Foreninger m.m.

Årsmøde Nordfyns Landdistriktsråd

Nordfyns Landdistriktsråd indkalder til repræsentantskabsmøde og årsmøde torsdag den 18. maj 2017.

Alle lokalråd bedes sende hver to repræsentanter, der kan indgå i repræsentantskabet.

Alle lokalråd bedes indsende statusrapport og referat fra seneste generalforsamling (hvis det ikke allerede er sket) til landdistriktsrådet på kontakt@landdistriktsraadet.dk inden repræsentantskabsmødet.

Tid og sted for mødet: Torsdag den 18. maj 2017 kl. 19.00, i Tingstedet ved Søndersø rådhus, Vesterled 8.

Efter generalforsamlingen vil Anette Vilhelmsen holde et indlæg til inspiration for den efterfølgende debat. 

Flere oplysninger fås hos formand Niels Bo Nielsen rulle1@mail.dk

Se vedtægter på www.landdistriktsraadet.dk eller følgende uddrag heraf.

 

§ 6 Repræsentantskabsmøde/ årsmøde

Formanden indkalder til årsmøde i maj/juni. Årsmødet varsles 2 uger før afholdelse ved annoncering på foreningens hjemmeside samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer.

 Alle interesserede fra lokalsamfundene må deltage i årsmødet.

Dagsorden for årsmødet

1. Åbning af mødet ved formand.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3, Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Godkendelse af budget for det løbende år.

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer (se nedenfor)

7. Valg til bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af to revisorer.

10. Eventuelt

Kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret på årsmødet.

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer:

§ 6 Repræsentantskabsmøde/årsmøde

Formanden indkalder til årsmøde i maj/juni. Årsmødet varsles med mindst 2 og max 4 uger før afholdelse ved annoncering på foreningens hjemmeside samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer.

Forlag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest 7 dage før årsmødet for behandling på førstkommende årsmøde.

§ 4 Organisering med repræsentantskab og bestyrelse

Øverste myndighed for landdistriktsrådet er et repræsentantskab med 2 repræsentanter fra hvert lokalområde i Nordfyns Kommune. Disse repræsentanter udpeges af de enkelte lokalråd.

For at kunne modtage ydelser fra Landdistriktsrådet – herunder Aktivitetspuljen - skal hvert lokalråd opfylde følgende betingelser: Deltage i årsmødet, udfylde statusskema på hjemmesiden, samt indsende referat fra seneste generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen