Perioden 23. september- 22. oktober 2013

22.10.13:

 

Velbesøgt vælgermøde i Grindløse

Bred enighed i panelet om flere centrale emner, men også afgrundsdyb uenighed om fakta i kommunens økonomi

 

Grindløse Sognegaard havde inviteret til valgflæsk og efterfølgende valgmøde tirsdag aften, og det blev et velbesøgt arrangement.

TV2 Fyn var mødt op og lavede indslag fra mødet.

Det anfægtede dog ikke de fremmødte ved de 3 langborde, hvor snakken gik livligt.

Fade og skåle blev båret ind, stegt flæsk, kartofler, persillesovs og rødbeder kom på tallerkenerne, og der blev spist, mens de gode samtaler fortsatte.

Da tallerkener og fade var båret ud igen, kom der flere deltagere til valgmødet, så der måtte hentes flere stole og sættes ekstra borde op.

Lidt før kl. 20 sad alle 9 politikere klar i panelet ved endevæggen.
Det var Keld Haurholm Nielsen (Ø), Dorte Schmidt (N), Anne-Lise Sievers (F), Kim Johansen (A), Morten Andersen (V), John Arnshof som vikar for Mette Hjorth (B), Franz Rohde (C), René Lundegaard (O) og Jens Otto Dalhøj (I).

Journalist Niklas Bøgh fra TV2 Fyn havde påtaget sig at være ordstyrer og havde forberedt sig grundigt til opgaven.

Enighed om meget

De 9 i panelet fik hver samme nøje afmålte tid til en kort præsentation, hvorefter Niklas Bøgh satte udvalgte temaer i spil direkte henvendt til de enkelte i panelet.

En summarisk opgørelse fra debatten inden kaffepausen kan gøres op på denne måde:

Der var i panelet en udbredt enighed om, at der skal gøres mere for landdistrikterne og for skolerne i dem, for bosætning og befolkningstilvækst, for mere erhvervsaktivitet og flere arbejdspladser også på landet, for bedre transport i kommunen bl.a. for at unge bedre kan komme til og fra uddannelsessteder, for bedre uddannelse af de unge og for at skaffe lærepladser.
Alle vil have bedre og hurtigere IT-kommunikationsforbindelser på Nordfyn.

For folk i de nordfynske landdistrikter er der tilsyneladende lys forude:
Der er øget politisk interesse for og opmærksomhed på landdistrikter, landsbyer, lokakalråd m.m. 

Ind imellem kunne der på nogle punkter anes nuanceforskelle, men enigheden var udbredt.

Bliver aftaler overholdt?

Enighed var der egentlig også, da ordstyreren spurgte, om aftalerne ville blive overholdt denne gang, bl.a. med henvisning til konstitueringen for 4 år siden og til skift fra et parti til et andet.

Alle meldte ud, at de vil handle ærligt og ansvarligt.

To havde noget i klemme:

Morten Andersen måtte erkende, at konstitueringen for 4 år siden – hvor han blev borgmester – fortsat ikke ser godt ud, men han tilføjede, at man jo sidder på sit eget mandat.

Jens Otto Dalhøj forklarede sit skift til Liberal Alliance med, at han var gået til valg på at bevare alle skolerne. Så det var ikke ham, der havde ændret sig, men Venstre.

Skolestrukturen m.m.

Meget naturligt kom skolestrukturen også på bordet, også fordi Nordfyns-radikale i pressen havde meldt ud, at partiet ønsker stramninger i den nuværende skolestruktur.

Det viste sig ret hurtigt, at John Arnshof sad temmelig alene med sit standpunkt i panelet, selv om han citerede professor Niels Egelund, der har peget på nødvendigheden af, at der på alle skoler er 2 spor på hvert klassetrin.

Dorte Schmidt argumenterede imod ved at nævne en rapport fra CEPOS, hvor det påvises, at skolestrukturændringer ikke har medført hverken bedre eller billigere skoler.

Det viste sig, at der er radikal enegang, hvis der skal tales om nordfynske skolestrukturændringer inden for den næste 4 år.

De andre partier lagde afstand til ønsker om flere skolelukninger i den nærmeste fremtid.

Franz Rohde slog fast, at skolerne efter hans mening skal have lov til at være forskellige.

Derfor kunne alle tilstedeværende tage noget, der ligner et klart og ubrydeligt løfte, med sig hjem fra mødet:

Der bliver ikke rørt ved skolestrukturen i den næste valgperiode.
Heller ikke selv om Kaj Andersen, Særslev, i et spørgsmål fra salen efter kaffepausen insisterede på at få debatten om skolestrukturen taget op igen.

Dog blev der selvfølgelig nævnt betænkeligheder på grund af faldende børnetal i en periode fremover, men det ændrer ikke ved den brede opbakning til at fastholde den nuværende skolestruktur.

Niklas Bøgh efterlyste politiske bud på, hvad der skal gøres i forbindelse med, at hver 5. unge på Nordfyn er på overførselsindkomst.

Her blev der nævnt bedre infrastruktur, bedre vejledningsindsats, mere aktivitet også i landsbyerne, lærepladser m.m.
Anne-Lise Sievers foreslog bl.a. en mentorordning.

René Lindegaard ville have arbejdsgiverne ud på skolerne, så der bliver skabt bedre kontakt med henblik på kommende lærepladser og ansættelsesforhold.

Transportmulighederne eller manglen på samme i Nordfyns Kommune kom til at fylde meget. En henvisning til telekørsel for unge i Assens Kommune var uundgåelig. Ligeledes mere og bedre busdrift til at binde kommunen sammen.

Kim Johansen fremhævede Busbanden i Morud som et godt eksempel til inspiration andre steder i kommunen og opfordrede til at medinddrage lokalrådene.

John Arnshof ønskede en task-force til infrastrukturen.

Sidste emne inden kaffepausen var naturligt nok forsamlingshuse.
Det blev taget op igen senere, og der blev fra panelet meldt klart ud, at ingen vil forringe forsamlingshusenes vilkår.

Den store aktuelle skillelinje

Den store aktuelle skillelinje i nordfynsk kommunalpolitik blev for alvor et debatemne, da der efter pausen blev spurgt til ”det smalle budgetforlig” – med henvisning til budgettet for 2014 og for overslagsårene 2015 – 2017.

Igen viste det sig, at når de to store nuværende blokke i Kommunalbestyrelsen skal sætte tal på Nordfyns Kommunes økonomi, er det ret forskellige tal, man lægger på bordet.

Vel nok på flertallets vegne udtalte Kim Johansen, at han ikke anser det for at være en smal budgetaftale, når den spænder fra SF til Liberal Alliance.

Omvendt fastholdt Morten Andersen, at det ikke er, hvad han forstår ved en bred aftale.

Lige netop dette emne vil med stor sandsynlighed komme op at vende på alle valgmøderne frem til valgdagen.

 

Flere gode spørgsmål fra salen


Helt naturligt kom de tomme skolebygninger i Nørreby også op som emne på et spørgsmål fra salen.

Her ved man måske lidt mere konkret, når Økonomiudvalget onsdag har drøftet et forslag om naturfriskole på stedet.

Fra salen spurgte Freddy Folden om de enkelte partiers holdning til at lade Nordfyns Kommune være partner i Udvikling Fyn.

John Arnshof sagde både ja og nej, de øvrige nej.

Morten Andersen tilføjede, at der alligevel skal samarbejdes på Fyn.

Der blev fra salen spurgt om holdninger til klausuler imod social dumping.

Enhedslisten var her først på pletten med et klart ja til klausuler, og alle bakkede op uden væsentlige forbehold.

IT og mange ældres problemer i forhold til myndigheder m.m. med øget digitalisering blev også taget op efter spørgsmål fra Birgit Folden.

Nordfynstemas udsendte fotograf, skribent m.m. noterede meget mere og kunne måske nok have fortalt meget om, hvad hvem sagde om hvad.

Mødet sluttede præcist som annonceret - efter en kort taletid til hver af de 9 i panelet.

Flere takkede for det vellykkede og godt besøgte møde, og der var ros og anerkendelse til arrangørerne og til Niklas Bøgh.

 

Se Nordfynstemas fotoreportage fra mødet via dette link:
http://www.nordfynstema.dk/218473442  UDGÅET

 

18.10.13:

 

Kalenderen bliver propfuld med
nordfynske valgmøder

 

Der afholdes valgmøde i Krogsbølle Klubhus torsdag den 7. november kl. 19.00 med Fyens Stiftstidende som debatstyrer.

Samme dag bliver der også vælgermøde i Særslev, og den 4. november kl. 19.00 afholdes vælgermøde i Nørreby.

Det er tilsyneladende Fyens Stiftstidende, der står bag disse 3 arrangementer, hvor der hvert sted inviteres 3 spidskandidater, som skal diskutere kommunalpolitik på udebane.

Ideen skulle være, at politikerne skal repræsentere andet og mere end deres eget lokalområde.

Nordfynstema valgkalender bliver opdateret med helt korrekte oplysninger om disse 3 arrangementer, når en ajourført oversigt er modtaget hos redaktionen.


Link til valgkalenderen:
http://www.nordfynstema.dk/116535818
 

17.10.13:

Forenede Demokrater opstiller
alligevel ikke på Nordfyn

 

Det har tidligere været oplyst, at Lars K. Johansen stiller op som kandidat for det nystiftede parti Forenede Demokrater.

Det bliver dog ikke til noget, for Lars K. Johansen flytter fra Nordfyns Kommune og vil derfor ikke være berettiget til opstilling her ved det forestående nordfynske kommunalvalg.

16.10.13:

 

Valgreklamekampen er i gang

 

Med ovenstående billede har redaktionen nok bragt lidt balance i tildelingen af omtale, idet der tidligere har været vist et billede af den valgbil, som Kim Johansen (A) kører i og parkerer rundt om på Nordfyn.

Flere biler er i den mellemliggende tid blevet mobile valgreklamer, og nu så Nordfynstemas fotograf så en mere stationær af slagsen - monteret på halmballer ved Søndersøvej lidt syd for Søndersø.

Selv om der er regler for, hvad man må og ikke må, befinder vi os her nok i en gråzone.

Men læs reglerne via dette link - og døm selv.

http://www.nordfynskommune.dk/Borger/Veje-og-trafik/Hvordan-soeger-du-om-tilladelse/Skiltning/Opsaetning-af-valgplakater

15.10.13:

 

Fokus på handicapområdet
på det første nordfynske valgmøde


Tingstedet i Søndersø
var tirsdag aften et perfekt valg til afholdelsen af valgkalenderens første møde mellem vælgere og kandidater til det forestående kommunalvalg med DH-Nordfyn (Danske Handicaporganisationer) som arrangør.

Handicaprådets næstformand Johnna Krabbe Göttsch Hansen bød velkommen til ca. 30 tilhørere og til panelet, hvor 9 af partierne, der deltager ved kommunalvalget, var repræsenteret:

Freddy Andersen (Venstre), Jane Yndgaard (Dansk Folkeparti), Keld Haurholm Nielsen (Enhedslisten), Morten Mejnholt (Konservative), Mette Hjorth (De Radikale), Anne-Lise Sievers (SF-Nordfyn), Dorte Schmidt (Nordfynslisten), Kim Johansen (Socialdemokratiet) og Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance).

Blandt tilhørerne ved bordene var der også nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer og kandidater ved valget den 19. november og flere meget kompetente repræsentanter fra de tilknyttede handicaporganisationer m.fl.

Efter panelets præsentationsrunde blev der taget fat på nogle af de 20 spørgsmål, som arrangørerne til lejligheden havde indsamlet blandt medlemsorganisationerne.

Talelysten var stor blandt paneldeltagerne, og der kom gode indlæg fra salen undervejs.

Mest fyldte ubetinget emnekredsen omkring inklusion i folkeskolen, specialklasser, specialskole m.m.

Andre emner, som man nåede rundt om var – lidt omformuleret:
Spørgsmål om brug af stedfortræder ved forfald til Handicaprådets møder.
Hvad vil man gøre, for at flere elever kan bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik?
Kan man få afkortet ventetiden før igangsættelse af genoptræning m.m.?
Hvordan kan man løse handicappedes og ældres IT-problemer i forbindelse med kontakt til myndighederne?
Hvordan indarbejdes FN´s Handicapkonventions principper bedre i lokalpolitikken?
Kan der undgås kommunale besparelser på handicapområdet?
Hvordan kan man bedre løse handicappedes transportbehov?

Flere paneldeltagere gav undervejs udtryk for, at de fik noget meget konkret med sig hjem – til at arbejde videre med – og ved bordene var der en udbredt tilfredshed med de politiske bud fra panelet, hvor uenigheden ikke var stor.

På et tidspunkt undervejs var der en antydning af polemik omkring torsdagens budgetafstemning i Kommunalbestyrelsen, men under ét var hele mødet præget af fordragelighed, imødekommenhed og ægte engagement.

Der var stof til meget mere efter to timer inkl. en kort kaffepause, hvor snakken også gik livligt.

Der var ros til arrangørerne og til paneldeltagerne.


Blandt de fremlagte tryksager fik især et fint materiale fra Nordfynslisten positive og anerkendende kommentarer.

Nordfynstema vil gerne videreformidle dette materiale og andet, der belyser politik på handicapområdet. Det er et åbent tilbud, så flere kan få god information.

Se Nordfynstemas fotoreportage fra arrangementet via dette link: http://www.nordfynstema.dk/27131601 UDGÅET

 

15.10.13:

 Pressemeddelelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

Flyt på landet og få råd til mere

 

Der er i høj grad noget at komme efter i landdistrikterne, hvis man vil have luft i økonomien til andet end en bolig. En sammenligning mellem huspriser og hustandsindkomster viser, at man i København bruger 9 gange den årlige bruttoindkomst på et hus, mens det kun er knap 2 gange i fx Tønder eller Lemvig.

Vil du have råd til mere og plads til lidt luksus i dagligdagen, bør du købe hus i landets yderområder. Det viser en beregning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor de gennemsnitlige salgspriser er sammenlignet med den gennemsnitlige hustandsindkomst før skat. Beboerne i de store byer bruger nemlig en langt større andel af deres indkomst på huset end beboerne i landdistrikterne.

”At huspriserne er lavere på landet end i de store byer er selvfølgelig ikke nogen nyhed. Heller ikke, at hustandsindkomsterne er lavere. Men det interessante er, hvordan forholdet mellem dem er. Og her viser vores beregning tydeligt, at det kan betale sig at bosætte sig uden for de store byer, for de lavere huspriser opvejer klart de lavere indtægter – og mere til,” siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Ikke nødvendigvis langt fra de store byer
Opgørelsen viser, at mens husejere i København skal bruge 9 gange deres hustandsindkomst før skat på at købe en bolig, skal de kun bruge knap 2 gange husstandsindkomsten, hvis de køber bolig på fx Mors, i Tønder eller Lolland.

Men tallene viser også, at man ikke nødvendigvis skal langt væk fra de større byer, før der er penge at spare. Det gælder fx Norddjurs Kommune, der ligger i pendlerafstand fra Aarhus, men hvor man kun skal bruge 2,3 gange sin hustandsindkomst – mod 6 gange i Aarhus Kommune. Og tilsvarende skal boligkøbere i Lejre Kommune kun bruge en tredjedel så meget af deres indkomst på en bolig i forhold til i København, der ligger under en times transport derfra.

Mulighed for et nyt liv på landet
En undersøgelse fra KL’s ugebrev, Momentum, viser, at selvom kun 4,7 procent af danskerne bor på landet, så ønsker 14 procent at de gjorde. 36,9 procent bor i storby, men det er kun 32,2 der ønsker det. Ministeriets beregning er derfor ikke kun interessant for pendlere og de folk, der allerede bor i landdistrikterne. Det er også interessant for de mange byboere, der drømmer om en ny tilværelse på landet. For nok skal byboerne forvente en lavere indtægt, hvis de flytter væk fra byen og får et job i landdistrikterne – men de skal tilsvarende tjene langt mindre for at finansiere deres bolig. Og det kan give helt nye muligheder, mener ministeren:

”Vi ved, at rigtigt mange byboere drømmer om at liv på landet, som er mere frit og mindre afhængigt af en høj indtægt. Og her viser vores tal, at det sagtens kan lade sig gøre. Mange drømmer for eksempel om at starte egen virksomhed, men holder sig tilbage på grund af økonomien. Men ved at flytte ud i landdistrikterne er det ikke nødvendigt med så høj en indtægt – og det kan være til gavn for iværksætterne, der så får lettere ved at løbe en risiko og samtidig får højt til himlen og masser af frisk luft,” siger Carsten Hansen.

 

Vigtigt link:

Se kort over salgspriser i forhold til årlig husstandsindkomst


Se også: 

http://www.kl.dk/Om-KL/Presse-og-nyheder/Nyhedsbreve-fra-KL/Momentum/

 

12.10.13:

 

 Nu igen lydoptagelser fra
Kommunalbestyrelsens møder

 

Der har ved nogle af Kommunalbestyrelsens møder været problemer med lydoptagelserne.

Nu skulle det fungere igen, og man kan bl.a. høre alt, hvad der blev sagt på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober, hvor der var 2. behandling af kommunens budget for 2014 og for overslagsårene 2015 - 2017.

Dette link kan benyttes:
http://www.nordfynskommune.dk/Politik/Dagsordner-og-referater/Lydoptagelser

11.10.13:

 

Måske også gratis telekørsel
til og fra valgstederne 19. november

 

På grund af en tidligere beslutning i FynBus´ bestyrelse tilbydes der på hele Fyn, Ærø og Langeland på valgdagen den 19. november gratis befordring på vej til og fra valgstederne med lokal- og regionalbusserne - mod forevisning af valgkort.

På Økonomiudvalgets møde den 23. oktober behandles et forslag fra Kim Johansen (A) om, at der også bliver gratis teletaxakørsel til og fra valgstederne i Nordfyns Kommune.
Det indgår i forslaget, at de faste afgangstider fra centerpunkterne sættes ud af drift på valgdagen.
Udgifterne forventes afholdt inden for telekørslens budget.

Forslaget begrundes med, at der ved annonceringen af denne særlige service skabes mere omtale af den eksisterende telekørselsordning i kommunen og samtidig større opmærksomhed omkring dagens valg.

Kim Johansen er A-gruppeformand, formand for Teknik- og Miljøudvalget og medlem af FynBus´ bestyrelse.

10.10.13:

 

13 -11

 


På aftenens kommunalbestyrelsesmøde var der enighed om 2 ting:

Kirkeskatten bliver uændret 1,04 % i 2014, og alle kunne gå ind for dette underændringsforslag vedrørende budgettet for 2014 og overslagsårene 2015 - 2017:

”Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Den sociale Gruppe i Nordfyns kommune har følgende ændringsforslag til det af ovennævnte fremsatte budgetforslag dateret den 23.09.2013.

Baggrund:
Venstre, Det konservative Folkeparti og Det radikale Venstre har efterfølgende fremsendt budgetforslag, hvoraf det fremgår, at driftsomkostningerne for Arbejdsmarkedsudvalget er nedskrevet betydeligt i 2014 og i overslagsårene.

For 2014 drejer det sig om 4.000.000 kr. og i overslagsårene 5.000.000 kroner pr. år.

Ovennævnte forligspartier har ikke haft kendskab til dette estimat, hvorfor det hermed indgår i vores budgetforslag med følgende konsekvenser:

Driften af Arbejdsmarkedet reduceres i 2014 fra oprindeligt 288.415.000 til 284.415.000 kr.
Resultatet af ordinær drift forøges tilsvarende fra 66.592.000 kr. til 70.592.000 kr i 2014, ligesom resultatet af den ordinære drift i hvert af overslagsårene forbedres med 5.000.000 kr p.a.
Kassetrækket i 2014 og overslagsårene reduceres tilsvarende med 19.000.000 kr.”


Men inden Kommunalbestyrelsen var nået til afstemningen om dette underændringsforslag blev linjerne trukket kraftigt op i byrådssalen, der for øvrigt til dagen var blevet 2 koglelamper fattigere ved et natligt indbrud.

Det var nu ikke dette tab, der kom til at præge debatten om de to parters budgetforslag, men i høj grad vidt forskellige syn på kommunens faktiske likviditet og på den økonomiske ansvarlighed i flertallets budgetforlig.

Efter fællessangen indledte borgmester Morten Andersen (V) med at sige, at der har været styr på økonomien i de forløbne 4 år. Han var ærgerlig over den dagsaktuelle situation med en splittet kommunalbestyrelse og havde gerne set et bredt forlig.

Kim Johansen (A) og Bent Olsen (F) gennemgik hovedtrækkene i flertalsgruppens budgetforslag, hvor positive tiltag blev fremhævet og økonomisk uansvarlighed afvist.

Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) så ganske anderledes på tingene. Han konstaterede, at vejene måtte skilles, og han ville ikke være økonomisk uansvarlig. Den konservative ordfører konstaterede, at flertallets budgetforslag vil låse den ny kommunalbestyrelse hvad anlægssiden angår, og at der kun kan ændres på driftssiden.

Dorte Schmidt (N) talte varmt for indholdet i flertallets budgetforslag og fandt, at mindretalsgruppen laver en skræmmekampagne.
Hun kom med aftenens mest markante udtalelse: ”Kommunalbestyrelsen har spildt 2½ år på skolestrukturdebatten!”

Mette Hjorth (B) fandt, at uenigheden i Kommunalbestyrelsen er reel, men mente også, at det havde været mere ordentligt, hvis der havde været mere åbenhed i budgetarbejdet.

Jens Otto Dalhøj (I) havde et længere indlæg, hvor han gennemgik en tidligere liste med 18 budgetønsker fra Liberal Alliance. Han konstaterede, at næsten alle ønskerne var opfyldt med flertallets forlig og mente, at den ny kommunalbestyrelse vil få noget positivt at arbejde med.
Efter Jens Otto Dalhøjs mening er flertallets budget det mest borgerlige og liberale i kommunens historie.
Et udsagn som ingen kommenterede.

Ingmar Madsen (Den sociale Gruppe) pegede på, at den opståede situation måtte komme, fordi ”ballonen blev større og større”, med henvisning til kommunens voksende likviditet.

Mogens Christensen (V) var ikke enig i flertallets positive fremstilling af deres budgetforslag.

Han fastholdt, at mindretallets forslag er mere ansvarligt over for kommunekassen og mente, at der vil komme serviceforringelser i overslagsårene.
Mogens Christensen efterlyste fra flertallet et svar på, hvad formålet har været med at holde Venstre uden for budgetforhandlingerne i den sidste fase.

René Lundegaard (O) konstaterede, at ingen områder er glemt i flertallets forslag, og han fandt anledning til at nævne, at det ikke er tallene i dette forslag, der er mest interessante, men det faktiske indhold.

Herefter gik Morten Andersen i rette med Dorte Schmidts udtalelse om 2½ år spildt på skolestrukturdebat og fortalte derefter, hvordan han ser på kommunens faktiske likviditet. Efter Morten Andersens mening tegner der sig et mere dystert billede af likviditeten end det, som flertallet tegner.

Efterfølgende fik flere af de tidligere nævnte kommunalbestyrelsesmedlemmer ordet, og det blev mere og mere tydeligt, at parterne virkelig står langt fra hinanden, især når det gælder synet på Nordfyns Kommunes økonomiske situation.

Mogens Christensen gentog sit ubesvarede spørgsmål, som Freddy Andersen (V) fulgte op på.

Svaret kom så fra Kim Johansen, som udtalte, at de to parter ser så forskelligt på tingene og er så vidt forskellige, at det måtte blive, som det blev.

Efter afstemningen om underændringsforslaget blev der stemt om flertallets budgetforslag.

Her stemte følgende for: Socialdemokratiet, SF (Anne-Lise Sievers fraværende), Nordfynslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Ingmar Madsen.

Imod stemte Venstre, Konservative og De Radikale.

Mange indlæg under mødet ville nok have været egnede på vælgermøder, men her var tilhørerskaren overskuelig, så flere håbede vel på efterfølgende presseomtale.

En hed valgkamp ligger forude.

 

Tilføjet 11.10.13:

Nordfyns Kommunes officielle mødereferat kan læses via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=56712&ItemId=56714

 

Læs Nordfynstemas kommentar "Kandidaterne står med det største ansvar og må tage det alvorligt".
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284199

 

Alle er velkomne til at kommentere i ValgDebatten her på Nordfynstema.
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284206

 

09.10.13:

 

26 kandidater til Ældrerådsvalget

 

Fristen for at blive kandidat ved det nordfynske ældrerådsvalg udløb i sidste uge.

I alt 26 stiller op til valget, der afholdes den 19. november.

Den geografiske fordeling ser sådan ud:

Bogense-området: 11 kandidater (3 vælges + 3 suppeanter) 
Søndersø-området: 9 kandidater (4 vælges + 4 suppeanter)
Otterup-området: 6 kandidater (4 vælges + suppleanter)

Den samlede kandidatliste oplyses på et senere tidspunkt.

 

04.10.13:

Flertallet fastholder eget budgetforlig ved Økonomiudvalgets
2. behandling

Venstre og Konservative opfordrer til samlet budgetforlig via ændringsforslag

 

Økonomiudvalget havde onsdag Nordfyns Kommunes budget for 2014 - 2017 til behandling.
Steen Brydegaard (F) var fraværende.

Resultatet blev dette:

"Et flertal bestående af A,O, I og N i alt 4 anbefaler

¤  At budgetforslag 2014 - 2017, som blev forelagt ved 
    Kommunalbestyrelsens 1. behandling godkendes med de
    ændringer, som fremgår af budgetaftalen indgået den 23.
    september 2013 mellem A, F, I, O, N og Ingmar Madsen.
¤  At bevillinger godkendes i henhold til vedlagte 
    hovedoversigt vedlagt som bilag til budgetaftalen af 23.
    september 2013 mellem A, F, I, O, N og Ingmar Madsen.
¤  At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1.
¤  At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag på
    4.412.483.000 kr.
¤  At grundskyldspromillen fastsættes  uændret på 31,98.
¤  At dækningsafgiften af offentlige ejendomme forbliver 
    uændret på 15 promille af grundværdierne og 5 promille
    af forskelværdierne.

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og godkendelse.

Et mindretal bestående af Morten Andersen /V) og Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) kan ikke tiltræde og henholder sig til budgetaftale indgået den 26. september 2013 mellem V, C og B.
Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) opfordrer til,at der via ændringsforslag opnås et samlet budgetforlig. Morten Andersen (V) tilslutter sig dette synspunkt".

På samme møde var der enighed om uændret kirkeskat på 1,04 %.

Budgettet for 2014 - 2017 samt kirkeskatten er på dagsordenen, når Kommunalbestyrelsen har 2. behandling den 10. oktober.
 

 

03.10.13:

Pressemeddelelse fra
Det Konservative Folkeparti


Efter offentliggørelse i går af valgforbundet mellem de tre klassiske borgerlige partier i
Nordfyns Kommune har Det Konservative Folkeparti udsendt en pressemeddelelse med følgende ordlyd:


Det Konservative Folkeparti i Nordfyns Kommune har i dag offentliggjort et valgforbund sammen med Venstre og Det Radikale Venstre i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

Udviklingen i Nordfyns Kommune er gennem de sidste fire år blevet vendt, så vi fra at være en kommune på kanten til at blive sat under administration til i dag at være en kommune med en forholdsvis sund økonomi. Dette har Det Konservative Folkepartis to repræsentanter været medvirkende til.

Ved indgåelsen af valgforbundet ønsker vi at signalere, at vi vil arbejde for at fastholde denne udvikling. Det kræver en akse af ansvarlige partier, og denne akse, mener vi, er dannet med dette valgforbund - og i øvrigt med et fælles budgetforslag, hvor der investeres, men hvor netop ansvarlighed er i højsædet.

Situationen i Nordfyns Kommune er, at et flertal har valgt en anden strategi. Deriblandt er partier, der almindeligvis betragtes som borgerlige partier.

I valgforbundet er det aftalt følgende:

Valgforbundets partier enige om at arbejde for følgende i den kommende valgperiode:

¤ At Nordfyns Kommune stadig skal være kendetegnet ved en
   effektivt drevet organisation, og der løbende er 
   vurderinger af niveauet

¤ At den sunde økonomiske udvikling skal fastholdes, og
   essensen af den politiske vedtagne økonomiske
   politik bibeholdes

¤ At uddannelsesniveauet skal højnes

¤ At den kollektive trafik til bl.a. uddannelsesinstitutionerne
   skal forbedres - eventuelt gennem nye former

¤ At det stærke fokus på bosætning fastholdes og om muligt 
   udvikles i perioden

¤ At der konstant er sigte i de politiske beslutninger på
   at skabe mere vækst, udvikling og arbejdspladser    

 

Det skal understreges, at der i valgforbundet indgår tre partier med hver deres politik. De opstillede punkter er der enighed om blandt de tre partier, men derudover vil hvert parti naturligvis søge at fremme deres egne synspunkter mest muligt - såvel i valgkampen som efterfølgende.
Der er således ikke ændringer i vores politik.

Det Konservative Folkeparti vil stadig stå for de værdier og politiske synspunkter, vi hele tiden har stået for.
Ordentlighed, anstændighed og troværdighed er nogle af disse værdier. Politiske synspunkter som: Udvikling og jobskabelse både i og uden for byerne, forbedret offentlig transport, højere uddannelsesniveau for de unge i vores kommune, at gøre Nordfyns Kommune til en bedre arbejdsplads, at forbedre den kommunale service både for private og erhverv, rulle skattestigningerne tilbage når økonomien tillader dette, holde udgifterne til administration nede på et fornuftigt niveau, forbedre skolerne i samarbejde med de ansatte og udlicitere hvor dette er fornuftigt i forhold til pris og kvalitet.

 

Bag pressemeddelelsen står:

Franz Rohde
Borgmester-/spids-kandidat

Jytte Madsen
Kom.best.medlem og kandidat

 

02.10.10:

Valgforbund og aftaler om samarbejde
mellem Venstre, Konservative og Det Radikale Venstre

 

De tre klassiske borgerlige partier har i dag oplyst, at de har lavet et valgforbund, der rækker længere end til valget den 19. november.

De tre partier offentliggjorde i fredags et fælles budgetforslag for 2014 - 2017.
Ud over det er de blevet enige om 6 politiske programpunkter, som de sammen vil arbejde for i den kommende valgperiode.

Der er således bl.a. enighed om at fastholde en sund økonomisk udvikling i Nordfyns Kommune - i et modspil til det dagsaktuelle 14-11-flertals mere vidtgående budgetforslag.

I den borgerlige alliance er det også blevet aftalt, at man vil pege på en borgmester fra et af de tre partier, hvis V, C og B tilsammen fåer et flertal den 19. november. Med mindre Venstre får et dårligt valg, peger pilen således på Morten Andersen som den fælles borgmesterkandidat.

Efter sigende har parterne også aftalt, hvad der skal ske, hvis valgforbundet ikke opnår tilstrækkelig vælgertilslutning ved kommunalvalget. 

01.10.13:

 

SF, Enhedslisten og Nordfynslisten
i valgforbund


SF, Enhedslisten og Nordfynslisten har indgået valgforbund i forbindelse med kommunalbestyrelsesvalget den 19. november.

SF har lige nu 5 pladser i Kommunalbestyrelsen og Nordfynslisten 1, mens Enhedslisten ikke fik stemmer nok til repræsentation ved valget i 2009.

De tre partnere er enige om bl.a. at stå sammen imod skolelukninger i Nordfyns Kommune. 

For nogen tid siden blev der dannet valgforbund mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

 

01.10.13:

Fristen for at blive kandidat ved ældrerådsvalget udløber på torsdag

 

Interesserede borgere, som den 19. november er fyldt 60 år, og som bor i Nordfyns Kommune, kan endnu nå at blive opstillet som kandidat ved ældrerådsvalget.
Det skal ske ved personlig henvendelse inden kl. 17 på torsdag.


Læs mere via dette link:
http://www.nordfynstema.dk/116535823

 

30.09.13:

 

Borgmester Morten Andersen
klandrer
flertal for
at ville tømme kommunekassen


I et indslag i TV2 Fyns nyhedsudsendelse i dag kl. 19.30 klandrede borgmester Morten Andersen (V) 14-11-flertallet i Kommunalbestyrelsen for at ville tømme kommunekassen over de kommende 4 år.

Tv2 Fyn havde inviteret repræsentanter fra de 6 partier/grupper til at deltage i samtalen med Morten Andersen i studiet, men alle havde meldt fra.

I stedet blev det til en samtale med studieværten, hvor Morten Andersen ikke ville afvise, at han ruller budgettet tilbage, hvis han fortsat er borgmester efter årsskiftet - i tilfælde af at 14-11-flertallet stemmer deres budgetforslag igennem i byrådssalen den 10. oktober.

