimer, ferie- og skolefridagsperioder.

Derfor lægges der op til, at de to bestyrelser begge steder nedsætter en hurtigt arbejdende gruppe, der kommer med forslag til, hvordan man bedst muligt kan løse opgaverne i en landsbyordning.

 

Tidsramme ved byggeprojekter.

Ifølge Teknik og Miljø skal der påregnes 13 måneder til processen ved om- og tilbygning de steder, hvor det kan blive aktuelt.  

 

 

Flere informationer følger.

04.12.10:


Ny struktur kan blive dyr at gennemføre

 

Når familieudvalget og økonomiudvalget henholdsvis på tirsdag og på onsdag skal behandle emner, der ligger i 5 partiers forslag til helhedsplan for daginstitutioner og skoler i Nordfyns Kommune, bliver det ikke uden problemer.

Forvaltningen har forberedt møderne ved at opdele forslaget i delelementer for at give politikerne det bedst mulige beslutningsgrundlag.

 

Det ville blive alt for omfattende, hvis Nordfynstema skulle gå i detaljer i alle delemnerne.

I denne fremstilling vil der udelukkende blive set på de økonomiske konsekvenser ved forslagets gennemførelse – sådan som det vurderes fra kommunens embedsværk.

 

Landsbyordning i Hårslev og Veflinge.

Der vil kunne opnås en årlig besparelse på kr. 225.720.

Men Teknik og Miljø anslår, at det vil koste kr. 4.800.000 at ombygge eksisterende lokaler ved Hårslev Skole til ny børnehave med tilhørende legeplads.

Samtidig mener Teknik og Miljø, at der skal bruges kr. 9.300.000 til etablering af børnehave ved Veflinge Skole med tilhørende legeplads.

 

Specialskole i Nordfyns Kommune.

Oplysninger om drift af egen specialskole er endnu ikke offentliggjort.

Som udgangspunkt regner man med følgende personalenormering:

1 fuldtidsleder

2 fuldtidslærere med relevante faglige kompetencer

2 fuldtidspædagoger med relevante faglige kompetencer

Medhjælper i ca. 200 timer

Psykolog til kr. 75.000

Sekretær ca. 250 timer

Serviceleder ca. 1000 timer

Denne normering vil gælde ved opstart med ca. 6 elever 1. august 2011.
Desuden bliver der udgifter til særlige transportløsninger. 

Teknik og Miljø anslår, at det vil koste kr. 9.100.000 kr. at ombygge Løkkemarkskolen til specialskole. Der skal påregnes 13 måneder til etablering.

Teknik og Miljø anslår, at etablering af specialskole på Solgården i Bogense vil koste kr. 9.000.000.

Der er i materialet ingen beregning af driftsbesparelser ved ophør af nuværende specialskoledrift på Skrillingeskolen, Nørrebjergskolen og Bogense Skole.

 

Lukning af Løkkemarkskolen.

Hvis Løkkemarkskolens elever kan være i eksisterende klasser på andre af kommunens skoler, kan der på driftsbudgettet spares kr. 6.064.000 med virkning fra 2012.
Endvidere vil lukning af Løkkemarkskolen reducere antallet af lærere i Nordfyns Kommune.

 

Lukning og etablering af børnehaver.

Ved lukning af Dalskovreden samt etablering af landsbyordning ved Horsebækskolen og etablering af ny daginstitution ved Krogsbølle Skole vil der kunne opnås en årlig besparelse på kr. 417.420 og besparelse på drift af ejendomme.

Ifølge Teknik og Miljø vil det koste kr. 10.800.000 at etablere ny børnehave ved Horsebækskolen og kr. 10.800.000 at etablere ny børnehave ved Krogsbølle Skole.

 

Sammenlægning af Rønnebærhaven og Poppelgården.

Der vil kunne opnås en årlig driftsbesparelse på kr. 363.160.

Teknik og Miljø anslår, at der skal bruges kr. 100.000 til bygningsarbejder ved sammenlægning af de to institutioner.

 

Heldagsskoleområdet.

Det er ikke muligt at lave økonomiske beregninger i forbindelse med samling af de nuværende heldagstilbud, fordi en placering endnu ikke er besluttet.

 

Salg af tomme bygninger.

I beslutningsgrundlaget ligger der ingen overslag over, hvad salg af lukkede institutioner vil kunne indbringe.

 

 

Nordfynstema vil følge op med flere informationer om andre elementer end de økonomiske i forbindelse med ny struktur.

 

 

 

 

03.12.10:

Ny struktur på dagsordenen i to udvalg i næste uge

Både familieudvalget og økonomiudvalget skal på møder i den kommende uge drøfte delelementer fra forslag til ny struktur.

Når økonomiudvalget mødes den 8. december, er det med en ret omfattende dagsorden.
Flere af punkterne har direkte eller indirekte relation til ny struktur for kommunens folkeskoler, børnehaver og dagpleje m.m.

De fleste af emnerne vil være behandlet i familieudvalget den 7. december.

Fra økonomiudvalgets dagsordenen skal her fremhæves særlige punkter: 

Anvendelse af Solgården
Samling af Kernehuset på een matrikel
Fælles ledelse på børnehaveområdet
Landsbyordning i Hårslev og Veflinge
Specialskole i Nordfyns Kommune
Revisitering af elever
Teamledelse mellem skoler og dagtilbud
Lukning og etablering af børnehaver
Lukning af Løkkemarkskolen
Sammenlægning af Rønnebærhaven og Poppelgården
Heldagsskoleområdet
Indsatsområder for skoler og dagtilbud
Specialskole - Solgården
Opsigelse af driftsoverenskomst mellem Bogense Børnehave og Nordfyns Kommune

Særligt interesserede kan læse dagsordenerne og alle bilag ved at besøge Nordfyns Kommunes hjemmeside.
Benyt http://polweb.nethotel.dk/default.asp?p=nordfyns07


Aftaleparterne bag forslaget til ny struktur har flertal i begge udvalg og møstrer 13 af kommunalbestyrelsens 25 stemmer.

Der er kommunalbestyrelsesmøde den 16. december, hvor det videre forløb besluttes.

24.11.10:

 

 

Hvad koster genhusning af tre børnehaver?

 

Ved lukning af børnehaverne i Egense, Lunde og Roerslev skal der findes plads til børnene på Krogsbølle Skole og på Horsebækskolen.

 

Fyens Stiftstidende har talt med Græshoppens leder, med SFO-lederen ved Horsebækskolen og med SFO lederen ved Krogsbølle Skole.

 

Alle 3 ledere har bemærket, at der på budgettet for 2011 ikke er afsat penge til etablering af de ny børnehaver i Hjadstrup og i Krogsbølle.

 

Dorthe Woetmann, leder af Børnehaven Græshoppen i Lunde støtter tanken om en flytning til Horsebækskolen i Hjadstrup, men den uvisheden om hvordan der skabes plads og om man finder pengene til nødvendige udgifter ved genhusning bekymrer hende: ”Ligegyldigt hvad mulighed, som der bliver valgt, så mener jeg, at vi taler om løsninger, der vil koste millioner at gennemføre”.

 

*

 

Som en ekstra service bringes her en beskrivelse af strukturaftalens indhold:Det ligger der i strukturaftalen

 

Aftalen mellem Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Liberal Alliance handler ikke kun om nedlæggelse af en skole og 3 børnehaver.

 

Aftalen indeholder lukning af Løkkemarkskolen ved Uggerslev pr. 1. august 2012.

Bygningerne skal indrettes og bruges som specialskole for foreløbig 25 børn, der nu undervises på specialskoler uden for kommunen.

Det nuværende skoledistrikt for Løkkemarkskolen bliver splittet op og lagt til Klinteskolen i Nørreby, til Horsebækskolen i Hjadstrup og til Krogsbølle Skole.

Derfor er der lagt op til, at Roerslev skal høre under Krogsbølle Skole.

Nr. Højrup og Nr. Nærå lægges under Klinteskolen.

Uggerslev og Bederslev knyttes til Horsebækskolen.

 

Desuden lukkes Børnehaven Græshoppen i Lunde, Børnehaven Sneglehuset i Egense og Børnehaven Dalskovreden i Roerslev.

Græshoppen flyttes fra Lunde til Horsebækskolen i Hjadstrup.

Sneglehuset flyttes til Krogsbølle Skole.

Dalskovreden flyttes til Horsebækskolen og til Krogsbølle, således at forældrene kan vælge sted.

 

Børnehaverne Poppelgården og Rønnebærhaven ved Nordvestskolen i Otterup lægges sammen til én institution og bevarer Brumbassen ved Enebærodde.

 

Børnehaverne Adamsminde og Kernehuset i Morud får fælles ledelse.

Børnehaverne Birkemose og Mælkevejen i Morud får fælles ledelse.

 

Pr. 1. august 2011 etableres der landsbyordninger for følgende skoler og børnehaver:

Hårslev Skole og Vejruphuse

Veflinge Skole og Veflinge Børnehave

Horsebækskolen og Græshoppen

 

Søndersøskolen og Børnehaven Nordmark arbejder med teamledelse.

Der skal sættes fokus på optimering af lokal teamledelse mellem:

Særslev Skole og Særslev Børnehave

Bogense Skole og Børnehaven Skovhuset

Nordvestskolen og Poppelgården i Otterup

Krogsbølle Skole og den tilknyttede børnehave

Otterup Skole og Børnehaven Kastanjegården

Heldagstilbuddene ved Horsebækskolen og Otterup Skole samt den lille værkstedsklasse i Søndersø skal samles ét sted fra 1. august 2011.

Eleverne skal revisiteres inden udgangen af marts 2011.

 

Der er opstillet 2 indsatsområder for daginstitutioner og skoler i de kommende 2 skoleår:

 

Inklusion:

Både skoler og daginstitutioner skal opstille mål og handleplaner for inklusion.

Uddannelsesparathed:

Skoler med 7.-9.(10.) klasse skal opstille mål og handleplaner for tiltag, der medvirker til at forbedre de unges uddannelsesparathed.

 

Ændringerne udløser anlægsudgifter:

Specialskolen på Løkkemarkskolen udløser støre anlægsinvesteringer og udgifter til relevant inventar.

Øvrige omlægninger foretages, når der er sikret nødvendige toiletforhold m.m.

 

Økonomi:

Provenuet ved den samlede plan skal anvendes til styrkelse af den nordfynske folkeskole og sikring af det nødvendige råderum for et skolevæsen med kvalitet

- og til styrkelse af kommunens økonomi, herunder kassebeholdningen i 2011.

 

*

 

Hele strukturaftalen skal til høring i brugerbestyrelserne.

Høringsperioden er 8 uger og kan efterfølges af ny høring af 2 ugers varighed.

 

*

Billeder af de enkelte skoler og børnehaver, links til deres hjemmesider, diverse informationer, statistikker m.m. findes på Nordfynstema.

23.11.10:

Avis afslører brug af hemmelige notater fra kommunale chefer

 

Efter offentliggørelsen af 5 partiers strukturaftale oplyste Kim Johansen (A), at meget i aftalen bygger på materiale fra kommunens administration.

Skolechefen har efterfølgende afvist denne sammenhæng.

Det har fået Fyens Stiftstidende til at bede Nordfyns Kommune om aktindsigt.

 

På den måde er det nu blevet afsløret, at politikerne i begyndelsen af oktober bad kommunens topembedsmænd om forslag til brug i de daværende politiske forhandlinger om ny struktur for børnehaver og skoler.

Politikerne fik forslagene, men med krav om streng hemmeligholdelse.

 

Kommunaldirektør Erik Larsen udtaler til FS, at indholdet end ikke måtte diskuteres med de forskellige fagchefer.

Erik Larsen har nu bedt politikerne om at tage stilling til, om forvaltningen må udlevere de hemmeligstemplede notater.

 

Inden fredagens offentliggørelse af flertallets strukturaftale har politikerne ikke henvendt sig til forældrebestyrelser og institutionsledere.

De institutioner, der nu er udpeget til at skulle lukke, er først blevet informeret efter fredagens pressemøde.

 

Den manglende kontakt og dialog inden den politiske beslutning har skabt stor utilfredshed både blandt personale og forældre ved de ramte institutioner.

22.11.10:

Fronterne trækkes op

Efter offentliggørelsen i fredags af 13 kommunalbestyrelsesmedlemmers aftale om ny struktur bliver fronterne nu trukket op.

TV2 Fyn, i Fyens Stiftstidende og på avisens "NetDebatten" er det ikke ligefrem rosende bemærkninger, strukturaftalen får med på vejen.

Socialdemokraterne beskyldes for slingrekurs.
Flere af aftalens beslutninger betegnes som forkerte og uden dokumentation.
Ordet inhabil er kommet i brug i kommentarer til politikere bag strukturaftalen.
Og mishagsytringer om forskelsbehandling af nordfynske naboer er også blevet en del af kampen. 

Tessa Gjødesen (V), formand for familieudvalget, stiller sig undrende over for, at man vil placere en kommunal specialskole "på en bar mark ved Uggerslev" uden at børnene får kontakt med andre børn.
I stedet peger Tessa Gjødesen og Mogens Christensen (V) på Solgården i Bogense som et meget bedre sted til specialskolen.

Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) efterlyser oplysninger om en eventuel økonomisk gevinst ved i stedet at placere specialskolen ved en af de andre folkeskoler i kommunen.
Jytte Madsen (C) kommenterer aftalen således:"...Steen Brydegaard svinger taktstokken, og A danser derefter".

Løsgænger Ingmar Madsen (tidligere A) spørger i et indlæg, hvor mange i A-gruppen, der har tilknytning til den gamle Otterup Kommune - og svarer selv: Ingen!
Mere personlig bliver Ingmar Madsen, når han i et indlæg i NetDebatten henvender sig direkte til Kim Johansen (A) med følgende: "Kim, enten er du lokket i en snedig udlagt fælde, eller også har du droppet ambitionerne om at blive Nordfyns Kommunes næste borgmester". 

Løsganger Børge Nielsen har vi ikke hørt noget fra endnu i denne sag.
Men med henvisning til sportsverdenen kan det udtrykkes sådan, at lige nu er stillingen 13 - 11 i aftalegruppens favør, og 13 - 12 er en absolut mulighed.

Også folk uden for kommunalbestyrelsen har allerede udtalt deres stærke kritik af den ny aftale.
Således naturligvis også formanden for skolebestyrelsen ved Løkkemarkskolen.

Efter lang tids tavshed, bliver der nu lukket op, og der venter en drøj debat i diverse medier, hvor det bl.a. vil fyge med skarpe kommentarer i læserbreve.
Det er ganske forudsigeligt.
En total tavshed ville være et demokratisk svaghedstegn.

Men det må også konstateres, at debatten ville have involveret mange flere, hvis det var Venstres og Konservatives mere vidtgående strukturønsker, der havde samlet et politisk flertal.

Foruden meningsudvekslingerne i medierne vil en lovbestemt høringsfase nu give brugerbestyrelserne mulighed for at argumentere over for kommunalpolitikerne.
Nogle kalder sådanne høringer for skindemokrati, men fra bushøringerne tidligere i år er der gode eksempler på, at konstruktive høringssvar kan vinde gehør.
Så sagen er bestemt ikke afgjort endnu.

21.11.10:

Strukturaftalens fulde ordlyd

Nordfynstema præsenterer her den aftale, der 19. november blev indgået mellem Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Liberal Alliance.


 

 

Skole- og daginstitutionsstruktur i Nordfyns kommune

 

Socialdemokratiet, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har påtaget sig et ansvar for at fremlægge en helhedsplan for daginstitutioner- og skoler i Nordfyns kommune, hvorved vi lever op til den politiske aftale jf. budgetbemærkningerne til budget 2011.

 

Parterne har aftalt, at følgende områder skal indarbejdes snarest muligt, og der er enighed om at delelementerne i aftalen viderebringes til politisk og administrativ behandling via Familieudvalget.

 

Følgende delelementer skal ses som en samlet enhed, hvor de forskellige delelementer rækker ind over hinanden og samtidig har indbyrdes konsekvenser.

 

Daginstitutioner:

 

Med henblik på at have fokus på kerneydelsen, skal der på daginstitutionsområdet udarbejdes forslag, der minimerer omkostningerne til ledelse og administration.

 

Konkret foreslås følgende:

 

Fælles ledelse af:

Adamsminde og Kernehuset.

Birkemose og Mælkevejen

 

Flytninger

Græshoppen flyttes til Horsebækskolen og indgår i landsbyordning

Sneglehuset flyttes til Krogsbølle skole

Dalskovreden flyttes til henholdsvis Krogsbølle skole og Horsebækskolen med afsæt i forældreønsker.

 

Sammenlægninger:

Poppelgården og Rønnebærhaven sammenlægges til en institution, hvor Brumbassekonceptet bibeholdes.

 

 

Børnehuse/landsbyordninger:

 

Der etableres landsbyordninger pr 1. august 2011 på følgende steder

Hårslev skole / Vejruphuse

Veflinge skole / Veflinge Børnehave.

Horsebækskolen/Græshoppen.

Landsbyordningen tænkes iværksat uanset om daginstitution og skole holder til på samme matrikel.

 

 

 

Ledelse:

 

Søndersø skole og Nordmark børnehave arbejder med teamledelse. Der skal sættes fokus på optimering af teamledelse ved hjælp af incitamentsstrukturer på følgende skoler/daginstitutioner med henblik på at minimere omkostninger til ledelse og administration.

 

Særslev skole og Særslev Børnehave

Bogense skole og Skovhuset

Nordvestskolen og Poppelgården

Krogsbølle skole og den fusionerede børnehave

Otterup skole og Kastaniegården.

 

Vidtgående specialundervisning – fra internt tiltag til inklusion i almendel mv.:

 

Der forefindes pt. heldagstilbud 3 steder – beliggende ved Horsebækskolen, Otterup skole samt den lille værkstedsklasse i Søndersø.

Heldagsskoletilbuddene skal samles på en matrikel med virkning pr 1. august 2011.

 

Revisitering af elever:

Snarest muligt og inden udgangen af marts måned 2011 skal der pågå en revisitering af de elever, der for nuværende frekventerer kommunens specielle tiltag.         

 

 

Vidtgående specialundervisning - Specialskole i Nordfyns kommune.

Etablering af Skrillinge Super på Løkkemarksskolen. Pr 1. august 2011 opstartes der med en indskolingsgruppe af elever, der pt. er henvist til andre specielle tiltag i kommunalt regi.

 

1. august 2012 forventes skolen at rumme ca. 25 elever, hvor målgruppen er som godkendt af Familieudvalget i juni 2010.

 

 

Skolestruktur:

Nedlæggelse af Løkkemarksskolen med virkning fra 1. august 2012

Løkkemarksskolens distrikt skal  ud fra geografiske forhold tillægges Klinteskolen, Horsebækskolen samt Krogsbølle skole ud fra følgende ikke udførlige betragtninger:

 

Krogsbølle skole udvides med Roerslev

Klinteskolen udvides med Nr. Højrup og Nr Nærå.

Horsebækskolen udvides med Uggerslev og Bederslev..

 

 

Fælles pædagogiske tiltag:

For de kommende 2 skoleår skal indsatsområderne for daginstitutioner og skoler være følgende:

 

Inklusion:

          Såvel daginstitutioner som skoler skal opstille mål og  handleplaner for inklusion.

 

Uddannelsesparathed:

Skoler med 7. – 9. (10.) klasser skal opstille mål og handleplaner for tiltag, der medvirker til at øge de unges uddannelsesparathed.

 

 

For begge indsatsområder skal der afrapporteres på en sådan måde, at de indgår som en væsentlig del af kvalitetsrapporterne                     .                                                                                                                                           

 

Anlægsforhold:

 

Specialskolen på Løkkemarksskolen fordrer større anlægsinvesteringer samt relevant inventar.

Øvrige omlægninger foretages, når der er sikret nødvendige toiletforhold mv

         

Provenuet ved den samlede plan skal anvendes til

Styrkelse af den nordfynske folkeskole og sikring af det nødvendige råderum for et kvalitativt skolevæsen.

 

Styrkelse af den kommunale økonomi og konkret kassebeholdningen i 2011.

 

 

 

   Socialdemokratiet       SF                            Nordfynslisten

   Kim Johansen             Steen Brydegaard       Dorte S. Brown

   Liberal Alliance                     Dansk Folkeparti
   Jens Otto Dalhøj                   Rene Lundegaard

20.11.10:

Solgården i Bogense til specialskole

Tessa Gjødesen (V), formand for familieudvalget, er i dag blevet interviewet af TV2 Fyn.

Tessa Gjødesen er uenig med flertallet bag ny strukturaftale, når det drejer sig om placeringen af ny kommunal specialskole på Nordfyn.
Udvalgsformanden savner saglige pædagogiske begrundelser for, at lige netop Løkkemarkskolen er valgt til at huse specialskolen.

Hun konstaterer, at Løkkemarkskolen ligger ude på den bare mark, og at specialskolebørnene med dén placering vil mangle kontakt med andre børn i hverdagen.

Tessa Gjødesen foretrækker en placering i Bogense i stedet og nævner Solgården, der er nabo til Bogense Skole, som en meget bedre ramme for specialskolebørnene end Løkkemarkskolen.

19.11.10:

Løkkemarkskolen og 3 børnehaver står til lukning

Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn kan i dag referere fra et pressemøde, der er afholdt i dag.

Et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Liberal Alliance har aftalt en ny skole- og børnehavestruktur i Nordfyns Kommune.

Det er et snævert flertal, som står bag aftalen, der nu skal i høring i 8 uger og til drøftelse i Familieudvalget.
Sagen skal afsluttes på kommunalbestyrelsesmødet sidst i februar. 

Ikke uventet er Løkkemarkskolen i Uggerslev udpeget til at skulle lukke for at give plads til en ny komunal specialskole, der skal begynde med et begrænset antal børn næste år.
Løkkemarkskolen forventes at være under afvikling i skoleåret 2011/2012 for at lukke som folkeskole i sommeren 2012.

Ifølge aftalen skal der også lukkes 3 børnehaver.
Det er Græshoppen i Lunde, Sneglehuset i Egense og Dalskovreden i Roerslev.

Børnene fra Græshoppen i Lunde flyttes til en ny daginstitution på Horsebækskolen i Hjadstrup.
Der planlægges oprettelse af en daginstitution ved Krogsbølle Skole.
Børnene fra Sneglehuset i Egense placeres i Krogsbølle.
Børnene i Dalskovreden i Roerslev kan komme til Hjadstrup eller til Krogsbølle.

Fælles ledelse af skole, SFO og børnehave i samme lokalområde indgår også i aftalen, der er lavet uden om Venstre og Konservative, som forleden meddelte, at de havde opgivet kampen for en større strukturændring.

Der forventes ikke flere strukturændringer på skole- og daginstitutionsområdet på denne side af næste kommunalbestyrelsesvalg.

Find billeder og flere oplysninger om de involverede skoler og børnehaver på undersiderne "Folkeskoler Nordfyn" og "Daginstitutionerne" her på Nordfynstema.

14.11.10:

V og K opgiver skolestruktur

Det er overskriften til en artikel i Fyens Stiftstidende i dag.

Ifølge avisen finder Venstres og Konservatives gruppeformænd, at de hidtidige forhandlinger om en ny skolestruktur har været for uambitiøse.
Nu er de stået af, fordi de finder, at det vil være spild af deres tid at fortsætte.
Mogens Christensen (V) konstaterer, at der ikke er tilstrækkelig tilslutning til Venstres oplæg.

Over for Venstres visioner står nu et forslag, som S og SF står bag. Det går ud på, at Løkkemarkskolen i Uggerslev lukkes, så bygningerne kan bruges til den kommunale specialskole, som kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet at oprette.

Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) og Mogens Christensen (V) mener, at løbet nu er kørt, når det handler om vedtagelse af en ny skolestruktur inden det næste kommunalbestyrelsesvalg i 2013.

11.11.10:


Nedtællingen er i gang 

Den 25. november afholdes næste kommunalbestyrelsesmøde.
Senest på det møde skal kommunalpolitikerne forsøge at nå til enighed om en ny struktur for skoler, børnehaver m.m.
Det skyldes, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 besluttede, at en ny struktur skal vedtages inden den 1. marts 2011.

Mellem 25. november og  kommunalbestyrelsesmødet sidst i februar skal kommunalbestyrelsens udspil til høring i alle berørte brugerbestyrelser.

Mange vil i spænding følge udviklingen allerede op til og på mødet den 25. november.

08.11.10:

Politisk uro i Nordfyns Kommune

Der var ventet en nyhedspause vedr. ny struktur for skoler, børnehaver m.m. - i hvert fald frem til slutningen af november, hvor kommunalbestyrelsen skal offentliggøre et politisk udspil, der skal til høring i brugerbestyrelserne.

Partierne har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 aftalt, at ny struktur skal være vedtaget inden den 1. marts 2011.
  
I dag er det så kommet frem på TV2 Fyn, at der er uro blandt politikerne.

Således er Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) stærkt utilfreds med andre kommunalpolitikeres manglende mod til at lave store forandringer i den nuværende struktur.

Han frygter, at kommunalbestyrelsen slet ikke kan nå frem til en samlet indstilling, der vil give en markant ændret skolestruktur, sådan som Konservative ønsker det - "færre mursten og mere undervisning".

Borgmester Morten Andersen udtaler til TV2 Fyn, at det ikke er fair over for kommunalbestyrelsens øvrige partier at lække noget fra forhandlingerne, men han påpeger, at han fortsat ønsker en vedtagelse, der bygger på et bredt forlig i kommunalbestyrelsen.

Efter dagens møde, hvor gruppeformændene deltog, drøftes der skolestruktur i de enkelte partigrupper.
 
Indslaget blev bragt i dag i nyhedsudsendelsen kl. 19.30 og  kan genses og genhøres via TV2 Fyns hjemmeside.
 

26.10.10:

Jens Otto Dalhøj forlader Venstre

Jens Otto Dalhøj har ifølge Fyens Stiftstidende valgt at forlade Venstre og repræsenterer fremover Liberal Alliance i kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune.