Link til indslaget på TV2 Fyn:
http://www.tv2fyn.dk/arkiv?video_id=65938&autoplay=1

30.09.13:

 

Buskørsel mellem Bogense og Hårslev?
Fornyelse og byomdannelse i de 4 store byer?

 

Det kan være lidt vanskeligt at få et hurtigt overblik over forskellene mellem to budgetforslag, der skal behandles i Økonomiudvalget på onsdag - ud over beløbene.

Noget er flertallet og mindretallet enige om, noget er de delvis enige om, og så er der også nogle meget store forskelle.
Noget er dyrt, andet er relativt billigt.

 

*

 

Venstre, Konservative og Det Radikale Venstre opsummerer de nye tiltag i deres indbyrdes budgetaftale således:

¤  Medlemskab af Film Fyn
¤  Ekstra driftstilskud til Nordfyns Turistforening, der 
    øremærkes til Castor
¤  Velkomstpakke for nye virksomheder
¤  Arrangementspulje
¤  Projekt Nordfynske Fødevarer
¤  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
¤  Projekt SIKKER START
¤  Børnehave med udvidede åbningstider
¤  Tidlig indsats og trivsel for småbørn
¤  Nedsættelse af forældrebetalingen for børnehaver og
    vuggestuepladser
¤  Tilgængelighedspulje
¤  Omlægning af normeringsfordelingen på ældreområdet 
¤  Tilbagekøb af besparelse på grønne områder
¤  Kollektiv trafik - Rute 122 Bogense - Hårslev
¤  Styrkelse af kollektiv trafik på Nordfyn
¤  Øget tilskud til Radio Nordfyn
¤  Fjerne bygggesagsgebyret for erhverv
¤  Nedsættelse af gebyr for erhvervsaffald på det
    brugerfinansierede område
¤  Indførelse af storskraldordning for kommunens borgere

 

*

 

I aftalen mellem Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Den Sociale Gruppe er følgende sat op i oversigter:

Anlægsbudget for 2014 på ca. 90 mio. kroner til bl.a.:

¤  Modernisering og sikring af arbejdspladsforhold på alle
    skoler
¤  Centralklinik til tandplejen og decentrale 
    undersøgelsesklinikker
¤  Fornyelse og byomdannelse i de 4 store byer
¤  Midler til udvikling af landområderne
¤  Udvikling af sommerhusområderne og det maritime miljø
    på Nordfyn
¤  Udvikling af Søbadet i Bogense
¤  Ny døgninstitution Langebyhus i Søndersø
¤  Idrætsland i Søndersø. Idrætsanlæg der forener skole, 
    gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og
    idræt når nye dimensioner

Driftsbudget der muliggør:

¤  Nedsættelse af forældrebetalingen med min. 10 % i alle
    pasningstilbud
¤  Stærkt og øget fokus på ungelivet med etablering af Task
    Force gruppe, som skal fungere tværsektionelt 
¤  Medlemskab og samarbejdsaftale med Film Fyn
¤  Midler til projekt Nordfynske fødevarer
¤  Rammebudget til de 3 handelsstandsforeninger til 
    etablering af nye events
¤  Udvikling af turisme i relation til sommerhusområderne
¤  En reduktion af byggesagsgebyrerne på 50 %
¤  En reduktion af erhvervsaffaldsgebyrer på 20 %
¤  Etablering af storskraldsordning
¤  Videreudvikling af erhvervspakke


På nogle områder er der tilsyneladende hel eller delvis enighed mellem de to grupperinger i Komunalbestyrelsen.
Tydelige forskelle springer også i øjnene.

Desuden er der i brødteksterne nogle beskrivelser, der ikke præsenteres "på et fad" i oversigterne.

Således kan man i forliget mellem "De 6" bl.a. læse:

"Der afsættes ydeligere midler til Castor, som medtænkes i en yderligere satsning i forhold til Film Fyn og det maritime miljø ..." .
"Der skal fokus på udbygning af den digitale infrastruktur i hele Nordfyns Kommune".

Oversigterne alene giver altså ikke et hurtigt og sikkert overblik over sammenfald og forskelle.

Derfor kan en nærlæsning af begge budgetforslag anbefales.

Og så er det jo ikke usandssynligt, at meget vil komme op som debatemner i valgkampen.

Læs også Nordfynstemas kommentar: Oprustning i Kommunalbestyrelsen".
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284199 

27.09.13:

 

V, C og B fremlægger eget budgetforslag til 2. behandling af kommunens budget

 

Når Økonomiudvalget 2. oktober har 2. behandling af Nordfyns Kommunes budget for 2014 og overslag for 2015 - 2017 er den ny budgetaftale mellem Venstre, Konservative og Det Radikale Venstre med blandt bilagene til sagsbehandlingen.

Hele sagsfremstillingen med links til alle bilag kan studeres via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=56134&ItemId=56136

 

Her er der links til 4 af de dokumenter, der indgår i behandlingen:

Budgetaftalen mellem A, F, DF, LA, N og Den Sociale Gruppe:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=56137


Bilag til denne budgetaftale:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=56138

 

Budgetaftalen mellem V, C og B:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=56139


Bilag til denne budgetaftale:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=56140

 

27.09.13:

 

Nordfynstemas redaktion har modtaget denne pressemeddelelse:

Budgetaftale mellem Venstre, Konservative og Det Radikale Venstre i Nordfyns Kommune

 

Sent i går aftes blev der indgået en budgetaftale mellem V, K og R. Der er i aftalen lagt vægt på, at den positive udvikling i kommunens økonomi forsættes via effektiviseringer og god økonomistyring. Det er ønsket med budgetaftalen at sikre en ansvarlig drift af Nordfyns kommune i 2014 samt overslagsårene.