Jens Otto Dalhøj har efter Venstres fremlæggelse af visioner om ny struktur for skoler, børnehaver, dagpleje og fritidstilbud til børn og unge taget afstand fra dele af oplæggets indhold.

Dette skal måske ses i sammenhæng med, at han er bosat i Nørreby, hvor Klinteskolen står til lukning, hvis Venstres udspil vedtages i kommunalbestyrelsen.

Herefter fordeles de 25 pladser i komunalbestyrelsen således:

Venstre 8
Socialdemokraterne 5
SF 5
Konservative 2
Løsgængere 2
Nordfynslisten 1
Dansk Folkeparti 1
Liberal Alliance 1

10.10.10:

Skarp reaktion fra lærerkredsens formand

I et læserbrev i Fyens Stiftstidende i dag reagerer Peter Ollendorff, formand for Nordfyns Lærerkreds, kraftigt imod budgetaftalens passus om, at skolestrukturen skal på plads inden 1. marts 2011.

Peter Ollendorff er stærkt utilfreds med, at beslutningen om skolestruktur skal trækkes så længe.
Politikerne kritiseres for ikke at udvise rettidig omhu, når den vigtige beslutning udsættes til det allerseneste øjeblik set i forhold til al videre arbejdsgang og planlægning.

Desuden er han betænkelig ved at skulle indgå i forhandlinger om en arbejdstidsaftale, hvor der skal spares 4,5 mio. kroner / 10,1 mio. kroner på lønudgifter til personalet på folkeskoleområdet over de kommende år.

Peter Ollendorff nævner, at der i 2008 blev sparet 7 stillinger og i 2009 hele 14 stillinger.
Da forvaltning, skoleledere, tilidsrepræsentanter og lærerkreds i efteråret evaluerede den nuværende arbejdstidsaftale, var der enighed om, at det er en god aftale både for kommunen og for personalet.
Nu forventer politikerne, at der kan spares lønudgifter til yderligere 20 - 25 lærere / børnehaveklasseledere.
Det resterende personale skal så fortsat løse den samlede arbejdsopgave, som man klarer i dag.

Peter Ollendorff udtaler:
- "Jeg er bange for at vi ikke kan leve op til den tillid som politikerne viser os." 

Rystede skolefolk
- men ingen panik hos det administrative personale

Helt naturligt oven på det indgåede budgetforlig har Fyens Stiftstidende bedt om reaktioner og kommentarer fra skolelederne i Nordfyns Kommune og fra kommunens administrative personale.

Tillidsrepræsentanten for kommunens kontoransatte ser fortrøstningsfuldt på situationen i de kommende år.
Det skyldes især, at der for øjeblikket er en del ubesatte stillinger, og at nogle blandt personalet vil bidrage ved "naturlig afgang".
Der er blandt personalet en forventning om, at der også fyres ledere, hvis der er menige ansatte, som skal "prikkes på skulderen".
Hos kontorpersonalet er der en forventning om, at ledelsen vil pege på, hvilke opgaver der ikke længere skal løses på rådhusene i forbindelse med personalereduktion.

Mere pessimistisk ser man på udviklingen i kommunens skolevæsen.

Fire nordfynske skoleledere er blevet kontaktet, og de udtrykker alle frustration og nervøsitet for, at en ny arbejdstidsaftale mellem kommunen og Nordfyns Lærerkreds vil resultere i stress, dårligt arbejdsmiljø og ringere kvalitet i undervisningen.

Det er der udsigt til, når budgetforliget vil udløse bortfald af omkring 25 lærerstillinger - samtidig med at de resterende lærere skal udføre den samme undervisning som den, der samlet ydes i dag med den nuværende aftale.

Ikke uventet bliver det fremhævet, at det i praksis bliver meget svært at få lavet en ny samarbejdsaftale mellem kommunen og lærerkredsen på de præmisser, der ligger i budgetforliget.

Heller ikke uventet fastholder borgmester Morten Andersen (V), at den nuværende aftale med lærerne er så lukrativ for dem, at det er på sin plads at skrue ned fra kommunens side.

08.10.10:

Strukturaftale inden 1. marts 2011

Det er indskrevet i budgetaftalen for 2011-2014, at der inden den 1. marts 2011 skal være indgået en langsigtet politisk aftale om strukturen for dagpleje, daginstitutioner, skoler og fritidsområdet for 0-16-årige.
Løsningen af den vanskelige opgave skal påbegyndes med nye drøftelser umiddelbart efter vedtagelse af Budget 2011 på kommunalbestyrelsesmødet 14. oktober i år.


Betydelige besparelser vil kunne mærkes - men andre stramninger er undgået

Nordfynstema vil naturligvis sætte mest fokus på det, der vedrører dagpleje-, børnehave- og skoleområdet.

Med budgetforliget er nogle mulige beskæringer undgået.
Det gælder således en foreslået rammebesparelse på omkring 6 mio. kroner på folkeskoleområdet og besparelser på mere end 1,5 mio. kroner for daginstitutionernes vedkommende.
Endvidere fredes helhedsskolen.

Over de følgende år skal udgifterne til specialundervisning reduceres betydeligt.

Endnu mere iøjnefaldende er det, at politikerne er blevet enige om en besparelse på arbejdstidsaftalen mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Lærerkreds på 4,2 mio. kroner i 2011 og godt og vel 10 mio. kroner hvert af de følgende år.
Det er set i forhold til udgiftsniveauet i 2010.
I de varslede besparelser ligger der, at lærernes gennemsnitlige antal af lektioner pr. uge skal øges fra nuværende 21,4 lektioner til 23,5 lektioner. 
En enig kommunalbestyrelses beslutning står her over for en aftalepartner, der vil fastholde, at den varslede ændring er helt urimelig.

Udgifterne til støttetimer til børn i børnehaver og til specialundervisning i skolerne skal reduceres.
Derfor skal flere børn end nu fremover rummes i kommunens almindelige tilbud inden for dagtilbud og folkeskoler.

Børn med særlige behov skal "...under hensyntagen til kvalitet og nærhedsprincip tilbydes specialtilbud så lokalt som muligt for at øge forankringen i lkoalmiljø for barnet og dets familie".

På ældreområdet reduceres den årlige udgiftsramme med ca. 2 mio. kroner.

Mere overordnet er der politisk enighed om effektiviseringer og besparelser på bl.a. den kommunale administration, på digitalisering og ved kommunale indkøb gennem Fællesindkøb Fyn.

Enigheden gælder også fortsat arbejde med fremtidig struktur inden for rådhus, borgerservice, bibliotek, tandpleje, redningsberedskab og fremtidig anvendelse af Solgården i Bogense.