Der været enighed om at give Nordfyns kommune et anlægsløft. Der anvendes derfor 83 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2014, som især bruges på et løft af kommunens folkeskoler samt opførelse af en ny tandklinik i Søndersø.

Den kollektive trafik styrkes ligeledes med en pulje på 0,9 mio. kr. Heraf disponeres 0,4 mio. kr. til en konkret rute mellem Hårslev og Bogense.

Beskæftigelsesindsatsen er ligeledes styrket, idet der etableres projekt ”sikker start” som skal sikre unge mennesker en god overgang fra folkeskole til videregående uddannelse.

Af nye tiltag i kraft af den indgåede budgetaftale er:

 

 • Medlemskab af Film Fyn
 • Ekstra driftstilskud til Nordfyns Turistforening, der   øremærkes til Castor
 • Velkomstpakke for nye virksomheder
 • Arrangementspulje
 • Projekt Nordfynske fødevarer
 • Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge
 • Projekt SIKKER START
 • Børnehave med udvidede åbningstider
 • Tidlig indsats og trivsel for småbørn
 • Nedsættelse af forældrebetalingen for børnehaver og      vuggestuepladser
 • Tilgængelighedspulje
 • Omlægning af normeringsfordelingen på ældreområdet
 • Tilbagekøb af besparelse på grønne områder
 • Kollektiv trafik - Rute 122 Bogense-Hårslev
 • Styrkelse af kollektiv trafik på Nordfyn
 • Øget tilskud til Radio Nordfyn
 • Fjerne byggesagsgebyret for erhverv
 • Nedsættelse af gebyr for erhvervsaffald på det      brugerfinansierede område
 • Indførelse af storskraldsordning for kommunens borgere

 

Det er partiernes håb og ønske at yderligere partier vil tilslutte sig budgetaftalen med henblik på at sikre en forsat ansvarlig drift af kommunen.


For yderligere oplysninger:

Venstre, Morten Andersen: 40 40 24 47
Radikale venstre, Mette Hjort: 26 83 70 03
Konservative, Kim Jensby: 20 67 55 53

 

 

24.09.13:

B, C og V opfordrer til genforhandling
af kommunens budget for 2014


Politisk set har dagen i dag været begivenhedsrig.

6 af Kommunalbestyrelsens partier/grupper har afleveret deres fælles budgetforslag for 2014 - 2017 til kommunaldirektøren.

Medierne har interesseret sig meget for den tilspidsede situation, hvor borgmester Morten Andersen og Venstre er blevet sat uden for indflydelse.

Og reaktionerne fra de øvrige 3 partier er tydelige:

Radikale Venstre, Konservative og Venstre er stærkt utilfredse med at være sat "uden for døren" og opfordrer den ny flertalsgruppe til at genoptage forhandlingerne, så alle kan være med.

At dømme ud fra forskellige involverede politikeres udtalelser i dag til bl.a. TV2 Fyn skal man dog nok ikke regne med en forbrødring inden 2. behandling af budgettet.

 

Se evt. mere på TV2 Fyn via dette link:

http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2013/9/24

 

Nordfynstemas kommentarer tidligere i dag til situationen kan læses via dette link:

http://www.nordfynstema.dk/60284199

 

Alle er velkomne til at kommentere på "ValgDebatten".

Link:
http://www.nordfynstema.dk/60284206   

 

 

 

 

 

24.09.13:

 

Borgmester Morten Andersen
kuppet ved budgetforlig

 

I formiddags har politikere fra flere politiske partier haft et møde på Bogense Rådhus, hvor de har lavet en aftale om et budgetforlig, der sætter Venstre og borgmester Morten Andersen uden for indflydelse.

Forliget omfatter følgende:
Socialdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Den Sociale Gruppe, angiveligt med René Lundegaard (O) som initiativtager. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om Radikale tilslutter sig.

Uden Radikale har forligspartnerne 14 mandater ud af Kommunalbestyrelsens 25.

Udenfor står Venstre og Konservative med henholdsvis 8 og 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kommentatorer taler om hævn og ydmygelse med henvisning til konstitueringskuppet 14. devember 2009, hvor Morten Andersen blev borgmester på trods af skriftlige aftaler om, at Jørgen Simonsen (A) skulle være borgmester.

(Se TV2 Fyns udsendelse i serien "Magtens pris".)

Link til TV2 Fyns indslag om dagens begivenhed:

http://www.tv2fyn.dk/article/427195?autoplay=1&video_id=65707

 

Der kan kommenteres på ValgDebatten.

Link. http://www.nordfynstema.dk/60284206

 

 

22.09.13 og 23.09.13:

 

TV2 Fyn om Jørgen Simonsen

 

I nyhedsudsendelsen søndag kl. 18.30 blev der vist et længere indslag om den detroniserede socialdemokratiske borgmesterkandidat Jørgen Simonsens oplevelser i forbindelse med kommunalvalget og konstitueringen i 2009.

 

Hele udsendelsen, der indgår i serien "Magtens pris", bringes på TV2 Fyn mandag den 23. september kl. 19.55.

Dette link kan benyttes, hvis man vil opleve den version, der blev vist søndag aften:

http://www.tv2fyn.dk/article/426953?autoplay=1&video_id=65645

 

Link til udsendelsen i fuld længde:
http://www.tv2fyn.dk/article/425207?autoplay=1&video_id=65310

 

De foregående nyhedsartikler ligger nu i Nyhedsarkiv 1 (21. maj - 25. september 2013)
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284209