Endvidere skal den offensive økonomistyring fortsætte, og budgetpuljer må kun frigives for et halvt år ad gangen.

07.10.10:

Enig kommunalbestyrelse bag budget for 2011-2014

På det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde i dag har en enig kommunalbestyrelse tilsluttet sig budget for 2011-2014.

Find dokumentet fra borgmesterkontoret via

http://www.nordfynskommune.dk/page.asp?objectid=13164&zcs=2


06.10.10:

Mulig afklaring om Budget 2011 torsdag - på ekstraordinært møde i økonomiudvalget

På økonomiudvalgsmødet i dag blev kun den kirkelige ligning for 2011 færdigbehandlet.

Afslutning på 2. behandling af Budget 2011 blev udsat til et ekstraordinært møde torsdag den 7. oktober kl. 11.

Borgmester Morten Andersen har bebudet, at der afholdes et pressemøde efter dette ekstraordinære møde torsdag.


01.10.10
og opdateret 04.10.10 og 05.10.10:


Mange høringssvar til økonomiudvalgsmødet 6. oktober

Når økonomiudvalget holder møde den 6. oktober, er der kun 2 punkter på dagsordenen:
- 2. behandling af Budget 2011
- Kirkelig ligning 2011

Til gengæld er der er i alt 89 bilag til 2. behandling af Budget 2011.
81 af bilagene er indkomne høringssvar.
(Der er tilføjet flere høringssvar de seneste dage.)

Find og læs bilag via

http://polweb.nethotel.dk/nordfyns07


....

Socialdemokraterne vil have forhandlinger om skolestruktur genoptaget


I Fyens Stiftstidende kritiserer A-gruppeformand Kim Johansen borgmester Morten Andersen for på borgermødet i tirsdags at have erklæret, at forhandlingerne om ny skolestruktur har lidt skibbrud.

Kim Johansen mener, at politikerne er nødt til at fortsætte forhandlingerne, når kommunalbestyrelsen har fastlagt Budget 2011.

Han begrunder sin indstilling med hensynet til børn, forældre, personale, undervisningens kvalitet og kommunens økonomi.

Kim Johansen foreslår, at familieudvalget under ledelse af Tessa Gjødesen (V), tager initiativ til genoptagelse af struktursagen senere i år.

29.09.10:

Politisk uenighed blokerer for lukning af små skoler - denne gang

På tirsdagens borgermøde om Nordfyns kommunes budget for 2011 blev der endelig lukket op for de hidtil lukkede døre:

Borgmester Morten Andersen oplyste, at der her og nu ikke er et politisk flertal for at lave væsentlige ændringer i den nuværende skolestruktur.
Der bliver derfor ikke lukket små skoler - i denne omgang.
Men emnet vil helt sikkert dukke op igen og igen i de følgende år.
Nogle mindre skolers overlevelse er derfor sandsynligvis kun på lånt tid.

Fyens Stiftstidende har talt med nogle af nøglepersonerne i de kuldsejlede forhandlinger om ny skolestruktur.
Venstre og SF har stået stejlt over for hinanden.
Venstre har således holdt fast på sit markante reformudspil, mens SF har fastholdt løftet fra valgkampen: Ingen skolelukninger.
Mellem dem står Socialdemokraterne, som ifølge gruppeformand Kim Johansen var parate til lukning af kommunens 2 mindste skoler. Der er angiveligt plads til eleverne herfra på andre skoler, der har den fornødne lokalekapacitet.
Steen Brydegaard (F) peger på en løsning ved at finde besparelser på den del af specialundervisningen, der i dag foregår uden for kommunen.
Tessa Gjødesen (V), formand for familieudvalget, er skuffet over situationen og betegner det som en katastrofe, at der ikke kan samles et flertal for en ny skolestruktur.

25.09.10:

Venstres forslag ryster Konservative

Kim Jørgen Jensby Jørgensen, gruppeformand for Konservative, er rystet over Venstres forslag til anvendelse af det ekstra skatteprovenu på 20,4 mio. kroner, hvor 3,6 mio. kroner reserveres til uforudsete udgifter.
"Selv den røde blok forholder sig mere realistisk til budgettet", udtaler den konservative gruppeformand til Fyens Stiftstidende.

For få dage siden mente borgmester Morten Andersen (V), at 10 mio. kroner af de 20,4 mio. skulle parkeres til uforudsete udgifter i 2011.
Han begrunder reduktionen til en buffer på nu 3,6 mio. kroner med, at de 10 mio. kroner ikke var spiselige for alle andre partier. Men beløbets størrelse er ifølge borgmesteren til forhandling.
Gruppeformand Mogens Christensen (V) fastholder, at 3,6 mio. kroner vil være et tilstrækkeligt beløb.24.09.10:

Venstres forslag til anvendelse af 20,4 mio. kroner i 2011


Til kommunalbestyrelsesmødet 23. september havde Venstre lavet et forslag til, hvordan et skatteprovenu på 20,4 mio. kr. ved forhøjelse af skattprocenten kan anvendes.

Ingen af de andre partier havde ændringsforslag, men alle er indstillede på at medvirke i de videre forhandlinger frem til den 14. oktober, hvor det endelige budget for 2011 skal vedtages.

Her vises Venstres forslag:


Venstre

2010-09-23

 

Venstres forslag til anvendelse af skatte provenu på de 20,4 mio. kr.

De nævnte forslag tages ud af reduktionskatalog til budgetforslag 2011.

 

 

 

Dagtilbudsområdet

FU

Dag5 B

Rammereduktion på Tigerhuset – 4%

110.000

 

FU

Dag6-B

Reducering af personaleressoucerne i daginstitutionerne med 4 %

1506.000

 

FU

Dag12-B

Rammereduktion på Dagplejen 4%

144.000

 

 

Erhvervs og udvikling

EU

EU1-B

Reducere tilskud til turistforening med 5%

76.000

 

EU

EU2-B

Reducere tilskud til erhvervsråd med 5%

62.000

 

 

Handicap og psykiatri

SOC

HP3-B

Nedlæggelse af værestedet

500.000

 

 

Kultur- og Fritidsområdet

SKFU

KF1-B

Medlemsaktivitetstilskud

300.000

 

SKFU

KF1-B1

Reduktion i rekvisittilskud

150.000

 

 

PPR området

FU

PPR-3

Reduktion på antal støttepædagoger

330.000

 

 

Sundhedsområdet

SKGU

SU6-B

Reduktion af puljen til sundhedsfremme

500.000

 

 

Teknik og Miljø

TMU

TM1

Afskaffelse af sommerblomster i de større byer

50.000

 

TMU

TM2

Fjernelse af træer på torvet i Otterup

50.000

 

TMU

TM9

Reduktion – søbadet i Bogense

50.000

 

TMU

TM10

Reduktion i telebusordningen

300.000

 

TMU

TM11

Afskaffelse af hundeposer og stativer

50.000

 

TMU

TM22

Beredskab – Reduktion i mandskab ved udkald

275.000

 

 

Træningsområdet

SOC

TRÆ4-B

Rammereduktion uviseterede aktivitetstilskud

600.000

 

 

 

Undervisningsområdet

FU

UV2

-model 2f

2.927.000

 

FU

UV4

Afskaffelse af helhedsskolen

1.690.000

 

 

FU

UV10

Harmonisering af ressourcetildeling vedr. landsbyordninger

350.000

 

FU

UV11

Ændret ressourcetildeling førskolegrupper

10.000

 

FU

UV14

SFOérnes åbningstid følger skoleåret

2.800.000

 

FU

UV15

Modul 2 – virkning fra august 2011

690.000

 

FU

UV24-B

Rammereduktion på musikskolen – 4%

394.000

 

 

Ældreområdet

SOC

ÆLD3-B

Rammereduktion Frit Valg (ændringer af kvallitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp) 2%

1.375.000

 

SOC

ÆLD4-B

Rammereduktion på plejecentrene – 1%

1.014.000

 

 

ANLÆG

SKFU

ANL2-B

Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet – 50 % reduktion

545.000

 

 

Samlet forbrug                                                                                       16.842.000 kr.

Hensættes til styrkelse af kassen (budget reserve)                                     3.558.000 kr.

 

Mogens Christensen

Gruppeformand

....

Hvis Venstres forslag vedtages, skal der findes yderligere 43,7 mio. kroner i det oprindelige besparelseskatalog.
Og fortsat er eventuelle besparelser ved struktur for skoler, børnehaver og dagpleje ikke bragt i spil til den samlede budgetløsning for 2011.

Borgmesterens oprindelige samlede oplæg til 1. behandling af Budget 2011 - inden Indenrigsministeriets tilladelse til skatteforhøjelse forelå - kan f.eks. findes således:

Klik på linket
http://polweb.nethotel.dk/nordfyns07
Klik på Økonomiudvalget
Klik på datoen 13/9
Klik på Vis bilag ved pkt. 235
Klik på det enkelte dokument. 
23.09.10:

Radikale vil lukke 5 nordfynske folkeskoler

Fyens Stiftstidende fortæller i dag, at Det Radikale Venstre på Nordfyn foreslår nedlæggelse af 5 nordfynske folkeskoler, og der er sat navne på.

Partiet er klar til at lukke Veflinge Skole, Klinteskolen i Nørreby, Kongslundskolen ved Kærby/Skovby, Løkkemarkskolen ved Uggerslev og Horsebækskolen i Hjadstrup.

Per-Ulrich Jacobsen, formand for De Radikale på Nordfyn, forklarer forslaget med, at man med nedlæggelse af de 5 skoler vil skabe en fremtidssikret skolestruktur.
Han mener, at man dermed slipper for diskussioner om mulige skolelukninger hvet eneste år.

Bestyrelsesmedlem Mogens Godballe tilføjer, at målet er skoler med ca. 250 elever og med 2 spor i hele forløbet på skolen.

Det Radikale Venstre mener, at der dermed skabes et bæredygtigt skolevæsen med fokus på læring, pædagogik og faglig sparring mellem skolens lærere.
Det vigtigste mål er at sikre børnene den bedst mulige undervisning, men nedlæggelse af de 5 skoler vil også give besparelser i driften.


Det Radikale Venstre opnåede kun 285 stemmer ved det seneste kommunalvalg og er derfor ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Forslaget kan læses på Nordfynstema-undersiden "Politiske udspil".(Kommentarer er velkomne på Nordfynstemas debatside.)V-lokalformand er uenig med Venstre om oplæg til ny skolestruktur

Fyens Stiftstidende oplyser, at Peder Svensson, formand for Venstre i Krogsbølle, er imod Venstres visioner og forslag til ændret skolestruktur.
Peder Svensson er især utilfreds med tanker om at fjerne overbygningen fra Krogsbølle Skole, idet han forudser, at det vil være direkte ødelæggende for den lokale boldklub.
Han er imod, at Krogsbølle gøres til en spøgelsesby og peger på, at Nordfyns Kommune må kunne spare mange penge på en mere rationel og effektiv drift.

Også Jens Otto Dalhøj (V) har tidligere udtrykt kritik af Venstres oplæg, men han ønsker ikke at uddybe sine synspunkter offentligt. 
 Ingen kommentarer

I aften har kommunalbestyrelsen Budget 2011 på dagsordenen til 1. behandling.
Fyens Stiftstidende har forgæves forsøgt at indhente kommentarer om den kommende skolestruktur hos lokalpolitikere. Ingen vil udtale sig.
Samme resultat har forespørgsel til skoleforvaltningens embedsfolk givet.

FS tolker det sådan, at man er nået så langt med de politiske forhandlinger, at forvaltningen lige nu er ved at udarbejde konkrete beregninger til brug for politikerne.

 
22.09.10:

Besparelser på skolevæsen og ældreområdet bliver mindre end hidtil frygtet

I går oplyste Indenrigsministeriet, at Nordfyns Kommune får lov til at hæve skatteprovenuet med ca. 20,4 mio. kroner i 2011.
Fyens Stiftstidende har på den baggrund hentet reaktioner fra nøglepersoner i kommunalbestyrelsen.
Morten Andersen (V), Kim Johansen (A) og Steen Brydegaard (F) er åbenbart enige om, at nu undgås nogle af de værste af de hidtil mulige besparelser på ældre- og skoleområdet i 2011.
De repræsenterer tilsammen 19 af kommunalbestyrelsens 25 mandater.

Derimod tegner der sig ikke et flertal for ved kollektiv ulydighed at hente endnu flere skattekroner hjem til kommunekassen.

Fordi den er tom, vil Morten Andersen (V) og Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) forsøge at samle et flertal for, at mindst 10 mio. kroner skal sikres som en buffer, der kan værne imod uforudsete udgifter.
Kim Johansen og hans A-gruppe er imod, og det er SF-gruppen sandsynligvis også, hvis man skal tolke Steen Brydegaards signaler. 
21.09.10:

Nordfyns Kommune har fået grønt lys til at hæve skatteprocenten

32 kommuner har søgt om at måtte hæve skatteprocenten i 2011.
Deraf har kun 12 fået tilladelsen af Indenrigsministeriet.
En af de 12 er Nordfyns Kommune.
Det forventede provenu ved forhøjelsen er beregnet til 20,4 mio. kroner.
Det medfører, at kommunalbestyrelsen ikke længere skal pege på besparelser i Budget 2011 på omkring 60 mio. kroner, men nu "kun" cirka 40 mio. kroner.
På Fyn har også Nyborg Kommune fået lov til at hente flere skattekroner hjem fra borgerne.


Rejseholdets anbefalinger overdøvede lokal skolestruktur

Nordfyns Radikale Venstre afholdt 20. september en konference om skolepolitik. Den foregik på Søndersøskolens afdeling Nordmark.
Emnet var anbefalingerne fra regeringens såkaldte rejsehold.

Der var et pænt fremmøde til konferencen.
Det var således ikke kun radikale kernevælgere, som havde taget imod invitationen.
Det havde også politikere fra de fleste af partierne i kommunalbestyrelsen, forældrerepræsentanter i skolebestyrelser, skoleledere, lærere og andre med særlig interesse for aftenens program. 

Støttet til digitale plancher på den store skærm redegjorde Hanne Them for rejseholdets arbejde og anbefalinger. Hanne Them er lærer i Nyborg og har deltaget i rejseholdets arbejde.
Efterfølgende fik Peter Ollendorf, formand for Nordfyns Lærerkreds, mulighed for kort at præsentere Danmarks Lærerforenings reaktioner på rejseholdets oplæg.
Derpå fik Marianne Jelved, uddannelsesordfører for Det Radikale Venstre, ordet for at kommentere.
Alle tre holdt sig til aftenens tema.
 
Efter den indlagte pause var det derfor ikke uventet, at man fra salen forsøgte at få input til den forestående skolestrukturreform i Nordfyns Kommune.
René Lundegaard, Dansk Folkeparti, stillede med lune et spørgsmål for at få inspiration til ny skolestruktur, men de tre i panelet afholdt sig fra at bevæge sig ind i den varme zone.
Mange andre gode spørgsmål resulterede i rigtig gode svar, især fra Marianne Jelved, der tydeligt var godt inde i skolestoffet og var dygtig til at formulere sig klart og overbevisende, så også folk med andet politisk ståsted måtte anerkende lødigheden og kvaliteten. 
Selv om kommunens skoleledere har valgt at holde lav profil i forhold til kommende ny skolestruktur, følte Jan Hinrichsen, skoleinspektør ved Bogense Skole, alligevel trang til at ledsage et par spørgsmål med et inderligt ønske om, at nedlæggelse af mindre skoler og besparelser på specialundervisningen vil komme de ganske almindelige elever på hans skole til gode.
Den bed panelet dog ikke på.
De tilstedeværende var godt informerede om rejseholdets anbefalinger og disses eventuelle følgevirkninger, da mødet planmæssigt blev afsluttet kl. 21.30.
Derfor var der velfortjent applaus til panelet - især til Marianne Jelved - og til arrangørerne. 


 
Medarbejdersiden i kommunens hovedudvalg udarbejder høringssvar

Der har 17. september været afholdt fælles møde for kommunens hovedudvalg og økonomiudvalg.
Mødets konklusion er, at medarbejdersiden i hovedudvalget udarbejder et høringssvar til borgmesterens forslag til budgettet for 2011.

1. behandling af Budget 2011 i kommunalbestyrelsen sker den 23. september. 


Børnehus i Hårslev efter "landsbymodellen" 

Fyens Stiftstidende oplyser 17. september, at bestyrelsen ved Vejruphuse Børnehave og skolebestyrelsen ved Hårslev Skole er nået til enighed om, at skole og børnehave skal lægges sammen som én lokal institution.
Vejruphuse og Hårslev Skole er naboer, så der er tale om en helt oplagt model.

Mens kommunalpolitikerne forhandler om samlet struktur for hele kommunen, arbejdes der således også i nogle lokalområder med egne ideer til løsninger, der peger positivt fremad.Der skal også være plads til andet end skolestruktur m.m.:

Nyt spændende naturprojekt på Nordfyn er under forberedelse

Benyt linket på "Natur på Nordfyn", se kortene og læs om propjektet. 
Der er informationsmøde på Fredskoven den 21. september."Politikerne er nu helt tavse om skolerne"

skriver Fyens Stiftstidende den 14. september.
Der forhandles bag en mur af tavshed om at få lavet en bred politisk aftale om den ny struktur for folkeskoler og børnehaver.
Sådan et forlig skal sammenholdes med behandlingen budgetforslag for 2011.
Senest den 23. september skal Nordfyns Kommune have svar på, om man får lov til at hæve skatteprocenten.
Borgmesteren har inviteret kommunalpolitikerne til en temadrøftelse om strukturer.
Han mener, at der til disse drøftelser skal ligge et udspil bl.a. om skolerne.
Budget 2011 skal vedtages endeligt på møde den 14. oktober.

Økonomiudvalgsmødet 13. september

På mødet blev det besluttet, at borgmesterens budgetforslag fremsendes til kommunalbestyrelsen og samtidig sendes i høring.

Link til bilagene findes i teksten efter billedet fra Østerballe længere nede på dette opslag. 

Politikerne forhandler bag lukkede døre

Fyens Stiftstidende fortæller 10. september 2010, at der mellem kommunalpolitikerne foregår intense drøftelser for at frem til enighed om en ny struktur for kommunens folkeskoler og daginstitutioner.
Ingen har forladt forhandlingerne, der betegnes som konstruktive - og det er et positivt signal.
Imidlertid må Venstre åbenbart konstatere, at der ikke kan samles et flertal for partiets oplæg.
Således ser det ud til, at 140 elever ikke bliver minimum for en skoles overlevelsesmuligheder - ligesom visionen om 4 hovedskoler heller ikke ser ud til at få tilstrækkelig tilslutning.
Det tegner til, at mindst én folkeskole bliver lukket, for at give plads til en kommunal specialskole, som kommunalbestyrelsen allerede har besluttet at oprette.
Antallet af skoler, der må lukke, er derfor endnu uafklaret.
Åbenbart er der i kommunalbestyrelsen et klart flertal for at lukke de mindste daginstitutioner i landområderne.
Den fremtidige model synes at blive, at landsbyskoler og lokale børnehaver skal være børnecentre, sådan som tilfældet i dag er på Klinteskolen i Nørreby og på Skovløkkeskolen ved Ørritslev Skov.

Se bilagene til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2011 - den 13. september 2010:

http://polweb.nethotel.dk/nordfyns07

Klik på Økonomiudvalget
Klik på datoen 13.09.
Klik på Vis bilag ved pkt. 235
Klik på det enkelte bilag